Review Unit 1 lớp 6 Home

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home Review trang 86 87

Nằm trong bộ Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit năm 2021, Soạn tiếng Anh Review Unit 1 lớp 6 Home bao gồm đáp án các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 6 i-Learn Smart World giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Listening Review unit 1 home lớp 6 trang 86

You will hear Jack talking to a friend about his family. What housework do Jack's family members do? For each question, write a letter (A-H) next to each person. You will hear the conversation twice. Em sẽ được nghe Jack nói với 1 người bạn về gia đình của anh ấy. Các thành viên trong gia đình Jack làm việc nhà gì? Mỗi câu hỏi, viết chữ cái từ A - H cạnh mỗi người. Em sẽ được nghe đoạn hội thoại 2 lần.

Click để nghe

Đáp án

1 - A; 2 - F; 3 - G; 4 - E; 5 - B;

Reading unit 1 lớp 6 Home Review trang 86

Read about the three places. Choose the correct answer A, B or C. Đọc về 3 địa điểm dưới đây. Chọn đáp án đúng A, B hoặc C.

Đáp án

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

Vocabulary Review unit 1 Home tiếng Anh 6 trang 87

Fill the blanks with the words from the unit. The first letter is already here. Hoàn thành chỗ trống bằng từ vựng trong bài học. Chữ cái đầu tiên có sẵn.

Đáp án

2 - West

3 - dishes

4 - village

5 - yard

Grammar Review unit 1 Home i-Learn Smart World 6 trang 87

Underline the mistake in each sentence. Write the correct word in the line. Gạch chân lỗi sai trong mỗi câu sau. Viết từ đúng tại mỗi dòng.

Đáp án

2 - have thành has

3 - cleaning thành clean

4 - do thành Does

5 - does thành do

6 - is thành are

Pronunciation trang 87 Review Unit 1 lớp 6

Circle the word that has the underlined part is pronounced differently from the others. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ còn lại.

Đáp án

2 - A;

3 - B;

4 - D;

5 - A;

6 - A;

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 Unit 1 Home Review trang 86 87 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 1 lớp 6 Home khác nhau như:

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home có đáp án

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home

Từ vựng Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Đánh giá bài viết
24 9.911
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn Nhân
    Nguyễn Nhân

    ủa câu kia sao có dấu

    Thích Phản hồi 13:37 09/10
    Tiếng anh 6 Xem thêm