Write a paragraph of 50 words about your school

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức, bài Writing Unit 1 My new school trang 13 về School dưới đây do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Bài viết tiếng Anh về Your school - Ngôi trường của em hướng dẫn các em học sinh lớp 6 viết đoạn văn tiếng Anh về trường học hiệu quả.

Văn mẫu tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

4. Use the answers in 3 to write a paragraph of 40 - 50 word about your school. You can refer to the reading passages to help you. Sử dụng các câu trả lời trong 3 để viết một đoạn văn 40-50 từ về trường học của bạn. Bạn có thể tham khảo những đoạn văn trong phần đọc (Reading).

Gơi ý cách viết bài văn tả trường bằng tiếng Anh lớp 6

Trong Bài văn tả ngôi trường bằng tiếng Anh 6 các em học sinh phải trả lời được các câu hỏi dưới đây:

1. What is the name of your school? - Tên trường học của bạn là gì?

2. Where is your school? - Trường học của bạn ở đâu?

3. How many classes does your school have? - Trường của bạn có bao nhiêu lớp?

4. What do students do at your school? - Học sinh làm gì ở trường của bạn?

5. What do you like about your school? - Bạn thích điều gì về trường học của mình?

1. Write a paragraph about your school - bài viết số 1

It is my new school. Its name is Duy Tan secondary school. It is at 56 Duy Tan street, Cau Giay district. It is not far from our house. I go to my school every day on foot. My school is exactly beautiful and big. There is a small playground in our school-compound. During the break time, we all play there. We play many sports such as volleyball, badminton. My school has a good library. It is on the second floor of the school. The students of our school are gentle and disciplined. There is not much noise in our school. Our Principal is very strict. But he is also kind to all. I am happy as a student of my school. I love my school, my classmates, and my teachers.

Google dịch

Đó là trường học mới của tôi. Trường trung học cơ sở Duy Tân. Địa chỉ của trường tôi là số 56 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy. Nó không xa nhà của chúng tôi. Tôi đi bộ đến trường mỗi ngày. Trường của tôi rất là đẹp và lớn. Có một sân chơi nhỏ trong khuôn viên trường học của chúng tôi. Trong thời gian giải lao, chúng tôi đều chơi ở đó. Chúng tôi chơi nhiều môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông. Trường tôi có một thư viện tốt. Nó nằm trên tầng hai của trường. Học sinh của trường chúng tôi hiền lành và kỷ luật. Không có nhiều tiếng ồn trong trường học của chúng tôi. Hiệu trưởng của chúng tôi rất nghiêm khắc. Nhưng anh ấy cũng tốt với tất cả. Tôi hạnh phúc khi là học sinh của trường tôi. Tôi yêu trường học của tôi, các bạn cùng lớp và các giáo viên của tôi.

2. Viết đoạn văn tả ngôi trường bằng tiếng Anh lớp 6 - bài viết số 2

My school is Le Quy Don secondary school. It is a big and beautiful school. The school has many tall trees and there has enough gyms and schoolyards for students to play in the break time. The thing I expect the most, that is a great learning school with many modern equipment. One more thing, all the students of the school are friendly and helpful. And the teachers are excellent too. I love my school very much.

Hướng dẫn dịch

Trường tôi học là trường THCS Lê Quý Đôn. Đó là một ngôi trường lớn và đẹp đẽ. Trường tôi có nhiều cây cao, có đủ phòng tập thể dục và sân trường cho học sinh vui chơi trong giờ ra chơi. Điều tôi mong đợi nhất, đó là một ngôi trường học tập với nhiều trang thiết bị hiện đại. Một điều nữa, tất cả các học sinh của trường đều thân thiện và hay giúp đỡ lẫn nhau. Và các giáo viên cũng rất xuất sắc. Tôi yêu ngôi trường của tôi rất nhiều.

3. Topic talk about your school lớp 6 - bài viết số 3

I study at Dich Vong Hau secondary school. There are 22 classes in my school. The school yard is quite large and convenient. We often do different leisure activities on the yard at recess. It's very pleasant to play on the yard because there are many tall trees that give the shades so we don't have to worry about the sun. The classrooms are very nice and fully equipped. The desks and chairs are suitable for our height. We have the blackboard, the television, speaker and projector screen. I love my school a lot and will miss it when I go to high school next year.

Google dịch

Em học trường THCS Dịch Vọng Hậu. Có 22 lớp học trong trường của tôi. Sân trường khá rộng và thuận tiện. Chúng tôi thường thực hiện các hoạt động giải trí khác nhau trên sân vào giờ giải lao. Chơi trên sân rất dễ chịu vì có nhiều cây cao tỏa bóng mát nên không lo nắng. Phòng học rất đẹp và đầy đủ tiện nghi. Bộ bàn ghế phù hợp với chiều cao của chúng tôi. Chúng tôi có bảng đen, ti vi, loa và màn hình máy chiếu. Tôi yêu trường của mình rất nhiều và sẽ nhớ nó khi tôi lên cấp ba vào năm sau.

4. Bài văn tiếng Anh tả về ngôi trường lớp 6 - Bài viết số 4

My school is called Nguyen Tat Thanh secondary school. My school is very clean and beautiful, teachers and students are very funny, friendly and hospitable. There are six hundred students and fifty-five teachers. There are 30 rooms in the school. Twenty rooms are for classes, two computer rooms, a music room, a art room, two rooms are for the teachers, a special room for the Head Teacher and other rooms. The studying results of the school is exactly good. They are all high qualified teachers. They teach us with pleasure. They loves us like their own children. There is a big play ground in front of the school. I love my school very much.

Nội dung dịch

Trường tôi có tên là trường cấp 2 Nguyễn Tất Thành. Trường tôi rất sạch đẹp, thầy và trò rất vui tính, thân thiện và mến khách. Có sáu trăm học sinh và năm mươi lăm giáo viên. Có 30 phòng trong trường. Hai mươi phòng dành cho các lớp học, hai phòng máy tính, một phòng âm nhạc, một phòng nghệ thuật, hai phòng dành cho giáo viên, một phòng đặc biệt dành cho Giáo viên chủ nhiệm và các phòng khác. Kết quả học tập của trường chính xác là tốt. Họ đều là những giáo viên có trình độ cao. Họ dạy chúng tôi với niềm vui. Họ yêu thương chúng tôi như con đẻ của họ. Trước trường có sân chơi lớn. Tôi yêu ngôi trường của tôi rất nhiều.

5. Write a paragraph of 40-50 words about your school - bài viết số 5

My school is Duy Tan secondary school. It is located at 56 Duy Tan Street, Cau Giay District. My school is large and modern. It has 30 classrooms, 2 computer rooms, 1 Music and Art room and 1 laboratory. All classrooms have air-conditioner, projector and speaker. They are all the latest. In front of my school, there is a big playground where we play during break time. My school has 70 teachers and 400 students. Our teachers are excellent and friendly. All the students are sociable and hard-working. I really love my school.

GG dịch

Trường tôi là trường cấp 2 Duy Tân. Địa chỉ tại số 56 Duy Tân, quận Cầu Giấy. Trường học của tôi là lớn và hiện đại. Nó có 30 phòng học, 2 phòng máy tính, 1 phòng Âm nhạc và Mỹ thuật và 1 phòng thí nghiệm. Tất cả các phòng học đều có máy lạnh, máy chiếu và loa. Chúng đều là thiết bị mới nhất. Ở phía trước trường học của tôi, có một sân chơi lớn, nơi chúng tôi chơi trong thời gian nghỉ. Trường tôi có 70 giáo viên và 400 học sinh. Giáo viên của chúng tôi rất xuất sắc và thân thiện. Tất cả học sinh đều hòa đồng và chăm chỉ. Tôi thực sự yêu trường học của tôi.

6. Talk about your new school lớp 6 - bài viết số 6

My school is Cau Giay secondary school. It is a big and large school. The school has many tall trees and there has enough stadiums and sporting yards for students to play during the break time. The thing I expect the most, that is a great learning school with many modern equipment. One more thing, the students of the school are friendly and helpful and the teachers are good too. I love my school very much.

GG dịch

Trường học của tôi là trường trung học cơ sở Cầu Giấy. Đó là một ngôi trường lớn và rộng lớn. Trường có nhiều cây cao, có đủ sân vận động, sân thể thao cho học sinh chơi trong giờ ra chơi. Điều tôi mong đợi nhất, đó là một ngôi trường học tập tuyệt vời với nhiều trang thiết bị hiện đại. Một điều nữa, các sinh viên của trường rất thân thiện và hữu ích và các giáo viên cũng rất tốt. Tôi yêu trường học của tôi rất nhiều.

I love my school very much. I go to school every day to study. My school is located in the center of the commune

7. Write a short paragraph about your school số 7

My school's name is VnDoc secondary school. My school is located in the center of the commune. My school has three buildings. Each building is 4 stories high. Two buildings are used for studying and one building is used for teachers, library and school hall. My school yard has many trees. There are very large tree trunks. One person can’t hug them all. My school has many classes. In addition, my school also has a library to read books, a canteen for us to buy food during recess. My classroom is on the 2nd floor. My school doesn’t have an elevator. Every time there was a class on the 4th floor we would have to walk up. Every month we will clean the school together to keep the school clean. I love it so much.

Google dịch

Tên trường của tôi là trường THCS VnDoc. Trường em nằm ở trung tâm xã. Trường học của tôi có ba tòa nhà. Mỗi tòa nhà cao 4 tầng. Hai tòa nhà dùng để học tập và một tòa nhà dành cho giáo viên, thư viện và hội trường. Sân trường em có nhiều cây xanh. Có những thân cây rất lớn. Một người không thể ôm tất cả. Trường tôi có nhiều lớp. Ngoài ra, trường em còn có thư viện đọc sách, căng tin để chúng em mua đồ ăn trong giờ ra chơi. Lớp học của tôi ở tầng 2. Trường học của tôi không có thang máy. Mỗi khi có lớp học ở tầng 4, chúng tôi phải đi bộ lên. Hàng tháng chúng em sẽ cùng nhau vệ sinh trường lớp để giữ gìn trường lớp luôn sạch sẽ. Tôi yêu nó rất nhiều.

8. Write about your new school số 8

My new school's name is Nguyen Trai secondary school. It is one the most famous school in my city. It has 4 buildings with many different types of classrooms such as music room, computer room, art room, science room. The school is well-established that contains all sort of facilities , which is necessary for our study at school. My school has 45 well-trained teachers and they are so helpful and professional. There are 500 students at my school. They are all friendly and smart. I love my school very much.

Google dịch

Tên trường mới của tôi là trường THCS Nguyễn Trãi. Đó là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất ở thành phố của tôi. Trường có 4 tòa nhà với nhiều loại phòng học khác nhau như phòng âm nhạc, phòng máy tính, phòng mỹ thuật, phòng khoa học. Trường được trang bị tốt với đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết cho việc học tập của chúng tôi ở trường. Trường tôi có 45 giáo viên được đào tạo bài bản và họ rất hữu ích và chuyên nghiệp. Có 500 học sinh ở trường tôi. Họ đều thân thiện và thông minh. Tôi yêu trường của tôi rất nhiều.

Trên đây là Bài viết tiếng Anh về trường học lớp 6 ngắn gọn. Mời bạn đọc tham khảo thêm Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school khác nhau như:

Đánh giá bài viết
62 33.997
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm