Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 6 unit 3 Language focus 2 trang 43

Tiếng Anh 6 Friends plus Unit 3 Wild life Language focus 2

Giải tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Language focus bao gồm đáp án các phần bài tập SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 3 Wild life trang 43 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1-4. Hoàn thành các ví dụ từ câu hỏi trang 42. Sau đó chọn câu trả đúng trong Quy tắc 1-4.

An eagle (1)………….. see a small animal from a great distance.

Ostriches (2)………….. fly.

(3)………….. a scorpion kill a human? Yes, it (4)………….../ No, it (5)…………...

(6)………….. elephants hear with their ears and their feet? Yes, they (7)………….. / No, they (8)………….. .

RULES

1. We use can/can't in affirmative sentences.

2. We use can / can't in negative sentences.

3. We use do and does / can and can't in questions and short answers.

4. The he/she/it forms of can are different / the same.

Đáp án

1 - can; 2 - can’t; 3 - Can; 4 - can;

5 - can’t; 6 - Can; 7 - can; 8 - can’t;

RULES:

1. can

2. can’t

3. can and can’t

4. the same

2. Complete the dialogue with can and can't. Hoàn thành bài hội thoại với can và can’t.

Parrot: I'm very intelligent. I (1) can speak five languages.

Snake: (2)…………….you speak human languages?

Parrot: Yes, I (3)……………. . Can you speak many languages?

Snake: No, I (4)……………. but I (5)…………….eat animals which are bigger than me.

Parrot: Oh!

Đáp án

1. can

2. Can

3. can

4. can’t

5. can

3. Look at the examples of sentences with might. Then choose the correct answers in the Rules. Nhìn các câu ví dụ với might. Sau đó chọn câu trả lời đúng trong Quy tắc.

Đáp án

RULES

We use might when don't know if something is true.

The he/she/it forms of might are the same.

4. Complete the quiz questions with the words in the box. Then listen and check. Hoàn thành các câu đố vui với các từ trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra.

far long tall heavy fast many

... is a new baby?

How heavy is a new baby?

1. ... can the fastest person run?

2. ... countries are there in the world?

3. ... is an adult giraffe?

4. ... is an adult crocodile?

5. ... is the North Pole from the South Pole?

Đáp án

1 - How fast

2 - How many

3 - How tall

4 - How long

5 - How far

5. Look at the Key Phrases. Answer the questions in exercise 4 with the information in the box. Use the Key Phrases. Then compare with a partner. Nhìn Key Phrases. Trả lời các câu hỏi ở bài tập 4 với thông tin trong khung. Sử dụng Key Phrases. Sau đó so sánh với bạn của em.

Gợi ý

1. How fast can the fastest person run? – Around 44 kilometres an hour.

2. How many countries are there in the world? – 195 (recognised by the United Nations.)

3. How tall is an adult giraffe? – Between 5 and 6 metres.

6. USE IT! Ask and answer questions with How…?. Find people in the class with the same answers as yours. Thực hành! Hỏi và trả lời những câu hỏi với How…?. Tìm trong lớp người có câu trả lời giống em.

Gợi ý

- How far can you run?

- How tall are you?

- How fast can you ride a bike?

- How many students are there in our school?

Finished? Invent more questions for the quiz in exercise 4. Hoàn thành bài học? Tạo thêm nhiều câu đố vui trong bài tập 4.

Gợi ý

- How tall is the shortest person in the world?

- How tall is the tallest person in the world?

Trên đây là Giải Language focus tiếng Anh lớp 6 friends plus unit 3 Wild life trang 43. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải bài tập SGK tiếng Anh 6 Friends plus theo từng bài học giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Tiếng Anh 6

    Xem thêm