Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 2 Reading

Sách bài tập Tiếng Anh 6 Friends plus unit 2 Reading trang 22

Giải Workbook tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 2 Days Reading bao gồm đáp án chi tiết các phần bài tập trang 22 SBT tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

1. Read the text. Choose the correct words. Đọc văn bản. Chọn từ đúng.

Đáp án

The school doesn't close when there is snow. The journey is difficult.

2. Read the text again. Write True or False. Đọc văn bản một lần nữa. Viết đúng hoặc sai.

Đáp án

1 - True

2 - False

3 - True

4-  False

3. Read the text again. Complete the sentences with one word from the text. Đọc văn bản một lần nữa. Hoàn thành các câu với một từ trong văn bản.

Đáp án

1 - open

2 - dangerous

3 - clothes

4 - early

5 - chat

4. Answer the questions. Write complete sentences. Trả lời các câu hỏi. Viết câu hoàn chỉnh.

Đáp án

1 - It is dangerous because it is dark and very cold.

2 - The day in winter is three hours long.

3 - When school finishes, the children put on their warm clothes and walk home.

4 - It's about 10 minutes.

5 - No, because it's too cold for me.

5. Complete the sentences with the given words. Hoàn thành các câu với các từ đã cho.

Đáp án

1. Sally is Betty's mother and George is Betty’s father.

2. Jane is Mark's aunt and Michael is Mark's uncle

3. Mark is William's grandson and Betty is William's granddaughter

4. Michael is Sally's brother and Sally is Michael's sister.

5. Betty is Sally's daughter and Mark is Sally's son

6. Helen is Harry's grandmother and William is Harry's grandfather.

Trên đây là Giải sách bài tập Reading unit 2 lớp 6 Days trang 22.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Tiếng Anh 6

    Xem thêm