Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My house

Đề thi 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My house có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Bài 2 My House có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức đã học về từ vựng Tiếng Anh, cấu trúc ngữ pháp đã học trong Unit 2.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
 • 1. Close _____ book.
 • 2. Is this an _____?
 • 3. I live _____ Le Loi street.
 • 4. What _____ your parents do?
 • 5. How do you _____ your name?
 • Chuyển các câu sau sang dạng phủ định.
 • 1. He is a doctor.
  He isn't a doctor. He is not a doctor.
 • 2. That is a book.
  That isn't a book. That is not a book.
 • 3. She lives on Pham Hung street.
  She doesn't live on Pham Hung street. She does not live on Pham Hung street.
 • 4. They are students.
  They are not students. They aren't students.
 • 5.These are my classmates.
  These aren't my classmates. These are not my classmates.
 • Choose the correct answer.
 • 1) I eat…….home with my family
 • 2) May comes……..April.
 • 3) There is a clock………the wall in class.
 • 4) Where is Susan? She is sitting………Jim.
 • 5) We’re studying………Sai Gon University.
 • 6) There are 40 students…….the class.
 • 7) My pen is…….the books and the computer.
 • 8) I saw a mouse……the chair.
 • 9) My house is……to the hospital.
 • 10) We come……Viet Nam.
 • Write the suitable preposition.
 • 1) He’s swimming _________ the river. .

  in

 • 2) Where’s Julie? She’s _________ school.

  at

 • 3) The plant is _________ the table.

  on

 • 4) There is a spider _________ the bath.

  in

 • 5) Please put those apples _________ the bowl.

  in

 • 6) Frank is _________ holiday for three weeks.

  on

 • 7) There are two pockets _________ this bag.

  on

 • 8) I read the story _________ the newspaper. .
 • 9) The cat is sitting_________ the chair
 • 10) Lucy was standing _________ the bus stop. .

  at

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
87 8.460
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm