Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Reading trang 16

Giải SBT Friends plus 6 Unit 1 Towns and Cities Reading trang 16

Giải Workbook tiếng Anh lớp 6 unit 1 Towns and Cities trang 16 nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com đăng tải. Giải sách bài tập Reading trang 16 unit 1 Towns and Cities bao gồm hướng dẫn giải các phần bài tập kỹ năng đọc giúp các em ôn tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 1 Towns and Cities hiệu quả.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Read the text. Tick (✓) the correct box.  Đọc đoạn văn. Tích câu trả lời đúng.

Đáp án

1 - a

2. Read the text again. Match sentences 1-4 with paragraphs A - E. Đọc lại đoạn văn. Nối câu 1 - 4 với mệnh đề A - E.

Đáp án

1 - D;

2 - B;

3 - E;

4 - A;

3. Read the text again. Write True or False. Đọc lại đoạn văn. Viết True cho câu đúng, False cho câu sai.

Đáp án

1 - True

2 - False

3 - True

4 - False

5 - True

6 - False

4. Answer the questions. Write complete sentences. Trả lời câu hỏi. Viết câu trả lời đầy đủ.

Đáp án

1. It is Paddington station.

2. It opens from 10 a.m in the morning.

3. It is St Jame's Park.

4. There are about 40 million bricks in Miniland.

5. I don't know.

6. Yes, it is. Because it is really fantastic.

5. Complete the sentences with the given words. Hoàn thành câu với từ đã cho.

Đáp án

1 - chefs

2 - fantastic   - horrible

3 -  passengers - cabins

4 -  climbing wall/ exciting

5 -  swimming pool

Trên đây là Giải Reading trang 16 SBT tiếng Anh 6 Friends plus unit 1 Towns and Cities. Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác như:

Giải Workbook unit 1 Towns and cities Language focus trang 15

Giải SBT tiếng Anh 6 Towns and Cities Vocabulary and Listening trang 14

Vocabulary and Listening Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 18

Tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities

Bài tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities có đáp án

Đánh giá bài viết
3 1.033
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm