Sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Vocabulary trang 4

Soạn Workbook tiếng Anh lớp 6 Starter Unit Vocabulary

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2021 - 2022, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Vocabulary Free time trang 4 bao gồm gợi ý đáp án, các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Vocabulary Starter Unit SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Look at the picture. Complete the crossword with hobbies and interests. Find the extra word. Nhìn tranh, hoàn thành ô chữ bằng từ chỉ sở thích. Tìm từ in đậm.

Đáp án

2 - skateboarding

3 - animals

4 - video games

5 - music

6 - bicycle

7. photography

Extra word: reading

2. Complete the text with the given words. Hoàn thành đoạn văn với từ đã cho.

Đáp án

1. cycling

2. photography

3. reading

4. friends

5. games

6. internet

3. Complete the dialogue. Hoàn thành đoạn hội thoại.

Đáp án

1 - art

2 - watching

3 - films

4 - shopping

5 - chatting

6 - making

7 - sport

8 - cooking

4. Complete the sentences with the given words. Hoàn thành câu với từ đã cho.

Đáp án

1 - in

2 - into

3 - at

4 - not

5 - favorite

6 - don't

5. Write sentences about the interests of your friends and family. Use the words on this page and the phrases to help you. Viết câu về sở thích của bạn bè và gia đình. Sử dụng từ & cụm từ trong bảng.

Gợi ý

1 - My brother is good at cooking and singing.

2 - My friends are interested in drawing.

3 - My dad is into sports.

4 - My sister is interested in dancing.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6 Start Unit Vocabulary Free time. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Starter Unit lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo khác như:

Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Starter Unit có đáp án

Đánh giá bài viết
9 4.497
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm