Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Sports and Pastimes

Tiếng Anh 6 Unit 12 Sports and Pastimes

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Sports and Pastimes có đáp án với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng Anh lớp 6 hay giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các kiến thức tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit hiệu quả. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

I. Multiple choice:

1. Listen to music is their favorite ___________.

A. sport

B. pastime

C. food

D. time

2. ___________ is very good for your heath.

A. Jogging

B. Washing

C. Looking

D. Drinking

3. Which sports do you play, Trung ? – I play ______________.

A. badminton

B. swimming

C. jogging

D. aerobic

4. The boys are playing _____________ in that room.

A. soccer

B. camping

C. video games

D. volleyball

5. The boys are _________________ in that room.

A. doing

B. driving

C. playing

D. flying

6. She often listens to music in her _____________ .

A. free time

B. weekend

C. week

D. time

7. My brother _________goes fishing, once or twice a month.

A. always

B. sometimes

C. usually

D. sometimes.

8. The man _____________ travels by bus. He walks to work.

A. always

B. sometimes

C. usually

D. never

9. My sister ___________ late for school.

A. is never

B. never is

C. is not never

D. never is not

10. How _____________ do you go camping, Sang ?

A. much

B. many

C. often

D. old

11. Which sports ________________? – I play soccer.

A. do you do

B. do you play

C. does he do

D. do they play

12. What do you do ___________? – I watch TV.

A. in your class

B. in the park

C. in your free time

D. on your free time

13. I often go swimming when it's ____________.

A. hot

B. cold

C. cool

D. very cold

14. Tam is playing soccer now. He _______________ soccer every Sunday.

A. play

B. playing

C. plays

D. to play

15. They _______________ camping.

A. go sometimes

B. sometimes go

C. sometimes going

D. sometimes goes

II. Complete the passage:

favorite eats have has

engineer to with often

Khang's uncle is an (1) __________. Every morning, he gets up at 7.00 and goes (2) __________ work by motorbike. He usually (3) _____________ breakfast and lunch at work. Sometimes he goes out to (4) _____________ lunch with his friends. His (5) ______________ sports is soccer. He (6) ____________ watches soccer on TV. Every Sunday, he plays soccer (7) ____________ Khang and friends in the park.

III. MAKE QUESTIONS "HOW OFTEN..." :

1. She goes jogging once a week.

=> .......................................................................................?

2. They often go to the park.

=> ....................................................................................... ?

3. She plays tennis every day.

=> ........................................................................................ ?

4. I play badminton twice a week.

=>........................................................................................ ?

5. They never go camping.

=> ......................................................................................... ?

6. They go swimming every weekend.

=> ......................................................................................... ?

7. Mary plays ropes with Daisy three times a week.

=> ......................................................................................... ?

8. My brother listens to music every day.

=> ......................................................................................... ?

9. My grandfather goes fishing once a week.

=> ......................................................................................... ?

IV. Put the words in the correct order:

1. Vy / does / often / What / have / breakfast / for ?

=> .....................................................................................................................

2. usually / on / do / Mondays / you / to / go / school.

=> .................................................................................................................

3. Mary / two / and / milk / glasses / Tom / of / want.

=> ................................................................................................................

4. often / she / go / does / How / movies / to / the ?

=> ................................................................................................................

5. twice / Miss Lan / listens / music / week / a / two.

=> .............................................................................................................

6. She / never / with / camping / goes / her / friends.

=> ..................................................................................................................

7. Hung / What / does / do / free time / in / his ?

=> ..................................................................................................................

8. games / play / video / I / often.

=> ..................................................................................................................

9. the / Look ! / is / car / coming

=> ..................................................................................................................

10. the / playing / Listen ! / they / piano / are.

=> ..................................................................................................................

ĐÁP ÁN

I. Multiple choice:

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - C; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - B; 9 - A; 10 - C;

11 - B; 12 - C; 13 - A; 14 - C; 15 - B;

II. Complete the passage:

1 - engineer; 2 - to; 3 - has; 4 - have;

5 - favorite; 6 - often; 7 - with;

III. MAKE QUESTIONS "HOW OFTEN..." :

1 - How often does she go jogging?

2 - How often do they go to the park?

3 - How often does she play tennis?

4 - How often do you play badminton?

5 - How often do they go camping?

6 - How often do they go swimming?

7 - How often does Mary play ropes with Daisy?

8 - How often does your brother listen to music?

9 - How often does your grandfather go fishing?

IV. Put the words in the correct order:

1 - What does Vy have for breafast?

2 - You usually go to school on Mondays.

3 - Tom and Mary want two glasses of milk.

4 - How often does she go to the movie?

5 - Mis Lan listens to music twice a week.

6 - She never goes camping with her friends.

7 - What does Hung do in his free time?

8 - I often play video game.

9 - Look! the car is coming.

10 - Listen! they are playing the piano.

Trên đây là nội dung Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Sports and Pastimes. Ngoài ra, để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, các bạn có thể tham khảo thêm Đề thi giữa kì 2 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Chúc các bạn học tốt!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
63 13.749
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm