Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 1) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 1) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung bài tập đa dạng, cần thiết và có tần suất xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi rất cao. Sau đây mời các em vào tham khảo.

Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA.

1. SMALL a. long b. big c. blue d. old

2. TALL a. short b. orange c. quite d. full

3. FAT a. oval b. white c. thin d. noisy

4. LIGHT a. yellow b. round c. careful d. heavy

5. WEAK a. beautiful b. strong c. dangerous d. brown

Đáp án

1b 2a 3c 4d 5b

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. Helifts weights as a sport. He's a .... .

a. gymnst b. engineer c. farmer d. weight lifter

7. It's a beautiful day. The sky is .... .

a. black b. blue c. gray d. green.

8. ....her lips full or thin?

a. Are b. Is c. Do d. Does

9. ....color are her eyes?

a. Who b. What c. How d. Where

10. He is .... between his sister and his brother.

a. sit b. sits c. siting d. sitting

Đáp án

6d 7b 8a 9b 10d

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. She washes her long hair now. A B C D

12. He is brushing his teeth every morning. A B C D

13. He works on Monday to Friday. A B C D

14. How many books do he have? A B C D

15. She goes to London by a plane. A B C D

Đáp án

11b 12a 13c 14c 15d

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại sau.

Nam: (16).... is that?

Lien: That's Chi. She is my (17).... .

Nam: What does she do?

Lien: She is a gymnast.

Nam: She is (18).... . Is she (19).... ?

Lien: No, she ....(20). She's strong.

16. a. Who b. What c. Which d. How

17. a. brother b. sister c. engineer d. farmer

18. a. tall, thin b. tall and thin c. tall or thin d. tall but thin

19. a. beautiful b. good c. old d. weak

20. a. isn't b. doesn't c. is d. not

Đáp án

16a 17b 18b 19c 20a

Đánh giá bài viết
22 8.672
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm