Giải SBT Unit 1 lớp 6 My New School

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức Unit 1: My New School. Hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 6 Global Success Unit 1 My new school này do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu học tập hữu ích với nội dung giải chi tiết và dễ hiểu sẽ giúp bạn có kết quả tốt.

*Xem lại: Hướng dẫn học tiếng Anh Unit 1 lớp 6 tại:

Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

A. Pronunciation trang 3 SBT Tiếng Anh 6 Unit 1

1. Find the word which has a different sound in the underlined. Say the words aloud. Tìm từ có âm khác trong phần gạch chân. Đọc to các từ.

Đáp án

1 - D. computer

2 - A. calculator

3 - A. school

4 - C. grammar

5 - B. homework

2. Give the names of the following. Then read the words aloud (The first letter(s) of each word is/ are given). Cho biết tên của những thứ sau đây. Sau đó đọc to các từ (Các chữ cái đầu tiên của mỗi từ là / được đưa ra.

Đáp án

1 - compass

2 - smartphone

3 - star

4 - rubber

5 - carton

6 - Monday

B. Vocabulary & Grammar trang 4 5 6 SBT tiếng Anh Unit 1 lớp 6

Tổng hợp bài tập Vocabulary and Grammar unit 1 lớp 6 có đáp án và bài dịch chi tiết.

1. Circle A, B, C or D for each picture. Khoanh tròn A, B, C, hoặc D tương ứng với mỗi bức tranh.

Đáp án

1 - B. writing

2 - A. playing the piano

3 - B. computer studies

4 - A. dinner time

5 - B. school things

2. Underline the right word in brackets to complete each sentence. Gạch chân từ đúng trong ngoặc để hoàn thành câu. 

Đáp án

1 - study

2 - does

3 - play

4 - study;

5 - do;

3. What are these things? Write the words/ phrases in the spaces. Đây là những đồ vật gì? Viết các từ / cụm từ vào khoảng trống

Đáp án

1 - bench (ghế dài)

2 - coloured pencils (bút chì màu)

3 - bike/ bicycle (xe đạp)

4 - dictionary (từ điển)

5 - notebook (vở viết)

6 - calculator (máy tính bỏ túi)

7 - library (thư viện)

8 - poster (tấm áp phích)

4. Put the verbs in brackets in the correct form. Chia dang đúng của động từ. 

Đáp án

1 - finishes

2 - Do .. write

3 - Does ... like - says

4 - don't want - to stay

5 - wear - go

6 - spending - went;

5. Fill the blank with a word/ phrase in the box. Điền vào chỗ trống bằng 1 từ/ cụm từ trong hộp. 

Đáp án

1 - English lessons

2 - study

3 - ball games

4 - housework

5 - have

6 - shares

7 - international

8 - subjects

6. Put the following words and phrase in correct order to make sentence. Sắp xếp từ/ cụm từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. 

Đáp án

1 - My grandmother is always at home in the morning.

2 - I usually celebrate my birthday with my friends.

3 - What time do you usually get up on Sunday?

4 - We hardly ever speak Vietnamese in our English class.

5 - The school bus always arrives at six forty-five.

C. Speaking trang 6 7 SBT unit 1 tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập Speaking Unit 1 My new school có đáp án.

1. Word in groups. Practise introducing a friend to someone else. Làm việc theo nhóm. Thực hành cách giới thiệu bạn bè với ai đó. 

Gợi ý

A: Linh, this is my new friends. Her name is Phuong.

B: Hi, Phuong. Nice to see you.

C. Hello, Linh. Nice to see you, too.

2. Look at the picture. Ask and answer questions using the given words/ phrase.  Quan sát bức tranh. Hỏi và trả lời sử dụng từ gợi ý. 

Đáp án

1 - When does your grandfather usually read newspapers? - In the morning.

2 - How often do the teacher and student do experiments? - Every Thursday.

3 - What do the boy often do after school? - Play football.

4 - What time do these old people usually have a walk? - At 6 a.m.

5 - What time does David often listen to music? - At 9 p.m.

3. Talk about your school. Nói về trường học của em.

Xem chi tiết tại: Write a paragraph about your school

Tả ngôi trường bằng tiếng Anh lớp 6

D. Reading trang 7 8 Sách bài tập unit 1 My new school lớp 6

Tổng hợp bài tập Reading unit 1 có đáp án.

1. Put a word from the box in each to complete the following passage. Điền từ trong bảng để hoàn thành câu.

Đáp án

1 - go; 2 - off; 3 - their; 4 - learn;

5 - on; 6 - school; 7 - all; 8 - begins;

2. Tom's father is asking him about his first week at the new school. Read the conversation and answer the question. Ba của Tom đang hỏi cậu ấy về tuần đầu tiên tại trường mới. Đọc đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.

Đáp án

1 - Because the teacher and most of his classmates are new to him.

2 - They are friendly.

3 - IT

4 - Judo club.

5 - Yes, he did.

3. Choose the correct word A, B or C for each of the gaps to complete the following text. Chọn đáp án A, B hoặc C để hoàn thành đoạn văn.

Đáp án

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - A; 6 - C; 7 - A; 8 - B;

E. Writing trang 9 SBT tiếng Anh 6 Global Success Unit 1

Tổng hợp bài tập Writing unit 1 lớp 6 có đáp án.

1. Complete the following dialogues. Hoàn thành đoạn hội thoại.

Đáp án

1 - What are

2 - What kind of music do

3 - school do you study

4 - What do you usually do on

5 - Who is your

2. Make sentences using the words/ phrases given. Hoàn thành câu sử dụng từ gợi ý.

Đáp án

1 - IT is Trung's favorite subject.

2 - Mrs Hoa is our teacher of English.

3 - There are six coloured pencils in my friends box.

4 - Where does Mr. Lan live?

5 - Shall I introduce you tot my best friends, An Son?

3. Here is a list of some ideas for Linda's class rules. She always tries to keep all of them. Đây là danh sách một số ý tưởng về các nội quy lớp học của Linda. Cô ấy luôn cố gắng giữ gìn những nội quy này.

1. cố gắng đến lớp đúng giờ

2. nhớ mang sách, dụng cụ học tập, bài tập về nhà, vân vân

3. chú ý lắng nghe trên lớp

4. chuẩn bị công việc của cặp hay của nhóm

5. làm tất cả bài tập về nhà mà giáo viên giao

6. Cố gắng nói tiếng Anh trong giờ tiếng Anh

Now write a short paragraph of 40 - 50 words about how you keep to your class rules. Use Linda's class rules and you can add your own. Bây giờ viết một đoạn văn ngắn khoảng 40 - 50 từ để trình bày nội quy lớp em. Sử dụng những ý tưởng của Linda và bạn có thể thêm những nội quy khác

We also have some class rules, and we try to keep all of them. We always try to arrive at school on time.......

Đáp án gợi ý:

We also have some class rules, and we try to keep all of them. We always try to arrive at school on time. Besides, we remember books, school things, homework, etc. Moreover, we listen carefully in class . In addition, be prepared to work in pairs or in groups. Next, we do all the homework the teacher gives. And, we try to speak English in the English lesson. Last but not least, we also look over new lesson before going to school.

Hướng dẫn dịch

Chúng tôi cũng có một số nội quy của lớp và chúng tôi cố gắng tuân thủ tất cả các quy tắc đó. Chúng tôi luôn cố gắng đến trường đúng giờ. Bên cạnh đó, chúng tôi nhớ sách vở, đồ dùng ở trường, bài tập về nhà,… Hơn nữa, chúng tôi chăm chú lắng nghe trong lớp. Ngoài ra, hãy chuẩn bị để làm việc theo cặp hoặc theo nhóm. Tiếp theo, chúng ta làm tất cả các bài tập mà giáo viên giao cho. Và, chúng tôi cố gắng nói tiếng Anh trong bài học tiếng Anh. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta cũng xem qua bài học mới trước khi đi học.

Xem thêm một số tài liệu ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 lớp 6 tại:

Trên đây là Giải SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My new School. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
267 80.100
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm