CLIL Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 22

Unit 1 Towns and Cities CLIL - Reading a map trang 21

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Friends Plus theo từng lesson, giải bài tập CLIL tiếng Anh Unit 1 lớp 6 Towns and Cities bộ Chân trời sáng tạo trang 21 bao gồm đáp án các phần bài tập 1 - 5 liên quan đến kỹ năng Đọc hiểu bản đồ giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả.

1. Check the meanings of the words in the box and match them with symbols 1 - 6. Read the text and check your answer. Kiểm tra nghĩa của các từ trong ô và nối chúng với các ký hiệu 1 - 6. Đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn.

Đáp án

Path: Đường dẫn

Hill: Đồi núi

Railway: Tuyến đường sắt

Forest: Rừng

River: Sông

Road: Đường đi/ Đường giao thông

Gợi ý

1 - River; 2 - Road; 3 - Hill; 4 - Railway; 5 - Forest; 6 - Path;

2. Read and listen to the text. What other symbols are on a map? Đọc và nghe văn bản. Các ký hiệu khác trên bản đồ là gì?

Đáp án

A black circle on a railway is a train station. A red area is a city or town.

3. Look at map A and choose the correct words. Nhìn vào bản đồ A và chọn các từ đúng.

Đáp án

1 - 1:50,000

2 - paths

3 - hills

4 - 156

5 - road

6 - train station

Mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 tại group trên facebook của VnDoc.com tại: Tiếng Anh THCS và nhóm học tập Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus.
Đánh giá bài viết
3 696
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm