100 Bài tập ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 6

Ôn tp và h thng kiến thc chương trình Toán lớp 6 hè năm 2015
ÔN TP VÀ H THNG KIN THC MÔN TOÁN LP 6
100 BÀI TP TOÁN LP 6 RÈN LUYN HÈ 2015
Giáo viên biên son: Thy Thích
PHN I: S HC
CHƯƠNG 1: TP HP VÀ BC S T NHIÊN
Bài 1: Cho các tp hp:
A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9}
a/ Viết tp hp C các phn t thuc A và không thuc B.
b/ Viết tp hp D các phn t thuc B và không thuc A.
c/ Viết tp hp E các phn t va thuc A va thuc B.
d/ Viết tp hp F các phn t hoc thuc A hoc thuc B.
Bài 2: Cho tp hp A = {1; 2; a; b}
a/ Hãy ch rõ các tp hp con ca A có 1 phn t.
b/ Hãy ch rõ các tp hp con ca A có 2 phn t.
c/ Tp hp B = {a, b, c} có phi là tp hp con ca A không?
Ôn tp và h thng kiến thc chương trình Toán lớp 6 hè năm 2015
Bài 3: Cho tp hp B = {x, y, z} . Hi tp hp B có tt c bao nhiêu tp hp con?
Bài 4: Hãy tính s phần tư của các tp hp sau:
a/ Tp hp A các s t nhiên l có 3 ch s.
b/ Tp hp B các s 2, 5, 8, 11, …, 296.
c/ Tp hp C các s 7, 11, 15, 19, …, 283.
Bài 5: Cha mua cho em mt quyn s tay dày 256 trang. Để tiện theo dõi em đánh
s trang t 1 đến 256. Hỏi em đã phải viết bao nhiêu ch s để đánh hết cun s
tay?
Bài 6: Trong mt lp hc , mi học sinh đều hc tiếng Anh hoc tiếng Pháp. Có
25 người hc tiếng Anh , 27 người hc tiếng Pháp, còn 18 người hc c hai th
tiếng . Hi lp học đó có bao nhiêu học sinh
Bài 7: Trong s 100 hc sinh có 75 hc sinh thích toán , 60 học sinh thích văn.
a. Nếu có 5 hc sinh không thích c toán và văn thì có bao nhiêu học sinh thích
c hai môn văn và toán
b. Có nhiu nht bao nhiêu hc sinh thích c hai môn văn và toán
c. Có ít nht bao nhiêu hc sinh thích c hai môn văn và toán
Bài 8: Cho các tp hp
1;2;3;4A
;
3;4;5B
Viết các tp hp va là tp hp con ca A, va là tp hp con ca B
Bài 9: Tính nhanh mt cách hp lý:
a/ 997 + 86
b/ 37. 38 + 62. 37
c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001
Ôn tp và h thng kiến thc chương trình Toán lớp 6 hè năm 2015
d/ 67. 99;
e/ 998. 34
f/ 43. 11
g/ 67. 101
Bài 10: Tính nhanh các phép tính:
a/ 37581 9999 c/ 485321 99999
b/ 7345 1998 d/ 7593 1997
Bài 11: Tính 1 + 2 + 3 + .. . + 1998 + 1999
Bài 12: Tính tng ca:
a/ Tt c các s t nhiên có 3 ch s.
b/ Tt c các s l có 3 ch s.
c/ S = 101+ 103+ .. . + 997+ 999
Bài 13: Tính các tng sau.
a)
1 2 3 4 ...... n
b)
2 4 6 8 .... 2.n
c)
1 3 5 ..... (2. 1)n
d)
1 4 7 10 ...... 2005
e) 2+5+8+……+2006 g) 1+5+9+….+2001
Bài 14: Mt s3 ch s, tn cùng bng ch s 7. Nếu chuyn ch s 7 đó lên
đầu thì ta được mt s mi mà khi chia cho s cũ thì được thương là 2 dư 21. Tìm
s đó
Bài 15: Tìm s t nhiên có 5 ch s, biết rng nếu viết thêm ch s 7 vào đằng
trước s đó thì được mt s ln gp 4 ln so vi s có được bng cách viết thêm
ch s 7 vào sau s đó

Ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 6

100 Bài tập ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 6 bao gồm 100 câu hỏi toán phần số học và hình học lớp 6, kèm theo 3 đề ôn tập. Đây là tài liệu hay dành cho thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo, ôn luyện trong dịp hè nhằm củng cố lại kiến thức chuẩn bị cho năm học mới.

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi khảo sát học sinh giỏi cấp huyện lớp 6, 7 môn Toán Phòng GD&ĐT Sông Lô năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Bài tập toán lớp 6 - Số chính phương

Bài tập toán lớp 6 - Các dạng bài tập cơ bản về số tự nhiên

ÔN TẬP VÀ HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN TOÁN LỚP 6
100 BÀI TẬP TOÁN LỚP 6 RÈN LUYỆN HÈ 2018

PHẦN I: SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: TẬP HỢP VÀ BỔ TÚC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1: Cho các tập hợp:

A = {1; 2; 3; 4; 5; 6}; B = {1; 3; 5; 7; 9}

a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.

b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A.

c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.

d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.

Bài 2: Cho tập hợp A = {1; 2; a; b}

a/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 1 phần tử.

b/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 2 phần tử.

c/ Tập hợp B = {a, b, c} có phải là tập hợp con của A không?

Bài 3: Cho tập hợp B = {x, y, z}. Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Bài 4: Hãy tính số phần tư của các tập hợp sau:

a/ Tập hợp A các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số.

b/ Tập hợp B các số 2, 5, 8, 11, ..., 296.

c/ Tập hợp C các số 7, 11, 15, 19, ..., 283.

Bài 5: Cha mua cho em một quyển số tay dày 256 trang. Để tiện theo dõi em đánh số trang từ 1 đến 256. Hỏi em đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh hết cuốn sổ tay?

Bài 6: Trong một lớp học, mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có 25 người học tiếng Anh, 27 người học tiếng Pháp, còn 18 người học cả hai thứ tiếng. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh.

Bài 7: Trong số 100 học sinh có 75 học sinh thích toán, 60 học sinh thích văn.

a. Nếu có 5 học sinh không thích cả toán và văn thì có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán

b. Có nhiều nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán

c. Có ít nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán

Bài 8: Cho các tập hợp

A = {1; 2; 3; 4}; B = {3; 4; 5}

Viết các tập hợp vừa là tập hợp con của A, vừa là tập hợp con của B

Bài 9: Tính nhanh một cách hợp lý:

a/ 997 + 86

b/ 37. 38 + 62. 37

c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001

d/ 67. 99;

e/ 998. 34

f/ 43. 11

g/ 67. 101

Bài 10: Tính nhanh các phép tính:

a/ 37581 – 9999 c/ 485321 – 99999

b/ 7345 – 1998 d/ 7593 – 1997

Bài 11: Tính 1 + 2 + 3 + .. . + 1998 + 1999

Bài 12: Tính tổng của:

a/ Tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.

b/ Tất cả các số lẻ có 3 chữ số.

c/ S = 101 + 103 + .. . + 997 + 999

Bài 13: Tính các tổng sau.

a) 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + n b) 2 +4 + 6 + 8 + .... + 2n

c) 1 + 3 + 5 + ..... (2n + 1) d) 1 + 4 + 7 + 10 + ...... + 2005

e) 2 + 5 + 8 +......+ 2006 g) 1 + 5 + 9 +....+ 2001

Bài 14: Một số có 3 chữ số, tận cùng bằng chữ số 7. Nếu chuyển chữ số 7 đó lên đầu thì ta được một số mới mà khi chia cho số cũ thì được thương là 2 dư 21. Tìm số đó.

Bài 15: Tìm số tự nhiên có 5 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào đằng trước số đó thì được một số lớn gấp 4 lần so với số có được bằng cách viết thêm chữ số 7 vào sau số đó.

Bài 16: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên phải và một chữ số 2 vào bên trái của nó thì số ấy tăng gấp 36 lần.

Bài 17: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng chữ số hàng trăm bằng 0 và nếu xoá chữ số 0 đó thì số ấy giảm 9 lần.

Bài 18: Một số tự nhiên tăng gấp 9 lần nếu viết thêm một chữ số 0 vào giữa các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của nó. Tìm số ấy.

Bài 19: Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó vừa chia hết cho 5 và chia hết cho 9, hiệu giữa số đó với số viết theo thứ tự ngược lại bằng 297.

(Còn tiếp)

Các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu học tập lớp 6 tiêu biểu:

Đánh giá bài viết
510 114.939
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hương Hoàng
  Hương Hoàng 100 bai hoc nay toi da hoc xong roi de lam moi nguoi oi
  Thích Phản hồi 07/08/20
  • Hương Hoàng
   Hương Hoàng bai hoc
   Thích Phản hồi 07/08/20
   • Thảo Cấn
    Thảo Cấn

    100 bài này bổ ích thật

    Thích Phản hồi 21:49 27/05
    • Dung Ha
     Dung Ha

     Xin hỏi 100 bài tập này có đáp án để phụ huynh có thể kiểm tra cho con không ạ?

     Thích Phản hồi 10:42 07/07
     • Lương Thanh
      Lương Thanh 100 bai nay toi lam xong trong 4 ngay con moi nguoi thi sao
      Thích Phản hồi 23/10/20
      • Quỳnh Đẹp Zai
       Quỳnh Đẹp Zai

       10 tiếng

       Thích Phản hồi 15:31 28/02
      • Raven Wom
       Raven Wom

       @Quỳnh Đẹp Zai : làm j mà lâu thế , bt làm ko vậy 

       Thích Phản hồi 18:49 23/09
     Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm