45 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án năm 2024

Với mong muốn giúp các em ôn thi học kì 2 tiếng Anh lớp 6 năm 2023 - 2024, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 6 có đáp án khác nhau. Bộ 45 đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 6 của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm kì 2 lớp 6 hiệu quả.

A. Đề tiếng Anh lớp 6 học kì 2 sách mới

Bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 6 chương trình mới được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức; sách tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo & sách tiếng Anh lớp 6 i Learn Smart World.

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 Global Success

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 Friends Plus

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 i Learn Smart World

B. Bộ 5 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2023 - 2024 có đáp án

I. Đề kiểm tra tiếng Anh 6 học kì 2 số 1 có đáp án

I. Choose the word which is pronounced differently from the others. (1m)

1. A. clothesB. watchesC. benchesD. classes
2. A. readB. teacherC. eatD. ahead
3. A. pensB. booksC. rulersD. erasers
4. A. kiteB. twiceC. swimD. pastimes

II. Choose the best answer: (3ms)

1. I'd like................. bananas, please!

a. any

b. some

c. many

d. much

2. Lemonade, apple juice and................. are cold drinks.

a. vegetables

b. noodles

c. iced tea

d. beans

3. She isn't heavy. She is..................

a. thin

b. fat

c. strong

d. light

4. Lan................. aerobic everyday.

a. does

b. plays

c. goes

d. dances

5.................. sports do you play?

a. What's

b. Who

c. Which

d. How

6. We need a tent to go.................

a. fishing

b. swimming

c. camping

d. jogging

7. They are going to stay................. their uncle and aunt this summer vacation.

a. in

b. at

c. by

d. with

8. What is your nationality? I am.................

a. Vietnamese

b. Vietnam

c. England

9. There are only two................. in my country.

a. weather

b. seasons

c. citadel

d. cities

10.................. do you go to school? Every afternoon.

a. How much

b. How often

c. How many

d. How

11. What do you often do................. it is hot?

a. What

b. Which

c. How

d. When

12. What about.................. tennis this afternoon?

a. play

b. playing

c. to play

d. plays

III. Supply the correct form of the verbs: (1m)

1. Mai................. orange juice at the moment. (drink)

2. I................. thirsty now. (be)

3. My father is going................. Ha Long Bay. (visit)

4. They................. in the kitchen now. (be)

IV. Read

1. Complete the dialogue with the words from the box: (2ms)

have - want - why - camping - by - travel - do - going

Thanh: What are we going to (1)................. in the vacation?

Mai: Let's go (2)..................

Thanh: We don't (3)................. a tent. What about (4)................. to Hue?

Mai: I don't(5)................. to go to Hue.

(6)................. don't we go to Huong pagoda?

Thanh: That's a good idea.

How are we going to (7).................?

Mai: Let's go (8)................. minibus.

Thanh: Yes, Good idea.

2. Answer the questions: (1m)

a. What are Mai and Thanh going to do in the vacation?

........................................................................................

b. How are they going to travel?

...................................................................................................

V. Arrange the words into the sentences (2ms)

1. want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water.

....................................................................

2. sister/ my/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

.................................................................

3. going/ dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

....................................................................

4. the/ spring/ in/ what/ weather/ is/ like/ the?

.........................................................................

5. building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

...........................................................................

6. Lan's house/ smaller/ is/ house/ my/ than.

....................................................................

7. she/ never/ with/ camping/ goes/ her/ friends.

.....................................................................

8. often/ she/ go/ does/ how/ cinema/ to/ the?

....................................................................

VI. Read the passage and answer the question.

Rebecca Stevens was the first woman to climb Mount Everest. Before she went up the highest mountain in the world, she was a journalist and lived in south London.

In 1993, Rebecca left her job and her family and travelled to Asia with some other climbers. She found that life on Everest is very difficult. “You must carry everything on your back,” she explained, “so you can only take things that you will need. You can’t wash on the mountain, and in the end I didn’t even take a toothbrush. I am usually a clean person but there is no water, only snow. Water is very heavy so you only take enough to drink!”

Rebecca became famous when she reached the top of Mount Everest on May 17, 1993. After that, she wrote a book about the trip, and people often asked her to talk about it. She got a new job too, on a science programme on television.

1. Who was Rebecca Stevens?

2. When did she leave her job?

3. What did she find about the life on Everest?

4. When did she reach the top of Mount Everest?

Đáp án

I. Choose the word which is pronounced differently from the others (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

1. A 2. D 3. B 4. C

II. Choose the correct answer: (1 correct = 0.25 x 12 = 3ms)

1. b 2. c 3. d 4. a 5. c 6. c

7. d 8. a 9. b 10. b 11. d 12. b

III. Supply the correct form of verbs: (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

1. Mai.......is drinking.......... orange juice at the moment. (drink)

2. I......am........... thirsty now. (be)

3. My father is going........to visit......... Ha Long Bay. (visit)

4. They........are......... in the kitchen now. (be)

IV. Read

1. Complete the dialouge: (1 correct = 0.25 x 8 = 2ms)

Thanh: What are we going to (1)..........do....... in the vacation?

Mai: Let's go (2)........camping..........

Thanh: We don't (3)........have......... a tent. What about (4).......going.......... to Hue?

Mai: I don't(5)......want........... to go to Hue.

(6)...........Why...... don't we go to Huong pagoda?

Thanh: That's a good idea.

How are we going to (7).......travel..........?

Mai: Let's go (8).........by........ minibus.

Thanh: Yes, Good idea.

2. Answer (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

a They are going to Huong pagoda.

b. They are going to travel by minibus

V. Arrange the words into the sentences (1 correct = 0.25 x 8 = 2ms)

1. Tom and Mary want two glasses of water.

2. My sister is going to live in the country.

3. Where is Lan going to have dinner tonight?

4. What is the weather like in the spring?

5. This city is the tallest building in the world.

6. My house is smaller than Lan's house.

7. She never goes camping with her friends.

8. How often does she go to the cinema?

VI. Read the passage and answer the question.

1 - She was the first woman to climb Mount Everest.

2 - She left her job in 1993.

3 - She found that life on Everest was very difficult.

4 - She reached the top of Mount Everest on May 17, 1993.

GG dịch

Rebecca Stevens là người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest. Trước khi leo lên ngọn núi cao nhất thế giới, cô ấy là một nhà báo và sống ở phía nam London.

Năm 1993, Rebecca rời bỏ công việc và gia đình để đến châu Á cùng một số nhà leo núi khác. Cô thấy rằng cuộc sống trên Everest rất khó khăn. “Bạn phải mang mọi thứ trên lưng,” cô ấy giải thích, “vì vậy bạn chỉ có thể mang theo những thứ bạn cần. Bạn không thể tắm rửa trên núi, và cuối cùng tôi thậm chí còn không lấy bàn chải đánh răng. Tôi thường là một người sạch sẽ nhưng không có nước, chỉ có tuyết. Nước rất nặng nên bạn chỉ lấy đủ để uống thôi!”

Rebecca trở nên nổi tiếng khi lên đến đỉnh Everest vào ngày 17 tháng 5 năm 1993. Sau đó, cô đã viết một cuốn sách về chuyến đi và mọi người thường yêu cầu cô nói về nó. Cô ấy cũng có một công việc mới, trong một chương trình khoa học trên truyền hình.

II. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 6 có đáp án số 2

I Vocabulary and Grammar

A Choose the word odd one out (1 point) Chọn từ không cùng loại.

1 a chicken b. beef c. tomato d. meat

2 a. fish b. orange-juice c. lemonade d. coffee

3 a. Is b. Are c. hello d. Am

4. a carrot b. rice c. onion d. lettuce

B Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points) Hoàn thành các câu sau bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C và D (2.5 điểm)

1. I'm ____. I'd like some noodles.

A. thirsty B. hungry C. empty

2. There is____ water in the bottle.

A. any B. many C. some

3. What's he doing? He's ____.

A. swims B. swimming C. swim

4. We go to the movies____ Sunday evening.

A. to B. at C. on

5. It's very ____ in the winter.

A. cold B. hot C. cool

6. They are doing ____ homework at the moment.

A. them B. theirs C. their

7. He sometimes____ to pop music.

A. listens B. reads C. watches

8. - How ____ is a sandwich? - It's 2,000 dong.

A. many B. much C. old

9. - How____ does she go jogging? - Every evening.

A. many B. much C. often

10. ____ is the weather like in the summer?

A. What B. Which C. How

II. Reading

* Read the passage carefully

My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to visit Ha Long Bay. He is going to stay in a small hotel near the bay for two days.

Then he is going to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to visit some friends in Ho Chi Minh City. He is going to stay there for one day. He is going to walk along Saigon river. He is going to fly home

A True (T) or False (F) (2.0 point)

1. Mr. Hung is going to visit three cities this summer...........

2. He is going to visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minh City, and finally in Da Lat........

3. He is going to stay in Da Lat for three days.

4. He is going to travel home by train.

Rewrite the following sentences using the given words below.

1. We recycle more. We will protect the environment.

If ..................................................................................

2. She stayed at home. she was ill. (because)

.....................................................................................

3. No one in our class is taller than Viet.

Viet is .........................................................................

Rearrange the words to make a complete sentence.

1. sunny / We / go / if / is / shopping / it / tomorrow / will / together.

.....................................................................................

2. brother / football / friends. / Yesterday, / played / my / his / with

........................................................................................

3. on / My / will / the / future / ocean / house / be /.

..........................................................................................

4. the future,/ in/ people / the ocean/ In/ live/ might/.

..........................................................................................

ĐÁP ÁN

I Vocabulary and Grammar

A Choose the word odd one out (1 point) Chọn từ không cùng loại.

1 - c; 2 - a; 3 - c; 4 - b;

B Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points) Hoàn thành các câu sau bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C và D (2.5 điểm)

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - A; 6 - C; 7- A; 8 - B; 9 - C; 10 - A;

II. Reading

* Read the passage carefully

A True (T) or False (F) (2.0 point)

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F

Rewrite the following sentences using the given words below.

1. We recycle more. We will protect the environment.

If .........we recycle more, we will protect the environment....................

2. She stayed at home. she was ill. (because)

.........She stayed at home because she was ill...................

3. No one in our class is taller than Viet.

Viet is ............the tallest in our class.............

Rearrange the words to make a complete sentence.

1. sunny / We / go / if / is / shopping / it / tomorrow / will / together.

...........We will go shopping together if it is sunny tomorrow..............

2. brother / football / friends. / Yesterday, / played / my / his / with

............Yesterday, my brother played football with his friends...................

3. on / My / will / the / future / ocean / house / be /.

.........My future house will be on the ocean........................

4. the future,/ in/ people / the ocean/ In/ live/ might/.

.............In the future, people might live in the ocean.................

III. Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án số 3

I. Listen and fill one words in the blanket.

Minh likes walking. On …(1)….weekend, he often …(2)….….walking in the mountains. He …(3)….……goes with two friends. Minh and his friends always ……(4)….……strong boot and warm clothes. They always take……(5)….…and water and a camping stove. Sometimes, they (6)…. overnight.

II. Choose the word whose underlined part has different pronunciation from those of the others. Write the answer (A, B, C or D) in the box.

1. A. Times B. Games C. Watches D. Goes

2. A. Year B. Wear C. Near D. Hear

3. A. With B. Fifth C. Math D. Thank

4. A. Fishing B. Skip C. Picnic D. Twice

5. A. Apartment B. Pastime C. Camping D. Badminton

III. Write the best option (A, B, C or D) in the answer box to complete each of the sentences.

1. We usually go swimming …………………weekends.

A. to B. with C. on D. for

2. Ho Chi Minh city has a ………….of 3.5 million

A. Population B. capital C. city D. town

3. She never goes………………on Saturday sundays.

A. school B. swimming C. movie theater D. video games

4. We are going to visit our grandparents ………. a week

A. How B. Which C. that D. For

5. Bruce is from Australia. He speaks…………

A. Austratian B. English C. French D. Chinese

6. Nam ………………soccer with his friends at the moment.

A. doing B. playing C. is doing D. is playing

7. He always gets up late and……………………………………………

A. never he does morning exercises B. he never does morning exercises

C. he does morning exercises never D. he never do morning exercises

8. Mr. Tuan is loading the truck ………………vegetables

A. to B. for C. with D. of

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

I. Listening (1,5 điểm với 0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

GV mở phần C6 unit 12 sgk lớp 6 trang 132 - 133 cho hs nghe 3 lần

1. the 2. goes 3. often 4. wear 5. food 6. camp

II. 1,5 điểm (0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

1. C 2. B 3. A 4. D 5. A

III. 2 điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. C 2. A 3. A 4. D

5. B 6. D 7. B 8. C

IV. 1,5 điểm (0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

1. ís playing 2. cut

3. playing 4. stop 5. goes

V. 1,5 điểm (0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A

VI. 1 điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. No, She doesn’t

2. It’s black

3. She goes shopping with her friends

4. She likes listening to music most

VII. 1 điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. How many people are there in your family?

2. .… like two kilos of carrots

3. I like chicken and beef

4…goes to school on foot….

IV. Đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 6 có đáp án số 4

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1m)

1.

A. books

B. pencils

C. rulers

D. bags

2.

A. read

B. teacher

C. eat

D. ahead

3.

A. tenth

B. math

C. brother

D. theater

4.

A. has

B. name

C. family

D. lamp

II. Choose the best answer to complete these sentences. (2m)

1. Hung is a .................... He's strong and heavy.

A. gymnast B. weight-lifter C. driver D. doctor

2. I like hot ....................

A. season B. weather C. activity D. class

3. What .................... your father doing now? He is playing badminton.

A. is B. are C. do D. does

4. .................... does your brother go fishing? He goes once a week.

A. How old B. How often C. How D. What

5. He .................... goes fishing in the winter. It's too cold.

A. often B. always C. usually D. never

6. What about .................... by bike?

A. travel B. to travel C. traveling D. travels

7. .................... place are Phuong and Mai going to visit first?

A. Where B. Which C. How D. How long

8. My house is near a market so it's very __________.

A. big B. noisy C. quiet D. small

III. Put the verbs into the correct form. (1,5m)

1. My school (have)........................two floors.

2. Look! The plane (fly) ..............to the airport, it (land).......................

3. What about (visit).........................................our parents?

4. We shouldn't (throw).........trash on the street.

5. They (not go).............swimming in the winter.

IV. Make questions for the underlined parts or rearrange to complete these sentences. (1m)

1. We usually play basketball on the weekends.___________________________

2. They are going to visit Hue next summer. ______________________________

3. tallest/ Tuan/ our/ is/ the/ class/ in.______________________________________

4. the/ spring/ in/ What/ weather/ is/ like/ the?_______________________________

V. Read the passage carefully then choose the correct words to fill in the blanks. (1,5m)

favorite does plays or but everyday

Miss Loan is our teacher. She teaches us English. She is tall and thin (1)...........she is not weak. She (2)................a lot of sports. Her (3)...............sport is aerobics. She (4)............aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in a park near her house (5)...............In her free time she listens to music (6)..............watches TV.

VI. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first. (2m)

1. There are a lot of flowers in my garden.

=> My garden ..................................................

2. Ha Tinh is smaller than Nghe An.

=> Nghe An ...............................................

3. Let's go to Ha Long Bay next summer vacation.

=> What about ........................................................?

4. I want some milk.

=> I'd ...................................................................

VII. Write a passage to describe your close friend. (1m)

ĐÁP ÁN

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1m)

1- A; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

II. Choose the best answer to complete these sentences. (2m)

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - D; 6 - C; 7 - B; 8 - B;

III. Put the verbs into the correct form. (1,5m)

1. My school (have)........has................two floors.

2. Look! The plane (fly) ........is flying......to the airport, it (land)......is going to land..........

3. What about (visit).........visiting..........our parents?

4. We shouldn't (throw)..throw.....trash on the street.

5. They (not go).....don't go........swimming in the winter.

IV. Make questions for the underlined parts or rearrange to complete these sentences. (1m)

1. We usually play basketball on the weekends.____When do you usually play basketball?____

2. They are going to visit Hue next summer. _____Where are they going to visit next summer?____

3. tallest/ Tuan/ our/ is/ the/ class/ in.________Tuan is the tallest in our class._____

4. the/ spring/ in/ What/ weather/ is/ like/ the?_____What is the weather like in the spring?_____

V. Read the passage carefully then choose the correct words to fill in the blanks. (1,5m)

favorite does plays or but everyday

Miss Loan is our teacher. She teaches us English. She is tall and thin (1).....but......she is not weak. She (2)..........plays......a lot of sports. Her (3)......favorite.........sport is aerobics. She (4).....does.......aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in a park near her house (5)....everyday...........In her free time she listens to music (6).....or.........watches TV.

VI. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first. (2m)

1. There are a lot of flowers in my garden.

=> My garden ..........has a lot of flowers.............

2. Ha Tinh is smaller than Nghe An.

=> Nghe An ......is bigger than Ha Tinh.............

3. Let's go to Ha Long Bay next summer vacation.

=> What about ......going to Ha Long Bay next summer vacation..............?

4. I want some milk.

=> I'd ........like some milk............

V. Đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án số 5

Circle the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from others. 

1. A. near B. fear C. hear D. earth

2. A. prepared B. liked C. wrapped D.watched

3. A. three B. there C. weather D. them

4. A. sporty B.recycle C. comedy D. happy

Circle the best answer among A, B, C or D to complete the following sentences. 

1. Ho Chi Minh City is____________ in Viet Nam.

A. modern B. more modern C. the most modern D. moderner

2. My friend____________ Hung King Temple so far.

A. has contacted B. have contacted C. contacts D. has contacting

3. A: Would you like to drink some tea?

B:_______________.

A. Yes, I would like B. Yes, I’d love to C. Yes, Let’s. D. Ok

4. ".................. do you get up?" – "I get up at six o'clock".

A. What time B. Which time C. How many D. What

5. In 1958, She ___________ in New York.

A. lived B. has lived C. lives D. living

6. Air___________ is a problem in a big city.

A. pollute B. pollution C. polluted D. polluting

Give the correct tense/ form of the verb in brackets.

1. I (buy) ……….. a ticket for the football match yesterday.

2. I’m thirsty. What about (have)……………… a glass of orange juice?

3. If it is sunny next week, we (go)………… to Ha Long Bay.

4. He (visit) …………….………his grandparents since last Sunday.

Xem đáp án

1. I (buy) ……boguht….. a ticket for the football match yesterday.

2. I’m thirsty. What about (have)………having……… a glass of orange juice?

3. If it is sunny next week, we (go)……will go…… to Ha Long Bay.

4. He (visit) ………has visited…….………his grandparents since last Sunday.

Read the passage and choose the words from the box that best fit the blank spaces. There is one word you don’t need to use.

Sports and games play an important part in our lives. Everyone of us can ………(1)a sport, or a game, or watch sports events ………………(2)TV or at the stadium. When you listen to the radio early in the morning, you can always hear sports news. When you open a newspaper, you will always find information about some games, or an article about your favourite kind of sport. Television programmes about sports………….. (3) also very popular, and you can watch something interesting nearly every day. Stories about ……………(4) men or women in the world of sport are very interesting.

1. A. have B. play C. find D. do

2. A. at B. in C. of D. on

3. A. is B. be C. are D. will be

4. A. famous B. fame C. famously D. famed

Read the passage and do the tasks below. 

VTV1 is a national television channel in Viet Nam. It attracts millions of viewers because it offers many different interesting programmes. The 7 o’clock news tells people what is happening in Viet Nam and the rest of the world. Comedies bring a lot of laughter and help people relax after a hard working day. The most exciting programmes are game shows. They can be both entertaining and educational. Many people work hard every day to produce quality programmes for television. Some of them are programme designers, writers and reporters.

(T) or False (F). Answers

1. VTV1 is an international television channel in Viet Nam _______

2. Game shows can be both entertaining and educational. _______

** Choose the best answer A, B, C or D.

1. What program tells people what is happening in Viet Nam and the rest of the world?

A. Game shows

B. The seven o’clock news

C. Comedies

D. Films

2. Why do many people work hard every day?

A. to relax.

B. to watch films.

C. to produce quality programmes for television.

D. to produce bad programmes.

Rewrite the sentence so that it means as the first ones, beginning with the given words. 

1. They started playing soccer two years ago.

-> They have __________________________________________________________

2. No one in my class is more beautiful than Lan.

-> Lan is ______________________________________________________________

Xem đáp án
1. They have played soccer for two years
2. Lan is the most beautiful girl in my class.

C. Bộ 40 đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh qua các năm 

I. Đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 6 có đáp án trường THCS Bình Châu

A/ LISTENING: (2pts)

Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the 3Rs club. Put the words or a number in each blank to complete the table: (2pts)

NameMiNam
Class(1)……………………………………(5)……………………….
Idea 1Put (2)…………… bin in every classroomEncourage student to use the(6)……..
Idea 2Buy energy(3)…………………...............Have a(7)…………………… group
Idea 3Have(4)………………...................fairs.Organize( 8)…………………….fairs

B/ USE OF ENGLISH:

I/ Find the word which has a different sound in the underlined part: (1.0 pt)

1. A. dadB. hatC. plantD. happy
2. A. doctorB. openingC. goldD. postcard
3. A. earthB. fartherC. bothD. marathon
4. A. caveB. famousC. lateD. channel

II/ Choose the best answer by circling A, B, C or D: (1.0 pt)

1. My father ..................to the zoo last week.

A. go

B. will go

C. went

D. goes

2. If we cut down more forests, there..............more floods.

A. are

B. have been

C. were

D. will be

3.Sydney Opera House is in …………………………

A. England

B. Australia

C. Singapore

D. France

4. It is getting light. Shall I turn ............the light to save electricity.

A. off

B. up

C. on

D. in

C/ READING (2,0pts)

I. Choose A, B, C or D to complete the following passage: (1.0 pt)

AIR QUALITY

People need to breath. If they don’t breath, they (1)............. die. But how clean is the air people breath?

If they breath dirty air, they will have breathing problems and (2)............. ill. Plants and animals need clean air, too. (3)............. of things in our lives create harmful gases and make the air dirty, like cars, motorbike and factories. Dirty air called (4).............. air. Air pollution can also makes our Earth warmer. The problem of air pollution started with the burning a lot of coal in homes and factories.
1- A. will B. is C. are D. won’t
2- A. become B. became C. becomes D. will become
3- A. Some B. Many C. Few D. A lot
4- A. pollute B. polluted C. pollution D. polluting

II- Read the passage carefully then answer the questions below. (1.0 pt)

My name is Dick. I always wish to have a motorhome in my life. My motorhome won’t need to be big, but it may have everything I need inside.

There will be a sofa and a lovely table in the head of the car. This will be the place for my friends when they visit me. It is like a living room. The biggest part of my motorhome will be the kitchen. It’ll be in the middle of the car. There will be some model equipments in the kitchen such as dishwasher, fridge, oven, washing machine.... A small toilet and a shower will be in the kitchen, too. The last part will be my bedroom. It is also my entertainment place. There will be a small bed, a wireless TV, and a hightech computer. It would be fantastic if I had my own motorhome. The best thing about having a motorhome is that I can drive it myself to everywhere which I am interested.

1- What kind of the house does the writer wish to have?

.......................................................... ................................... ..............................................

2- How many parts are there in the house?

.......................................................... ................................... ..............................................

3- Will this house be big?

.......................................................... ..................................................................................

4- Is the kitchen the biggest part of the house?

.......................................................... ................................... ..............................................

D. WRITING (2pts)

I/ Arrange the following sets of words to make meaningful sentences: (1.0 pt)

1. recycle / the environment / bottles and cans / we will help / If we /
..................................................................................................................................

2. read and write / you / Could / when you were 6 / ?

...................................................................................................................................

3. will be able to / In 2030, / robots / do many things / like humans /.

....................................................................................................................................

4. visited / We / in the countryside / our grandparents / last week.

……………………………………………………………………………………….

Xem đáp án

1. If we recycle bottles and cans, we will help the environment.

2. Could you read and write when you were 6?

3. In 2030, robots will be able to do many things like humans.

4. We visitied our grandparents in the countryside last week.

II/ You and your classmates want to make your school “green” place. Write down four rules for the class members to follow. (1,0pt)

RULES FOR A “GREEN” SCHOOL

II. Đề kiểm tra học kì II tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Choose the odd one out.

1. a. travelb. minibusc. walkd. go
2. a. sometimesb. goodc. coldd. tired
3. a. riverb. desertc. laked. sea
4. a. buffalob. cowc. chickend. egg
5. a. cityb. townc. weatherd. capital

Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1. a. beachb. seasonc. weatherd. read
2. a. flowerb. townc. slowd. now
3. a. rideb. disciplinec. drived. Motorbike
4. a. noseb. colorc. motherd. Monday
5. a. roundb. housec. shoulderd. mouth

Make questions from the words underlined

1. I’d like some rice and chicken for dinner.

2. A cake is 5,000 đ

3. I feel tired

4. I go fishing once a week

5. Yes. I often play badminton in the fall.

Read and complete . Use the worlds in the box

Her/ often/ from/ favorite/ French/ likes/

I have two friends. They are Mary and Paul. Mary is …(1)…… England. She is English. Paul is from France. He is ……(2)…… . They are both eleven. Mary ……(3)…… studying mathematics. She often listen to music in …(4)…… free time. Paul likes studying English. He does not like listening to music. He ……(5)….. plays sports in his free time. His ……(6)…… sport is football.

Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first

1. The Nile is the longest river in the world.

- No river ...............................................................................................................................

2. We will probably visit Japan in the future.

- We might .............................................................................................................................

3. My brother can run very fast.

- My brother is ........................................................................................................................

4. Nga likes badminton best.

- Nga’s favourite ..........................................................................................

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - d; 5 - c;

Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1 - c; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - c;

Make questions from the words underlined

1 - What would you like for dinner?

2 - How much is a cake?

3 - How do you feel?

4 - How often do you go fishing?

5 - Do you often play badminton (in the fall)?

Read and complete . Use the worlds in the box

I have two friends. They are Mary and Paul. Mary is …(1)…from… England. She is English. Paul is from France. He is ……(2)…French… . They are both eleven. Mary ……(3)…is… studying mathematics. She often listen to music in …(4)…her… free time. Paul likes studying English. He does not like listening to music. He ……(5)…likes.. plays sports in his free time. His ……(6)…favorite… sport is football.

Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first

1 - No river is longer than the Nile.

2 - We might visit Japan in the future.

3 - My brother is able to run very fast.

4 - Nga's favorite sport is badminton.

II. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án phòng GD&ĐT Bảo Lộc có đáp án

I. Vocabulary and Grammar

Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points)

1. I’m ____. I’d like some noodles.

A. thirsty

B. hungry

C. empty

2. There is____ water in the bottle.

A. any

B. many

C. some

3. What’s he doing? He’s ____.

A. swims

B. swimming

C. swim

4. We go to the movies____ Sunday evening.

A. to

B. at

C. on

5. It’s very ____ in the winter.

A. cold

B. hot

C. cool

6. They are doing ____ homework at the moment.

A. them

B. theirs

C. their

7. He sometimes____ to pop music.

A. listens

B. reads

C. watches

8. – How ____ is a sandwich? – It’s 2,000 dong.

A. many

B. much

C. old

9. – How____ does she go jogging? – Every evening.

A. many

B. much

C. often

10. ____ is the weather like in the summer?

A. What

B. Which

C. How

II. Reading

A. Fill in the blanks with the words from the box (2.5 points)

much to natural picnic

go they tent sometimes

Huong and Hoa are close friends. They often (1)____ to the movie theater at the weekend. They (2) _______ go to the zoo. They also have a (3) ______, but not always. They go (4) ____ the countryside. They always take a (5) ____, some water and a camping stove. Sometimes, (6) ____ camp overnight. They like camping very (7) ____. They can enjoy the fresh air and the (8) ____ beauty .

B. Read the passage and do the tasks that follow.

My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to visit Ha Long Bay. He is going to stay in a small hotel near the bay for two days. Then he is going to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to visit some friends in Ho Chi Minh City . He is going to stay there for one day . He is going to walk along Saigon River. He is going to fly home.

Decide if these statements are True (T) or False (F) (1.0point)

1. Mr. Hung is going to visit three cities this summer.

2. Hẹ is going to visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minh City, and finally Da Lat.

3. He is going to stay in Da Lat for three days.

4. He is going to travel home by train.

Answer the following questions (1.0point)

1. Where is Mr. Hung going to stay in Ha Long Bay?

………………………………………………………………

2. Is he going to visit some friends in Ho Chi Minh City?

………………………………………………………………

III. Writing

A. Match a sentence in column A with a sentence in column B (2.0 points)

AB
1. How do you feel?a. Two kilos.
2. What’s your favorite sport?b. I feel happy.
3. How much meat do you need?c. Yes, it is.
4. Is Hanoi smaller than Ho Chi Minh City?d. It’s soccer.

B. Rearrange these sets of words to make complete sentences (l.0 point)

1. very/ my/ is/ beautiful/ country

2. smaller/ is/ house/ my/ than / Lan’s house.

ĐÁP ÁN

I. Vocabulary and Grammar

Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points)

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

6 - C; 7 - A; 8 - B; 9 - C; 10 - A;

II. Reading

A. Fill in the blanks with the words from the box (2.5 points)

much to natural picnic

go they tent sometimes

Huong and Hoa are close friends. They often (1)__go__ to the movie theater at the weekend. They (2) ___sometimes____ go to the zoo. They also have a (3) __picnic____, but not always. They go (4) __to__ the countryside. They always take a (5) _tent___, some water and a camping stove. Sometimes, (6) __they__ camp overnight. They like camping very (7) __much__. They can enjoy the fresh air and the (8) __natural__ beauty .

B. Read the passage and do the tasks that follow.

Decide if these statements are True (T) or False (F) (1.0point)

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F;

Answer the following questions (1.0point)

1 - He is going to stay in a small hotel near the bay.

2 - Yes, he is.

III. Writing

A. Match a sentence in column A with a sentence in column B (2.0 points)

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c;

B. Rearrange these sets of words to make complete sentences (l.0 point)

1 - My country is very beautiful.

2 - Lan's house is smaller than my house.

III. Đề tiếng Anh lớp 6 kì 2 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

A. LISTENING (2,5pts):

Question 1: Listen and number the pictures from 1 to 6. (1.25pts)

40 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án năm 2022

Question 2: Listen and tick T/ F (1,25pts):

1. Mi thinks she’ll put a recycling bin in every classroom.

2. Then she’ll buy energy-saving lights for every school.

3. Nam is from class 6A.

4. He thinks that it will be good if students go to school by bus

5. Finally, he’ll organize some uniform fairs.

B. READING: (2,5pts)

Question 1: Read the text and answer the questions (1,5pts):

I always wish to have a motorhome in my life. My motorhome will not need to be big, but it might have everything I need inside. There will be a small sofa and a lovely table in the head of the car. This will be the place for my friends when they visit me. It’s like a living room. The biggest part of my motorhome will be a kitchen. It will be in the middle of the car. There will be an automatic dishwasher, a modern fridge, a small oven and an automatic washing machine in the kitchen. A small toilet will be in the kitchen too. The last part will be my bedroom, also my entertainment place. There will be a small bed, a wireless TV and a hi-tech computer.
Everything might be small in my motorhome. It would be a fantastic if I had my own motorhome. The best thing about having a motorhome is that I can drive it myself and travel around.

1. What kind of house do you wish to have?

……………………………………………………………………………………………

2. How many rooms are there in the house?

………………………………………….. ……………………………………………….

3. Will a big toilet be in the living room?

……………………………………………………………………………………………..

Question 2: Choose the correct word marked A, B, C, D to fill each blank in the following passage (1pt)

AIR QUALITY

People need to breathe. If they don’t breath, they will die. But how clean is the air people breathe? If they breathe (1) ………………air, they will have breathing problems and become ill. Plants and animals need clean air too. A lot of things (2) ………………. our lives create harmful gasses and make the air dirty, like cars, motorbikes and factories. Dirty air is called “ (4) ……………air”. Air pollution can also make our Earth (4) ……………. The problem of air pollution started with the burning of coal in homes and factories.

1. A. clean B. fresh C. dirty D. green

2. A. at B. in C. to D. on

3. A. polluted B. polluting C. pollution D. pollute

4. A. warm B. bigger C. beautiful D. warmer

C. WRITING (2,5pts)

I. Do as directed in brackets. (1,5pts)

1. recycle/ the environment. /bottles and cans/ we will help / If we/ (put the words in the correct order)

...........................................................................................................................................

2. When I see Mary tomorrow, I (invite) ………………… to our party. (Use the correct form the verb in the bracket)

3. We use recycled paper. We save trees. (Combine sentences to make a conditional sentence- type1)

..........................................................................................................................................

II.  Answer the following questions (1pts)

1. Where will your house be in the future?

……………………………………………………………………………………………………

2. What will you do at school to help the environment?

……………………………………………………………………………………………………

D. LANGUAGE FORCUS (2.5pts)

I. Choose the best answer (1,5pts)

1. The people here are ………………

A. friendly B. delicious C. polluted D. long

2. He likes playing table tennis, ………………. he can’t play it.

A. and B. but C. so D. or

3. In the future, we won’t go on holiday to the beach but we ……go on holiday to the moon.

A. must B. can’t C. might D. won’t

4. If we cut down more forests, there ………………… more floods.

A. Are B. Were C. have been D. will be

5. Find the word which has a different sound.

A. clothing B. brother C. thick D. there

A. ask B. plastic C. back D. grandparent

II. Matching the causes in column A with the effects in column B(1pt)

AB
1. Causes hearing problema. Air pollution
2. Causes breathing problem.b. Water pollution
3. Make plants diec. Noise pollution
4. Makes fish die.d. Soil pollution

ĐÁP ÁN

B. READING: (2,5pts)

Question 1: Read the text and answer the questions (1,5pts):

1 - I wish to have a motorhome.

2 - There are three rooms.

3 - No, it won't.

Question 2: Choose the correct word marked A, B, C, D to fill each blank in the following passage (1pt)

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - D;

C. WRITING (2,5pts)

I. Do as directed in brackets. (1,5pts)

1. recycle/ the environment. /bottles and cans/ we will help / If we/ (put the words in the correct order)

...........If we recycle bottles and cans, we will help the environment...............

2. When I see Mary tomorrow, I (invite) ………will invite………… to our party. (Use the correct form the verb in the bracket)

3. We use recycled paper. We save trees. (Combine sentences to make a conditional sentence- type1)

....................If we use recycled paper, we will save trees...................

II. Answer the following questions (1pts)

1. Where will your house be in the future?

…………It will be in the valley………………

2. What will you do at school to help the environment?

…………I will use recycled paper.………………………

D. LANGUAGE FORCUS (2.5pts)

I. Choose the best answer (1,5pts)

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - C - A;

II. Matching the causes in column A with the effects in column B(1pt)

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b;

IV. Đề thi môn tiếng Anh lớp 6 học kì 2 trường THCS Ẳng Cang

A. LISTENING

Part 1. Listen and choose the correct answers. (1,25 điểm)

Câu 1: What do we need for lunch?

A. vegetables B.meat C. fruit D. cabbage

Câu 2: What does your mom give you?

A. a bowl of rice B. a bowl of noodles

C. two bowls of soup D. a bowl of soup

Câu 3: Who does he often go camping with?

A. his wife B. his family C. his friends D. his parents

Câu 4: What does the sign say?

A. “Go ahead”.B. “Turn right”. C. “Turn left”. D. “Go around”.

Câu 5: What does his oldest brother always drink at the family’s parties?

A. milk B. wine C. juice D. beer

Part 2. Listen and tick ( ) the box. (1,25 điểm)

Câu 6:

A. Can you see the man in the fur hat?

B. Can you see the man in the flat?

C. Can you see the man with his cat?

D. Can you see the man in the jacket?

Câu 7:

A. When is this holiday?

B. When is his birthday?

C. When is she leaving?

D. When will she come?

Câu 8:

A. Listen, and color, and repeat, and draw.

B. Listen, and color, and drive, and draw.

C. Listen, and color, and read, and draw.

D. Listen, and color, and write, and draw.

Câu 9:

A. Can I color the one behind the ski?

B. Can I color the one next to the ski?

C. Can I color the one next to the sea?

D. Can I color the one next to the tree?

Câu 10:

A. What did Theresa do on Friday evening?

B. What did Richard do on Friday evening?

C. What did Richard do on Sunday evening?

D. What did Charles do on Friday afternoon?

B. LANGUAGE FOCUS AND VOCABULARIES.

I. Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences. (2,0 điểm)

Câu 11: I am so thirsty. I would like some _______, please.

A. bread B. orange juice C. biscuits D. rice

Câu 12: My sisters never _______ any vegetables.

A. eat B. to eat C. eating D. eats

Câu 13: What do you _______ for breakfast?

A. to have B. have C. has D. having

Câu 14: What color is her hair? – It is _______.

A. short B. long C. black D. curly

Câu 15: I’m very hungry. I’d like some ________, please.

A. water B. Coca Cola C. biscuits D. orange juice

Câu 16: My mother is very tall but my father is very _______.

A. cold B. thin C. fat D. short

Câu 17: _______ you like a cup of tea?

A. Are B. Would C. Does D. Do

Câu 18: _______ apples do you want?

A. How much B. How long C. How far D. How many

II. Find only mistake (A,B,C or D) that underlined in each sentence (0,5 điểm)

Câu 19: My mother is very tall and she has full eyes.

Câu 20: Can you see the girl with tall hair over there?

C. READING

I. Read the passage and fill in each blank with a suitable phrase, clause or sentence fromthe box.There are more phrase/ clauses/ sentences than needed. (1,25 điểm)

A. Saturday evenings

B. we go to bed

C. we go to bed very early

D. half past seven

E. noodles and coffee or orange juice

F. we get up at seven

G. tea or coffee after the meal

We have breakfast at (1)_______. We don’t have a big breakfast because we havetogotowork very early. We usually have (2)_______.

We have dinner at about seven. It is the big meal of the day and we have meat or fishwithvegetables and potatoes or rice. We drink (3)_______. We have a glass of milk before (4)_______.On (5)_______ we usually go to a restaurant for dinner at about eight o’clock.

II. Read the following passage and decide whether the following statements are true (T) or false(F). (1,25 điểm)

My sister, Lien, is a teacher. She is very tall with an oval face. She has long brownhairandround eyes. She is very beautiful with full lips and a small nose.

She likes vegetables and she eats a lot of them. She doesn’t eat much meat or sugar. Sheneversmokes or drinks wine. In her free time, she usually goes out for a walk with her friends.

Câu 1: Lien is good-looking.

Câu 2: She is not very tall.

Câu 3: She eats a lot of vegetables.

Câu 4: She eats a lot of meat.

Câu 5: She usually stays at home in her free time.

D. WRITING

I. Write complete sentences using the words given. (1,25 điểm)

Câu 1: Is there/ milk/ in/ bottle?

______________________________________________________________________

Câu 2: How many/ orange/ would/ like?

______________________________________________________________________

Câu 3: My favorite food/ cheese.

______________________________________________________________________

Câu 4: Carrots/ good for you.

______________________________________________________________________

Câu 5: My mother/ have/ short hair/ brown eyes.

______________________________________________________________________

II. Write about what you eat/ drink every day. (1,25 điểm)

Câu 1: What you often eat for breakfast

______________________________________________________________________

Câu 2: What you often eat for lunch

______________________________________________________________________

Câu 3: What you often eat for dinner

______________________________________________________________________

Câu 4: What you often drink

______________________________________________________________________

Câu 5: What you never eat

____________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

A. LISTENING

Part 1. Listen and choose the correct answers. (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - A; 5 - C;

Part 2. Listen and tick (V) the box. (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

6 - A; 7 - A; 8 - D; 9 - B; 10 - B;

B. LANGUAGE FOCUS AND VOCABULARIES.

Từ câu 11 đến câu 20 (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

11 - B; 12 - A; 13 - B; 14 - C; 15 - C;

16 - D; 17- B; 18 - D; 19 - D; 20 - C;

D. READING (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

I. 1. D 2. E 3. G 4. B 5. A

II. 1. T 2. F 3. T 4. F 5. F

C. WRITING (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

I. Write complete sentences using the words given. (1,25 điểm)

1. Is there any milk in the bottle?

2. How many oranges would you like?

3. My favorite food is cheese.

4. Carrots are good for you.

5. My mother has short hair and brown eyes.

II. Write about what you eat/ drink every day. (1,25 điểm)

1. I often eat ............. for my breakfast.

2. I often have ................ for lunch.

3. I often eat ................... for dinner.

4. I often drink ........................ 5. I never eat ..........................

Xem thêm: Bộ 10 đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2022 - 2023

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2022 - 2023 NEW

Đề thi nói tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm học 2023 - 2024 FULL

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Trên đây là Bộ 45 đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1.869 1.006.246
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Khánh Nguyễn
  Khánh Nguyễn

  Shao em không thấy đáp án của đề 2 thế ạ!


  Thích Phản hồi 02/05/22
  • Thùy Chi
   Thùy Chi

   Đáp án Đề số 2 đã được VnDoc.com cập nhật đầy đủ, mời e tham khảo nhaa

   Thích Phản hồi 03/05/22
  • Sáu Nguyễn Sáu
   Sáu Nguyễn Sáu

   @Thùy Chi dạ


   Thích Phản hồi 05/05/22
 • Hào Nguyễn Công
  Hào Nguyễn Công

  sao mình không thấy bài 4 ,5,6,7 của đề 3 vậy

  Thích Phản hồi 03/04/23

  Tiếng Anh phổ thông

  Xem thêm