Skills 2 Unit 11 lớp 6 Our greener world

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Skills 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world Skills 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 4 trang 55 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 11 Our greener world.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- listen to get specific information about ways to make the school a “green’ place.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our greener world”.

- Structures: Conditional sentences – type 1

II. Soạn giải Skills 2 tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world

Hướng dẫn dịch

TÌM CHỦ TỊCH MỚI CHO CÂU LẠC BỘ

Câu lạc bộ 3R

* Bạn có sáng tạo không?

* Bạn có muốn trường chúng ta trở thành một nơi "xanh" không?

* Bạn sẽ làm gi nếu bạn trở thành chủ tịch?

* Bạn hãy lên tiếng và trở thành chủ tịch của câu lạc bộ chúng tôi!!!

Listening

1. The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table. Câu lạc bộc 3R đang tìm chủ tịch mới. Nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm gì nếu họ trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Điền các từ hay số vào mỗi khoảng trống để hoàn thành bảng sau

Bài nghe

Đáp án

(1) 6A; (2) recycling; (3) saving light; (4) old books;

(5) 6B; (6) bus; (7) gardening; (8) uniform;

2. Tick (√) True (T) or False (F). Viết T (True) nếu là câu đúng, viết F (False) nếu là câu sai trong các câu sau.

Đáp án

1. (F); 2. (F); 3. (T); 4. (F); 5. (T)

Nội dung bài nghe

Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I’ll talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap their used books.

Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students to go to school by bus. It’ll be fun and save the environment. Next, I will set up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.

Writing

3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below. Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới.

Gợi ý

Name : Minh

Idea 1: motivate people reuse plastic bags instead of nilons ,

Idea 2: Plant many green trees , flowers in the school and many areas.

Idea 3 : Hold many events such as : One day walking or using public transport , one light no using electricity.

Gợi ý 

Name: Khang

Idea 1: Make the 3Rs group in every class

Idea 2: Organize the recycling competition every month.

Idea 3: Collect the rubbish around the school very week

4. Write about your classmate's ideas in 3. Do you think your classmate will be a good club president? Viết về ý kiến của bạn em trong phần 3. Em có nghĩ bạn em sẽ là một chủ tịch tốt không?

Hướng dẫn dịch

Tên anh ấy/cô ấy

Ý kiến 1 + giải thích/ví dụ

Ý kiến 2 + giải thích/ví dụ

Ý kiến 3 + giải thích/ví dụ

Cô ấy/anh ấy sẽ là một chủ tích tốt chứ?

Ví dụ:

Khang is a student in class 6A. He thinks we should make the 3Rs club in every class so that every student can have knowledge about 3Rs. Secondly, he think we can organize the recycling competition every month to encourage more students to recycle. Finally, he suggest students collect the rubbish around the school very week in order to make the school greener and cleaner.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
4 2.294
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm