Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 có đáp án số 1

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 năm học 2021 - 2022 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 6 mới có đáp án gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản mà các em đã được học trên lớp. Với mỗi đề, các em sẽ nhận được những cấu trúc tiếng Anh, mẫu câu hỏi đa dạng.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • I. Chọn câu trả lời đúng nhất.
 • 1. There______five books on the table.
 • 2. She often washes ______ face in the morning.
 • 3. Are you students? ______.
 • 4. How are you? ______ .
 • 5. ______ are you? I am twelve years old.
 • II. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. book/ This/ my/ is/.
 • 2. student/ My/ Mai/ name/ ./ is/ and/ a/ I'm/
 • 3. age/ mother's/ your/ What/ is/ ?/
 • 4. father/ an/ ./ is/ engineer/ My/
 • 5. Venezuela/ are/ from/ ./ We/
 • III. Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • IV. Chia động từ trong ngoặc.
 • 1. Look! The cat___________________ (eat) your breakfast.

  is eating

  's eating

 • 2. Put on a raincoat. It_____________ (rain).

  is raining

  's raining

 • 3. It often _______________ (rain) a lot in summer.

  rains

 • 4. How often_____________ she (go) ____________ fishing?
  Dùng "-" để ngăn cách đáp án

  does - go

 • 5. She (go) ____________ fishing once a week.

  goes

 • V. Chọn đáp án đúng nhất.
 • 1. Megan is_________ badminton with her friends in the schoolyard.
 • 2. We do_________ in the gym every afternoon.
 • 3. In many schools in Vietnam students have to wear a ______________.
 • 4. Children will work hard if the lessons are ________________.
 • 5. Would you like ____________ shopping?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
636 58.221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm