Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The Body có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The body có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung bài tập đa dạng, cần thiết và có tần suất xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi rất cao. Bài tập tiếng Anh Unit 9 lớp 6 có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 thường gặp giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản. Sau đây mời các em vào tham khảo.

Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA.

1. SMALL a. long b. big c. blue d. old

2. TALL a. short b. orange c. quite d. full

3. FAT a. oval b. white c. thin d. noisy

4. LIGHT a. yellow b. round c. careful d. heavy

5. WEAK a. beautiful b. strong c. dangerous d. brown

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. Helifts weights as a sport. He's a .... .

a. gymnst

b. engineer

c. farmer

d. weight lifter

7. It's a beautiful day. The sky is .... .

a. black

b. blue

c. gray

d. green.

8. ....her lips full or thin?

a. Are

b. Is

c. Do

d. Does

9. ....color are her eyes?

a. Who

b. What

c. How

d. Where

10. He is .... between his sister and his brother.

a. sit

b. sits

c. siting

d. sitting

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. She (A) washes (B) her (C) long (D) hair now.

12. He is brushing (A) his (B) teeth (C) every morning (D).

13. He (A) works (B) on (C) Monday to (D) Friday.

14. How (A) many books (B) do (C) he have (D)?

15. She (A) goes (B) to (C) London by a plane (D).

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại sau.

Nam: (16).... is that?

Lien: That's Chi. She is my (17).... .

Nam: What does she do?

Lien: She is a gymnast.

Nam: She is (18).... . Is she (19).... ?

Lien: No, she ....(20). She's strong.

16. a. Who b. What c. Which d. How

17. a. brother b. sister c. engineer d. farmer

18. a. tall, thin b. tall and thin c. tall or thin d. tall but thin

19. a. beautiful b. good c. old d. weak

20. a. isn't b. doesn't c. is d. not

Đáp án bài tập tiếng Anh 6 Unit 9 The body

Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA.

1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d; 5 - b;

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6 - d; 7 - b; 8 - a; 9 - b; 10 - d;

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11 - b; 12 - a; 13 - c; 14 - c; 15 - d;

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại sau.

16 - a; 17 - b; 18 - b; 19 - c; 20 - a;

Tham khảo thêm Một số bài tập tiếng Anh Unit 9 lớp 6 có đáp án:

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The body

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 2) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 3) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 4) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 5) có đáp án

Trên đây là Trắc nghiệm Unit 9 The body tiếng Anh lớp 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
22 11.014
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm