Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What do you eat? (Luyện tập) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What do you eat?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What do you eat? (Luyện tập) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức ngữ pháp cũng như trau dồi từ vựng, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học, bài kiểm tra và bài thi sau này.

Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA.

1. HOT a. tired b. cold c. dangerous d. white

2. LATE a. careful b. tall c. early d. blue

3. HUNGRY a. thirsty b. full c. sleepy d. favorite

Đáp án

1b 2c 3b

Bài 2: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác các từ còn lại.

4. a. ride b. discipline c. drive d. motorbike

5. a. flower b. town c. slow d. now

Đáp án

4b 5c

Bài 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. "Don't you like chocolate?" "Yes, I .... ."

a. do b. don't c. like d. don't like

7. "Do you have any chicken?" "No. I don't have any chicken, .... I havesome beef."

a. and b. so c. but d. (để trống)

8. ....much milk does she have?

a. What b. Which c. How d. When

9. There aren't .... fruits on the shelf.

a. some b. any c. much d. a

10. He .... his bike every day. He .... it at the moment.

a. rides-is riding b. rides-rides c. is riding-rides d. is riding–is riding

Đáp án

6a 7c 8c 9b 10a 11d

Bài 4: Chọn đáp án có cùng nghĩa với câu ban đầu.

12. I like iced tea best.

a. Iced tea is very good.

b. Iced tea is my favorite drink.

c. I want an iced tea.

13. I walk to school.

a. I go to school on foot.

b. I don't go to school by bike.

c. My school is near my home.

14. She has long black hair.

a. Her hair is long, black.

b. Her hair is long and black.

c. Her hair is beautiful.

15. I'd like a glass of apple juice.

a. An apple juice, please.

b. Apple juice is good for my health.

c. I like apple juice.

Đáp án

12b 13a 14b 15a

Bài 5: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại sau.

Storekeeper: Good morning. (16).... I help you?

Lan: Yes, I want two cans of soda, please.

Storekeeper: Soda? Here(17).... . And do you want (18).... tea?

Lan: Yes, please. Ah! And there's some milk today! That's good.I usually (19).... some milk for breakfast.

Storekeeper: Do you want any bread today?

Lan: Yes, please. I don't have any bread at home.

Storekeeper: Here you are. Is there (20).... else?

Lan: No, thanks you.

16. a. Do b. Can c. Would d. a, b & c

17. a. are you b. you are c. it is d. is it

18. a. any b. some c. much d. a & b

19. a. eat b. drink c. have d. b & c

20. a. what b. thing c. anything d. something

Đáp án

16b 17b 18d 19d 20c

Bài 6: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

My name is Lien and this is my husband, Phil. We work in offices in London.We have breakfast at half past seven. We must go to work early so we don't have a big breakfast. We usually have bread, orange juice and milk.

For lunch, we usually have a sandwich or an orange. That's school about 1.30.

We have dinner at about half past seven. It's the big meal of the day and we have fish with vegetables and potatoes or rice. We have apple juice with the meal. On Saturday evenings, we usually go to a restaurant for dinner at about eight o'clock.

21. Lien and her husband work in London.

a. True b. False c. No information

22. They don't have breakfast.

a. True b. False c. No information

23. The big meal of the day is lunch.

a. True b. False c. No information

24. Apple juice is their favorite drink.

a. True b. False c. No information

25. They don't usually have dinner at home on Saturdays.

a. True b. False c. No information

Đáp án

21a 22b 23b 24c 25a

Đánh giá bài viết
2 2.973
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm