Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 3 Vocabulary and Listening

Workbook Tiếng Anh 6 Friends plus unit 3 Vocabulary and Listening trang 26

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Wild life Vocabulary and Listening hướng dẫn giải các phần bài tập Vocabulary and Listening trang 26 SBT tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

1. Look at the photos. Complete the words. Nhìn vào những bức ảnh. Hoàn thành các từ.

Đáp án

1. fly

2. climb

3. drink

4. jump

5. hear

6. run

7. kill

2. Complete the dialogues with the given words. Hoàn thành các đoạn hội thoại với các từ cho sẵn.

Đáp án

1 - fly

2 - communicate

3 - move

4 - grow

5 - swim

6 - survive

3. Listen and complete the sentences. Nghe và hoàn thành các câu

Đáp án

1. a thousand

2. six

3. 900

4. run; swim

5. fish; birds

4. Listen again. Then complete the sentences with the given words. Nghe một lần nữa. Sau đó, hoàn thành các câu với các từ cho sẵn.

Đáp án

1. are

2. can’t

3. isn’t

4. are

5. aren’t

6. can

5. Choose one of the animals on this page. Write sentences with some of the given verbs. Chọn một trong những con vật trên trang này. Viết câu với một số động từ đã cho.

Đáp án

Dogs can hear about four times as well as humans.

Eagles can fly very fast

Bears can survive at the coldest place.

Trên đây là Giải Workbook tiếng Anh 6 Friends plus unit 3 Wild life trang 26.

Đánh giá bài viết
6 282
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xem thêm