Sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Language focus trang 7

Giải tiếng Anh 6 Friends plus Workbook Starter Unit Lauguage focus trang 7

Soạn Workbook Language focus Possessive's, Possessive pronouns & be question Starter Unit lớp 6 trang 7 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Soạn Sách bài tập tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com đăng tải. Soạn SBT tiếng Anh Friends Plus lớp 6 trang 7 có đáp án bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh 6 xuất hiện trong Language focus - Starter Unit SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Choose the correct words. Chọn đáp án đúng.

Đáp án

1 - Tony's

2 - teacher's

3 - Eva's

4 -  friend's

5 - photos

2. Follow the Lines. Then write the names with the possessive's and the objects. Use the words in the box to help you. Quan sát đường kẻ. Viết Tên kèm theo sở hữu cách và vật. Sử dụng từ gợi ý trong bảng.

Đáp án

1. The teachers' desk

2. Betty's mobile phone

3. our friends' house

4. Sam's bag

5. the student's board

3. Read the dialogue and choose the correct words. Đọc đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1 - mine; 2 - hers; 3 - theirs; 4 - yours;

4. Complete the table with the given words. Hoàn thành bảng với từ đã cho.

Đáp án

1 - am; 2 - 'm not; 3 - Is ; 4  - isn't;

5 - isn't ; 6 - Are ; 7 -  are ; 8 - aren't

5. Imagine there is a new student in your class. Write question with be. Tưởng tượng rằng em có thêm 1 học sinh mới. Viết câu hỏi sử dụng động từ Tobe.

Gợi ý

Is there four people in your family?

Is your house near the school?

Is your bag pink?

Are you from Ho Chi Minh city?

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 6 Starter Unit Language focus trang 7 đầy đủ nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Starter Unit lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo khác như:

Giải SBT tiếng Anh Friends plus lớp 6 Starter Unit Vocabulary trang 6

Giải tiếng Anh 6 Workbook Starter Unit Language focus trang 5

Giải SBT tiếng Anh lớp 6 Start Unit Vocabulary Free time trang 4

Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Starter Unit có đáp án

Đánh giá bài viết
6 1.698
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm