Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 3

Bài kiểm tra 15 phút Unit 3 lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập Tiếng Anh 6 hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. please

B. read

C. head

D. teacher

2. A. shy

B. pretty

C. curly

D. pony

Exercise 2: Circle the odd one out

1. A. travel

B. bike

C. bus

D. car

2. A. town

B. city

C. country

D. house

Exercise 3: Choose the correct answer

1. My close friend, Mai, has a ___________face and _____________hair.

A. big - black

B. small - short

C. round - black

D. short - long

2. On Saturday, Tom’s parents __________ him _______London to see the new film.

A. are taking - to

B. taking - to

C. are going - to

D. are going - in

3. When eating, most Vietnamese people hold chopsticks in their right ______.

A. arm

B. Leg

C. finger

D. hand

4. On Sunday Nam _____________ his parents in the field as usual.

A. helps

B. help

C. is helping

D. helping

5. It's ____________ to go home. It's so late.

A. now

B. sure

C. time

D. like

Exercise 4: Put the verbs in brackets into the correct form.

1. My father ________________ (not drink) coffee very often.

2. I ________________ (not work) today. I’m on holiday.

3. What time ________________ (you/ meet) Mathew tomorrow?

Exercise 5: Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. Our school has forty-two classrooms.

→ There ___________________________________________

2. Trang is riding her bike to school.

→ Trang is going ____________________________________

3. This exercise is very difficult and he can’t do it.

→ This exercise is too ________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 3

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. C

2. A

Exercise 2: Circle the odd one out

1. A

2. D

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. D

4. A

5. C

Exercise 4: Put the verbs in brackets into the correct form.

1. My father ________doesn’t drink________ (not drink) coffee very often.

2. I ______am not working__________ (not work) today. I’m on holiday.

3. What time _____are you meeting___________ (you/ meet) Mathew tomorrow?

Exercise 5: Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. There are forty -two classrooms in our school

2. Trang is going to school by bike

3. This exercise is too difficult for him to do

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: My friends nâng cao, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 536
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm