Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh 6 Friends plus Unit 4 Online

Bài tập Friends plus 6 unit 4 Learning world Online

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 4 Friends plus Learning world có đáp án với nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 Friends plus khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the word or phrase that best completes each sentence. Write A, B, or C in the blank.
 • 1. ______ for the next exam?
 • 2. He likes _________ ; he wants to talk with foreigners.
 • 3. My mom ______ now.
 • 4. Do you ever read _________ in Japanese?
 • 5. She often _________ a bike to school.
 • Read the email and answer the questions.

  Hi Ivan,

  I’m very happy that you can come to Scotland and visit our school next week.

  Firhill High School is a big school with 1,200 students. My house is in the center of Leith, so I go to school on foot.

  Classes here always start at 8.30 and finish at 3.30. There’s a break at 10.30 and lunch is at 12.45. Some subjects like English and maths are compulsory. We need to study them. Other subjects like languages are optional. I like languages so I study Spanish and German.

  Write soon,

  Jamie

 • 1) When will Ivan come to visit Jamie’s school?
 • 2) How many students are there?
 • 3) How can Jamie go to school?
 • 4) When is the break time?
 • 5) What language does Jamie learn?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm tiếng Anh 6 Global Success

  Xem thêm