Sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Language focus trang 11

Giải Sbt tiếng Anh 6 Friends plus Starter Unit Language focus trang 11

Nằm trong bộ Soạn tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo theo từng Unit năm 2021 - 2022, giải Workbook tiếng Anh 6 Starter Unit Language focus Question words & Conjunctions giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập lại lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Choose the correct words. Chọn từ đúng.

Đáp án

1 - Who; 2 - Where; 3 - What; 4 - Where; 5 - What;

2. Complete the quiz questions with Where, What or Who and is or are. Then choose the correct answers. Điền vào câu hỏi với Where, What hoặc Who và Is hoặc Are. Sau đó chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1 - What is - b;

2 - Who are - a;

3 - Where is - c;

4 - Who is - a;

5 - What is - b;

3. Write questions using Where, What or Who and the words in the box. Write answer that are true for you. Viết câu hỏi với Where, What hoặc Who và từ trong bảng. Viết câu trả lời phù hợp với em.

Gợi ý

Where is your desk? - It is near the bed.

Who is your friend? - Huong is my friend.

Where is your home? - It is at 56 Duy Tan street.

Who is your favorite film star? - It is Tom Holland.

What is your favorite food? - Fried chicken is my favorite food.

4. Choose the correct words. Chọn đáp án đúng.

Đáp án

1 - and; 2 - or; 3 - but; 4 - or; 5 - but; 6 - and;

5. Complete the text with and, or, but. Hoàn thành đoạn văn với Anh, Or hoặc But.

Đáp án

1 - but; 2 - and; 3 - but; 4 - and; 5 - and; 6 - but; 7 - or; 8 - or;

Trên đây là Giải Workbook tiếng Anh Friends plus 6 Starter Unit Language focus trang 11. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Starter Unit lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo khác như:

Giải Friends plus 6 Workbook Starter Unit Vocabulary trang 10

Giải sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Language focus trang 9

Giải SBT tiếng Anh 6 Vocabulary trang 8 Starter Unit

Giải SBT tiếng Anh 6 Starter Unit Language focus trang 7

Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Đánh giá bài viết
8 2.725
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm