Review Unit 5 lớp 6 Around town

Review unit 5 Around town tiếng Anh 6

Giải unit 5 review lớp 6 Around town dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Soạn tiếng anh i-Learn Smart World lớp 6 Review unit 5 bao gồm hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập trang 94 95 Sách học sinh unit 5 Around town.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Listening Review Unit 5 Around town tiếng Anh 6 trang 94

You will hear Matt and Amy talking in a restaurant. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the conversation twice. Em sẽ nghe Matt và Amy nói trong một nhà hàng. Với mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng (A, B, hoặc C). Em sẽ nghe bài hội thoại hai lần.

Click để nghe

Đáp án

1. C

2. A

3. C

4. B

5. A

Reading Review tiếng Anh unit 5 lớp 6 Around town trang 94

Read the email. Write one word for each blank. Đọc thư điện tử. Viết một từ vào mỗi chỗ trống.

Đáp án

1. some

2. They

3. where

4. go

5. with

Vocabulary Review Unit 5 tiếng Anh 6 Smart World trang 95

Fill in the blanks with words from the unit. The first letter is already there. Điền vào chỗ trống với các từ trong bài học. Chữ cái đầu tiên đã được cho sẵn.

Đáp án

2 - changing room

3 - Sales assistants

4 - tip

5 - dessert

6 - noodle

7 - fry

Grammar Review Unit 5 tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World

Fill in the blanks with the words from the box. Điền vào các chỗ trống với các từ trong khung.

Đáp án

2 - it

3 - those

4 - some

5 - this

6 - some

7 - them

Pronunciation Review Unit 5 i-Learn Smart World lớp 6 trang 95

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Khoanh chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại.

Đáp án

2 - B; 3 - A; 4 - D;

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Khoanh chọn từ khác với ba từ còn lại về vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau.

Đáp án

5 - B; 6 - D;

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 5 Review trang 94 95 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 5 lớp 6 Around time khác nhau như:

Bài tập i-Learn Smart World 6 unit 5 Around town

Ngữ pháp unit 5 lớp 6 Around town

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 lesson 1

Đánh giá bài viết
2 5.023
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm