Bài tập tiếng Anh 6 Unit 3 At Home hệ 7 năm

Bài tập tiếng Anh Unit 3 lớp 6 At home có đáp án

Luyện tập với các bài tập trong Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Home có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong Unit 3 At home. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

* Xem thêm hướng dẫn học Unit 3 At home tiếng Anh lớp 6 tại:

Soạn Unit 3 lớp 6 At home hệ 7 năm

A. Bài tập Unit 3 At home SGK tiếng Anh lớp 6

I. Missing words

1. ______ is my family.

2. There ______ four ______ in my family.

3. My father ______ a doctor.

4. How ______ people are there in your ______?

5. What ______ his name? John.

6. What's ______ name? Linda.

7. ______ is that? It's Lan.

8. How many doors are ______? There ______ one.

9. There ______ four windows.

10. His father is ______ engineer.

II. Arrange in order

1. are/ in/ we/ our/ room/ living.

2. are/ there/ people/ in/ four/ my/ family.

3. father/ a/ my/ is/ doctor.

4. mother/ is/ his/ nurse/ a.

5. brother/ years/ is/ her/ ten/ old.

6. he/ what/ do/ does?

7. mother/ father/ their/ and/ teachers/ are.

8. are/ in/ they/ house/ the.

9. mother/ does/ what/ her/ do?

10. many/ how/ are/ your/ there/ in/ students/ class?

III. Match up

1. Who is this?a. They watch TV.
2. What does he do?b. There is one.
3. How many people are there in your family?c. He's in the classroom.
4. What does your father do?d. He's forty.
5. How old is your brother?e. They are in the yard.
6. What do your parents do?f. My father is a teacher.
7. Where are they?g. There are four people.
8. How old is Mr. Kiên?h. He's ten.
9. How many chairs are there in the room?i. He's a student.
10. Where is your teacher?j. She's my sister.

IV. Write in full words

10

ten

35

60

85

15

fifteen

40

65

90

20

45

70

95

25

50

75

100

30

55

80

V. Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.

1. ______ are you? I'm fine, thank you.

A. How old

B. How

C. How many

2. There ______ a big board in my classroom.

A. am

B. is

C. are

3. ______ are in our classroom.

A. She

B. We

C. He

4. ______ students are there in your class? There are 40.

A. How much

B. How

C. How many

5. ______ are these? They're my friends.

A. What

B. Who

C. How

6. ______ are there in your classroom? Tables, chairs, a board and a teacher's desk.

A. How many

B. What

C. How

7. ______ is your house? It's on Dien Bien Phu Street.

A. What

B. Which

C. Where

8. What ______ your parents do?

A. are

B. does

C. do

9. She lives with ______ family.

A. his

B. her

C. my

10. How many ______ are there in your family?

A. people

B. students

C. teachers

11. Lan is a good girl. ______ parents are happy.

A. her

B. his

C. my

12. That is Mr Ba with ______ students.

A. her

B. his

C. their

13. ______ is your father job? He's a doctor.

A. How

B. Who

C. What

14. Lan ______ on Nguyen Hue Street.

A. lives

B. live

C. living

15. ______ are their pencils.

A. This

B. That

C. These

16. Hoa! How old is ______ father?

A. my

B. your

C. their

17. ______ is your brother job? He's a student.

A. What

B. How

C. Who

18. My father and mother are ______.

A. teacher

B. teaches

C. teachers

19. Lan's father is a doctor. Tam's father is a doctor, ______.

A. too

B. to

C. two

20. There are two ______ in my living room.

A. cookers

B. boards

C. couches

VI. Supply the correct words to complete the passage.

This is Tam. He's twelve __1____ old. He's ___2___ student. There are four ___3___ in his family: his father, his mother, his sister and he. His father is ____4__ engineer. __5____ is forty years old. His mother __6____ a teacher, and she's forty, __7____.

B. Đáp án bài tập Unit 3 SGK tiếng Anh 6 At home

I. Missing words

1. ___This___ is my family.

2. There __are____ four ___people___ in my family.

3. My father ___is___ a doctor.

4. How ___many___ people are there in your ___family___?

5. What ___is___ his name? John.

6. What's ___her___ name? Linda.

7. ____Who__ is that? It's Lan.

8. How many doors are __there____? There ____is__ one.

9. There __are____ four windows.

10. His father is __an____ engineer.

II. Arrange in order

1 - We are in our living room.

2-  There are four people in my family.

3-  My father is a doctor.

4 - His mother is a nurse.

5 - Her brother is ten years old.

6 - What does he do?

7 - Their father and mother are teachers.

8 - They are in the house.

9 - What does her mother do?

10 - How many people are there in your students?

III. Match up

1 - j; 2 - i; 3 - g; 4 - f; 5 - h;

6 - a; 7 - e; 8 - d; 9 - b; 10 - c;

IV. Write in full words

10

ten

35

thirty - five

60

sixty

85

eighty - five

15

fifteen

40

forty

65

sixty - five

90

ninety

20

twenty

45

forty - five

70

seventy

95

ninety - five

25

twenty - five

50

fifty

75

seventy - five

100

one hundred

30

thirty

55

fifty - five

80

eighty

V. Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.

1. B2. B3. B4. C5. B6. B7. C8. C9. B10. A
11. A12. B13. C14. A15. C16. B17. B18. C19. A20. C

VI. Supply the correct words to complete the passage.

1 - years; 2 - a; 3 - members/ people;

4 - an; 5 - h; 6 - is; 7 - too;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At home kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
33 26.126
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm