Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUI HC KÌ 2 LP 6 MÔN TING ANH
NĂM 2019 - 2020
I. Dạng i tập ngữ âm tiếng Anh
Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
1. a. tennis b. soccer c. tent d. never
2. a. fly b. hungry c. usually d. early
3. a. game b. table c. late d. water
4. a. photo b. go c. home d. hot
5. a. uncle b. music c. minibus d. summer
6. a. beach b. season c. weather d. read
7. a. flower b. town c. slow d. now
8. a. ride b. discipline c. drive d. Motorbike
9. a. nose b. color c. mother d. Monday
10. a. round b. house c. shoulder d. mouth
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others .
1. A. hear B. near C. fear D. pear
2. A. gather B. monthly C. father D. brother
3. A. favorite B. slight C. fine D. high
4. A. fold B. close C. cloth D. hold
5. A. tooth B. there C. bath D. both
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
6. A. started B. worked C. waited D. wanted
7. A. needed B. liked C. washed D. hoped
8.A. wanted B. liked C. washed D. stopped
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others
1. A. dad B. hat C. plant D. happy
2. A. ask B. plastic C. back D. grandparents
3. A. tomato B. natural C. bath D. garden
4. A. that B. tap C. backpack D. classmate
5. A. pain B. faster C. classmate D. traffic
6. A. needed B. liked C. washed D. hoped
7. A. works B. plays C. wants D. stops
8. A. stayed B. listened C. cooked D. played
9.A. brother B. open C. so D. cold
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others
1.A.bicycle B. exciting C. favorite D. widely
2.A. doctor B. opening C. gold D. postcard
3. A. farther B. earth C. both D. marathon
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
4.A. fear B. repeat C. idea D. really
5.A.hair B. fare C. prepare D. speaker.
II. Dạng bài chọn đáp án đúng
Choose the best answers
1/ A: Would you like ______tea? B: No, thanks.
A. any B. some C. a D. many
2/ There ______ much beer in the bottle.
A. isn’t B. aren’t C. is not D. A&C
3/ Mai ______ games with her brother.
A. often play B. often plays C. plays often D. play often
4/ Hoa is sitting ______ her parents now.
A. next B. opposite C. in front D. to the left
5/ A: What ______ are her eyes? B: They are black.
A. subject B. color C. time D. class
6/ A: Are there any English ______ in your class? B: No, there aren’t.
A. students B. schoolboy C. child D. teacher
7/ A: How much ______ is there in the bridge? B: There’s a lot.
A. eggs B. oranges C. milk D. apples
8/ I’m going ______ some oranges.
A. buying B. buy C. buys D. to buy
9/ My sister is ______me. A. tall than
B. taller than C. than tall D. than taller
10/ The Mekong River is______ than The Red River.
A. longer B. taller C. shorter D. higher
11/ She is from Japan. She speaks ______.

Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng Anh 6 mới

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2019 - 2020 dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 6 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương ôn thi học kì 2 tiếng Anh lớp 6 chương trình mới tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh 6 mới thường xuất hiện trong đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 kì 2 khác nhau như: dạng bài tìm từ có cách phát âm khác, dạng bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 6, dạng bài sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, ... giúp các em học sinh lớp 6 nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh sắp tới.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề cương tiếng Anh 6 học kì 2 năm 2019 - 2020. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
31 7.156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm