Write a paragraph about your school

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức, bài Writing Unit 1 My new school trang 13 về School dưới đây do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Bài viết tiếng Anh về Your school - Ngôi trường của em hướng dẫn các em học sinh lớp 6 viết đoạn văn tiếng Anh về trường học hiệu quả.

Văn mẫu tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

4. Use the answers in 3 to write a paragraph of 40 - 50 word about your school. You can refer to the reading passages to help you. Sử dụng các câu trả lời trong 3 để viết một đoạn văn 40-50 từ về trường học của bạn. Bạn có thể tham khảo những đoạn văn trong phần đọc (Reading).

Gơi ý cách viết bài văn tả trường bằng tiếng Anh lớp 6

Trong Bài văn tả ngôi trường bằng tiếng Anh 6 các em học sinh phải trả lời được các câu hỏi dưới đây:

1. What is the name of your school? - Tên trường học của bạn là gì?

2. Where is your school? - Trường học của bạn ở đâu?

3. How many classes does your school have? - Trường của bạn có bao nhiêu lớp?

4. What do students do at your school? - Học sinh làm gì ở trường của bạn?

5. What do you like about your school? - Bạn thích điều gì về trường học của mình?

1. Viết đoạn văn tả ngôi trường bằng tiếng Anh lớp 6 - bài viết số 1

My school is Le Quy Don secondary school. It is a big and beautiful school. The school has many tall trees and there has enough gyms and schoolyards for students to play in the break time. The thing I expect the most, that is a great learning school with many modern equipment. One more thing, all the students of the school are friendly and helpful. And the teachers are excellent too. I love my school very much.

Hướng dẫn dịch

Trường tôi học là trường THCS Lê Quý Đôn. Đó là một ngôi trường lớn và đẹp đẽ. Trường tôi có nhiều cây cao, có đủ phòng tập thể dục và sân trường cho học sinh vui chơi trong giờ ra chơi. Điều tôi mong đợi nhất, đó là một ngôi trường học tập với nhiều trang thiết bị hiện đại. Một điều nữa, tất cả các học sinh của trường đều thân thiện và hay giúp đỡ lẫn nhau. Và các giáo viên cũng rất xuất sắc. Tôi yêu ngôi trường của tôi rất nhiều.

2. Bài văn tiếng Anh tả về ngôi trường lớp 6 - Bài viết số 2

My school is called Nguyen Tat Thanh secondary school. My school is very clean and beautiful, teachers and students are very funny, friendly and hospitable. There are six hundred students and fifty-five teachers. There are 30 rooms in the school. Twenty rooms are for classes, two computer rooms, a music room, a art room, two rooms are for the teachers, a special room for the Head Teacher and other rooms. The studying results of the school is exactly good. They are all high qualified teachers. They teach us with pleasure. They loves us like their own children. There is a big play ground in front of the school. I love my school very much.

Nội dung dịch

Trường tôi có tên là trường cấp 2 Nguyễn Tất Thành. Trường tôi rất sạch đẹp, thầy và trò rất vui tính, thân thiện và mến khách. Có sáu trăm học sinh và năm mươi lăm giáo viên. Có 30 phòng trong trường. Hai mươi phòng dành cho các lớp học, hai phòng máy tính, một phòng âm nhạc, một phòng nghệ thuật, hai phòng dành cho giáo viên, một phòng đặc biệt dành cho Giáo viên chủ nhiệm và các phòng khác. Kết quả học tập của trường chính xác là tốt. Họ đều là những giáo viên có trình độ cao. Họ dạy chúng tôi với niềm vui. Họ yêu thương chúng tôi như con đẻ của họ. Trước trường có sân chơi lớn. Tôi yêu ngôi trường của tôi rất nhiều.

Trên đây là Bài viết tiếng Anh về trường học lớp 6 ngắn gọn. Mời bạn đọc tham khảo thêm Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school khác nhau như:

Bài tập về trạng từ chỉ tần suất lớp 6

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My New School

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 My new school

Đánh giá bài viết
3 1.691
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm