Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 3 Reading Friends plus

Sách bài tập Tiếng Anh 6 Friends plus unit 3 Reading trang 28

Giải Workbook tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Wild life Reading bao gồm đáp án chi tiết các phần bài tập trang 28 SBT tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

1. Read the text. Choose the correct answer. Đọc văn bản. Chọn câu trả lời đúng.

The butterflies are famous because they ...

a. fly to very cold places.

b. go on a long journey.

c. always move south on the same day.

Đáp án

b - go on a long journey.

2. Read the text again. Match sentences 1-4 with paragraphs A - E. Đọc văn bản một lần nữa. Nối câu 1-4 với đoạn văn A - E.

Đáp án

1. E

2. B

3. A

4. D

3. Read the text again. Correct the information in the sentences. Đọc lại văn bản. Sửa thông tin trong các câu.

The butterflies have got very small wings.

1. The butterflies fly from South America and Canada to Mexico.

2. The monarchs make the fastest journey of all the butterflies in the world.

3. In one hour, the monarchs can go more than 100 kilometres.

4. When it is very hot, a lot of the butterflies die.

5. You can't find a lot of information about monarch butterflies.

Đáp án

1 - South thành North

2 - fastest thành longest

3 - hour thành day

4 - hot thành cold

5 - can't thành can

4. Answer the questions. Write complete sentences. Trả lời các câu hỏi. Viết câu hoàn chỉnh.

How many butterflies are there in the sky?

There are thousands and thousands.

1. What colour are the butterflies?

2. How far is their journey?

3. When do the butterflies start their journey?

4. How high in the sky do the butterflies sometimes go?

5. Do you like the sound of the film Flight of the Butterflies? Why / Why not?

Đáp án

1. They are orange and black.

2. Their journey is more than 4,500 kilometres.

3. They usually start their journey in September or October.

4. They sometimes fly at 1.6 kilometres in the sky.

5. Yes, I do. Because it's amazing.

5. Complete the dialogues with the given words. Hoàn thành các đoạn hội thoại với các từ đã cho.

beautiful colourful common dull rare

'Those small birds are very pretty' - 'Yes. They're really beautiful

1. 'My favorite type of butterfly is red, green and yellow.' It's very _____

2. 'How many of these animals are there in the world?' 'Only twenty l They're very ____.

3. 'What colour are wild rabbits?"They are _____ brown. They aren't very colourful animals'

4. 'Are there a lot of bats in your area ?"No, they aren't very ____

Đáp án

1. colourful

2. rare

3. dull

4. common

Trên đây là Giải sách bài tập Reading unit 3 lớp 6 Wild life trang 28. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải tiếng Anh 6 Friends plus Workbook theo từng bài học giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Đánh giá bài viết
3 499
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6 Friends Plus

    Xem thêm