Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 4

Bài kiểm tra 15 phút Unit 4 lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập Tiếng Anh 6 hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. narrow

B. crowd

C. now

D. about

2. A. crowded

B. interested

C. bored

D. polluted

3. A. sing

B. mine

C. hit

D. sit

Exercise 2: Complete the following sentences with the comparatives of the adjectives.

1. Your flat is ____________ than mine. (large)

2. Love is __________ than money. (important)

3. My mother's cooking is _________ than my father's. (good)

Exercise 3: Choose the correct answer

1. _________ nice the weather is!

A. What

B. How

C. Which

D. Who

2. Father likes swimming and ___________ we.

A. so do

B. so did

C. so can

D. nor do

3. “How about ___________ me a hand? - Sure, I‟d be glad to help”.

A.giving

B. give

C. to give

D. you giving

4. Mr. Lam cannot earn ______________ his wife.

A.as many money as

B. as much money as

C. as many money than

D. as much money than

5. Living in a city is ________ convenient than living in the countryside.

A. a lot

B. much

C. many

D. more

6. _______ go past the traffic lights, and ________ turn left.

A. First - than

B. First - then

C. Then - first

D. Finally - then

Exercise 4: Rewrite the sentence so that it contains the word in capitals.

1. Can you tell me the way to the nearest post office? (HOW)

_____________________________________________________

2. The first question in the test was easier than the second one. (DIFFICULT)

_____________________________________________________

3. I expected my exam results to be better. (THAN)

_____________________________________________________

-The end-

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 4

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A

2. C

3. B

Exercise 2: Complete the following sentences with the comparatives of the adjectives.

1. Your flat is ______larger______ than mine. (large)

2. Love is ___more important_______ than money. (important)

3. My mother's cooking is ____better_____ than my father's. (good)

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. A

4. B

5. D

6. B

Exercise 4: Rewrite the sentence so that it contains the word in capitals.

1. How do I get to the nearest post office?

2. The second question in the test was more difficult than the first one.

3. My exam results are worse than I expected.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 6: My Neighbourhood, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 557
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm