Writing Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 21

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Towns and Cities Writing trang 21

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Friends Plus theo từng lesson, giải bài tập Writing tiếng Anh Unit 1 lớp 6 Towns and Cities bộ Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án các phần bài tập luyện kỹ năng viết tiếng Anh lớp 6 về chủ đề: A description of a town or city.

1. Read the description of Ho Chi Minh City. Which words in the THINK! exercise are in the text? Đọc đoạn văn tả Thành phố Hồ Chí Minh. Những từ nào trong phần THINK - SUY NGHĨ! bài tập có trong văn bản?

Đáp án

buildings, amusement parks, shopping malls

2. Complete the Key Phrase with words from the text. Hoàn thành Mục Key Phrase - Cụm từ quan trọng với các từ trong đoạn bản.

Đáp án

1 - South/ Viet Nam

2 - 9,000,000

3 - modern - really friendly

4 - many good amusement parks, shopping malls - buildings

5 - some times visit Vung Tau, Phan Thiet and Da Lat,...-  Ho Chi Minh City is more interesting

3. Look at the phrases in blue in the text. Then underline the correct words. Nhìn vào các cụm từ in xanh trong văn bản. Sau đó gạch chân những từ đúng.

Đáp án

1 - before

2 - before

4. Compound sentences. Câu ghép.

Look at the underlined sentences in the text. Then circle the correct words. Nhìn vào các câu được gạch chân trong văn bản. Sau đó khoanh tròn các từ đúng.

Đáp án

1 - similar

2 - opposite

Now order the words to make sentences. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.

3 - Hoi An Town is an old town, and it's got a population of about 152,160.

4 - Mr Nam sometimes stays in Ha Noi, but he lives in Ho Chi Minh.

Mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 tại group trên facebook của VnDoc.com tại: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus.
Đánh giá bài viết
8 1.135
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lê Minh
  Lê Minh

  ủa  bài 5 trang 21 SGK đâu r

  Thích Phản hồi 18:36 16/10

  Tiếng anh 6

  Xem thêm