Bài tập tiếng Anh 6 Unit 9 The Body có đáp án

Trắc nghiệm tiếng Anh Unit 9 lớp 6 The body có đáp án

Nằm trong bộ Bài tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit năm 2020 - 2021, VnDoc.com xin gửi đến các em Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body có đáp án dưới đây. Đề kiểm tra tiếng Anh 6 Unit 9 The body có đáp án với nội dung bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 hệ 7 năm giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 9 The body hiệu quả hơn.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. handb. fatc. oranged. black
2. a. chestb. legc. redd. lifter
3. a. fingerb. lightc. thind. big
4. a. noseb. colorc. motherd. monday
5. a. roundb. housec. shoulderd. mouth

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

6. She puts her .... over her ears.

a. legs

b. feet

c. hands

d. toes

7. ....does she do? She is a gymnast.

a. What

b. How

c. Who

d. Which

8. Look! The teacher .... .

a. come

b. comes

c. coming

d. is coming

9. ....color are his eyes?

a. What

b. How

c. When

d. Where

10. Where is Lan? She .... in front of the television.

a. sit

b. sits

c. is siting

d. is sitting

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. They (A) cleaning (B) their big (C) house at (D) six o'clock.

12. We go (A) to (B) school (C) every mornings (D).

13. Does (A) he brush (B) his teeth and takes (C) a shower every morning (D)?

14. The school (A) is among (B) the bookstore (C) and (D) the restaurant.

15. There is (A) a tongue (B) and thirty-two tooth (C) in (D) our mouth.

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

Miss Lee is a teacher. She is tall and thin. Her face is oval. Her hair is long and black. Her eyes are big and brown. Her nose is small. Her lips are red and full. She is beautiful. And she is a good teacher, too.

16. Miss Lee is a good teacher.

a. True

b. False

c. No information

17. Miss Lee has an oval face.

a. True

b. False

c. No information

18. Miss Lee's eyes are big and blue.

a. True

b. False

c. No information

19. Miss Lee has white and small teeth.

a. True

b. False

c. No information

20. Miss Lee is beautiful.

a. True

b. False

c. No information

Đáp án Bài tập tiếng Anh 6 Unit 9 The body

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - a; 5 - c;

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

6 - c; 7 - a; 8 - d; 9 - a; 10 - d;

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11 - b; 12 - d; 13 - c; 14 - b; 15 - c;

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

16 - a; 17 - a; 18 - b; 19 - c; 20 - a;

* Tham khảo thêm Bài tập Unit 9 lớp 6 The body có đáp án

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The Body có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The body

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm Unit 9 The body tiếng Anh lớp 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 6.188
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm