Language focus Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 19

Unit 1 lớp 6 Language focus trang 19 - Comparative Adjectives

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Friends Plus theo lesson, giải bài tập Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 19 bao gồm đáp án các phần bài tập ngữ pháp tiếng Anh liên quan đến Cấu trúc so sánh hơn với tính từ giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Write the comparative form of the adjectives in the table. Viết dạng so sánh hơn của tính từ trong bảng dưới đây.

Đáp án

1 - cleaner; slower

2 - nicer; safer

3 - friendlier; prettier

4 - bigger; hotter

5 - more dangerous; more expensive

6 - better;

2. Write sentences using the correct comparative form of the adjectives in brackets. How do you say than in your language? Viết câu sử dụng hình thức so sánh đúng của các tính từ trong ngoặc. Làm thế nào để bạn nói hơn ngôn ngữ của bạn?

Đáp án

1. It's more expensive here than in my country

2. The weather today is worse than it was yesterday

3. Why is this class quieter than the other class

4. Are the buildings in New York

3. Pronunciation: /ə/ sound in comparatives. Phát âm: âm /ə/ trong hình thái so sánh hơn

Listen and repeat. Nghe và nhắc lại.

Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. Bây giờ chỉ ra từ có phần in đậm khác với ba phần còn lại về cách phát âm

Đáp án

1. d 2. d 3. c 4. d

Mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 tại group trên facebook của VnDoc.com tại: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus.
Đánh giá bài viết
1 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm