Bài tập về câu khẳng định thì hiện tại đơn lớp 6

Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh Bài tập về câu khẳng định ở thì hiện tại đơn tiếng Anh lớp 6 có đáp án được sưu tầm và đăng tải, với nội dung ôn luyện Thì hiện tại đơn dưới dạng bài thể khắng định rất hữu ích cho các bạn học sinh đánh giá nhanh kiến thức, đồng thời ôn luyện phần Thì quan trọng này.

Ex 1: Write:

1. he/ drink milk every day

2. he/ be a good student

3. his dog/ bark

4. Tim/ study French quite well

5. we/ make dinner at the weekends

6. I/ leave work on time very often

7. she/ meet her brother every week

EX2. Read then choose the best answer

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary and Marcus cut/ cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

EX3. Write the verb in correct form

1. I usually (go) to school.

2. They (visit) us often.

3. You (play) basketball once a week.

4. Tom (work) every day.

5. He always (tell) us funny stories.

6. She never (help) me with that!

7. Martha and Kevin (swim) twice a week.

8. In this club people usually (dance) a lot.

9. Linda (take care) of her sister.

10. John rarely (leave) the country.

11. We (live) in the city most of the year.

12. Lorie (travel) to Paris every Sunday.

13. I (bake) cookies twice a month.

14. You always (teach) me new things.

15. She (help) the kids of the neighborhood.

Make positive present simple sentences.

1. he / go to school every day

2. I / like swimming

3. you / play badminton on Saturdays

4. the class / begin at 9 am

5. they / sometimes go to the cinema

6. she / love chocolate

7. we / study French

8. they / live in London

9. he / work in a restaurant

10. Lucy / play the guitar

ĐÁP ÁN

Ex 1: Write:

1 - He drinks milk every day.

2 - He is a good student.

3 - His dog barks4. Tim studies French quite well.

5 - We makes dinner at the weekends.

6 - I leave work on time very often.

7 - She meets her brother every week.

EX2. Read then choose the best answer

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary and Marcus cut/ cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

EX3. Write the verb in correct form

1. I usually (go) go to school.

2. They (visit) visit us often.

3. You (play) play basketball once a week.

4. Tom (work) works every day.

5. He always (tell) tells us funny stories.

6. She never (help) helps me with that!

7. Martha and Kevin (swim) swim twice a week.

8. In this club people usually (dance) dance a lot.

9. Linda (take care) takes care of her sister.

10. John rarely (leave) leaves the country.

11. We (live) lives in the city most of the year.

12. Lorie (travel) travels to Paris every Sunday.

13. I (bake) bake cookies twice a month.

14. You always (teach) teach me new things.

15. She (help) helps the kids of the neighborhood.

Make positive present simple sentences.

1. he / go to school every day

____He goes to school every day.______

2. I / like swimming

____I like swimming.______

3. you / play badminton on Saturdays

_____You play badminton on Saturdays._____

4. the class / begin at 9 am

_____The class begins at 9 am._____

5. they / sometimes go to the cinema

____They sometimes go to the cinema.______

6. she / love chocolate

_____She loves chocolate._____

7. we / study French

_____We study French._____

8. they / live in London

_____They live in London._____

9. he / work in a restaurant

____He works in a restaurant.______

10. Lucy / play the guitar

____Lucy plays the guitar._____

* Xem thêm: Lý thuyết và Bài tập Thì hiện tại đơn Tiếng Anh lớp 6

Trên đây là Bài tập thì hiện tại đơn về câu khẳng định có đáp án. Mời các bạn tiếp tục vào tham khảo Lý thuyết và Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh lớp 6 là Thì thứ 2 trong chương trình học môn tiếng Anh lớp 6. Các bạn hãy học tập và ôn luyện thật kĩ để có một kết quả tốt nhất.

Đánh giá bài viết
12 11.201
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm