Language focus Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 19

Unit 1 lớp 6 Language focus trang 19 - Comparative Adjectives

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Friends Plus theo lesson, giải bài tập Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 19 bao gồm đáp án các phần bài tập ngữ pháp tiếng Anh liên quan đến Cấu trúc so sánh hơn với tính từ giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Xem thêm: Giải Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities chi tiết nhất

1. Write the comparative form of the adjectives in the table. Viết dạng so sánh hơn của tính từ trong bảng dưới đây.

Đáp án

1 - cleaner; slower

2 - nicer; safer

3 - friendlier; prettier

4 - bigger; hotter

5 - more dangerous; more expensive

6 - better;

2. Write sentences using the correct comparative form of the adjectives in brackets. How do you say than in your language? Viết câu sử dụng hình thức so sánh đúng của các tính từ trong ngoặc. Làm thế nào để bạn nói hơn ngôn ngữ của bạn?

Đáp án

1. It's more expensive here than in my country

2. The weather today is worse than it was yesterday

3. Why is this class quieter than the other class

4. Are the buildings in New York

3. Pronunciation: /ə/ sound in comparatives. Phát âm: âm /ə/ trong hình thái so sánh hơn

Listen and repeat. Nghe và nhắc lại.

Click để nghe

Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. Bây giờ chỉ ra từ có phần in đậm khác với ba phần còn lại về cách phát âm

Đáp án

1. d 2. d 3. c 4. d

4. Read City on the Sea (page 16) again. You may discover some letters pronounced differently in different words. Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. Đọc lại bài City on the Sea (trang 16). Em có thể phát hiện ra một số chữ cái được phát âm khác nhau bằng những từ khác nhau. Bây giờ chỉ ra từ có phần in đậm khác với ba từ còn lại trong cách phát âm.

Đáp án

1 - d; 2. d; 3 - a; 4 - d

5. USE IT! Work in pairs. Compare your opinions about some of the things in the box. Use the Key Phrases and comparative adjectives. Thực hành! Làm việc theo cặp. So sánh ý kiến của em về các sự vật trong khung. Sử dụng Key Phrases và tính từ so sánh hơn.

two cities two sports teams two shops

two restaurants or cafés two TV programmes

two video games two streets two people

KEY PHRASES

Comparing opinions

I think...

Yes, you're right.

Really? I think ...

Gợi ý

- I think Quy Nhon city is more beautiful than Tuy Hoa city. – Yes, you’re right.

- I think Liverpool football team is better than Manchester united one. – Yes, you’re right.

- I think 92wear shop is cheaper than Lep' shop. – Yes, you’re right.

- I think Gogi house restaurant is more expensive than SUMO BBQ one. – Really? I think, SUMO BBQ restaurant is more expensive than Gogi house restaurant.

- I think news programme is more informative than game show. – Yes, you’re right.

- I think PLAY TOGETHER game is funnier than Plants and Zombie one. – Really? I think, Plants and Zombie game is funnier than PLAY TOGETHER one.

- I think Pham Van Dong street is cleaner than Cau Giay street. – Yes, you’re right.

- I think my father is more handsome than my uncle. – Yes, you’re right.

Trên đây là Giải tiếng Anh Friends plus 6 Unit 1 Language focus page 19. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác nhau như:

Vocabulary and Listening Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 18

Language focus Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 17

Ngữ pháp Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus

Reading Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus trang 16

Mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 tại group trên facebook của VnDoc.com tại: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus.
Đánh giá bài viết
7 1.191
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm