Puzzles and Games Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 23

Friends Plus 6 Unit 1 Towns and Cities Puzzles and Games

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Friends Plus theo từng lesson, giải bài tập Puzzles and Games tiếng Anh Unit 1 lớp 6 Towns and Cities bộ Chân trời sáng tạo trang 23 bao gồm đáp án các phần bài tập 1 - 5 liên quan đến phần từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit Towns and Cities giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Complete the puzzle with places in a town. What is the mystery word in grey? Hoàn thành câu đố với các địa điểm trong một thị trấn. Từ bí ẩn trong màu xám là gì?

Đáp án

1 - MARKET

2 - SQUARE

3 - CAFÉ

4 - LIBRARY

5 - CINEMA

6 - THEATRE

Mystery word in grey is RESTAURANT

2. Guess the sentence. Follow the instructions. Đoán câu. Làm theo hướng dẫn.

3. Spot the difference. Work in pairs. Student A look at map A. Student B look at the map B. Ask and answer questions to find six differences. Phát hiện sự khác biệt. Làm việc theo cặp. Học sinh A nhìn bản đồ A. Học sinh B nhìn bản đồ B. Hỏi và trả lời các câu hỏi để tìm ra sáu điểm khác biệt.

Gợi ý

1. There's a cinema on map A but a theatre on map B.

2. There's a train station on map A, but a bus stop on map B.

3. There's a shopping centre on map A, but a sports centre on map B.

4. There are two restaurants on map A, but only one on map B

5. There are two café on map A, but three ones on map B

6. There isn't a monument in the park on map A, but there is a monument on map B

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 tại group trên facebook của VnDoc.com tại: Tiếng Anh THCS và nhóm học tập Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus cùng VnDoc tham khảo nhiều tài liệu tiếng Anh khác nhau.
Đánh giá bài viết
16 532
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm