Unit 5 lớp 6 A closer look 2

Soạn A closer look 2 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đáp án Unit 5 lớp 6 Natural wonders of the world A closer look 2 gồm lời giải các phần bài tập 1 - 8 trang 51 - 52 SGK tiếng Anh lớp 6 mới Unit 5 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- use comparative and superlative adjectives to describe things in nature.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “things in nature” and “travel item”.

Structures: Superlatives with short adjectives.

Modal verb: must

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 A Closer look 2

Grammar

Comparative and superlative adjectives

1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true (T) or false (F). Vy đang đưa ra câu đố về các kỳ quan thế giới. Đọc các câu sau và đoán xem chúng đúng hay sai.

Gợi ý

1 - Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới.

2 - Hồ Ba Bể là hồ lớn nhất Việt Nam.

3 - Thác Niagara là ngọn thác cao nhất thế giới.

4 - Trà cổ là bãi biển dài nhất Việt Nam

5 - Amazon là dòng sông rộng nhất trên thế giới.

6 - Sahara là sa mạc nóng nhất trên thế giới.

2. Listen to Vy giving the answers to the quiz. Check your guesses. Nghe Vy đưa ra câu trả lời cho câu đố. Kiểm tra lại các phần đoán của bạn.

Bài nghe

Nội dung bài nghe

OK, everyone. Number one, ‘Mount Everest is the highest mountain in the world’. That’s true. Number two, ‘Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam’. That’s also true! Number three, Niagara Falls is the highest waterfall in the world’. That is true. Oh, wait. Sorry. That’s false. Next number 4, ‘Tra Co Beach is the longest beach in Viet Nam’, is true. Now number 5. ‘The Amazon is the widest river in the world’. That is true. But the longest river is the Nile. Finally, ‘The Sahara is the hottest desert in the world’. That is true too!

Đáp án

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T; 5 - T; 6 - T;

3. Underline all the words ending in -est in the quiz. Gạch dưới tất cả các từ có kết thúc bằng đuôi -est trong câu đố.

Đáp án

highest

largest

highest

longest

widest

hottest

4. Complete the table with the comparatives and superlatives. Hoàn thành bảng sau với dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

Đáp án

Adjective

Comparative

Superlative

irregular adjective

good

better

best

bad

worse

worst

short adjective

tall

taller

tallest

long

longer

longest

wide

wider

widest

large

larger

largest

5. Now Vy is talking about other amazing places. Complete the passage. Bây giờ Vy đang nói về những địa điểm thú vị khác. Hoàn thành đoạn văn sau.

Đáp án

(1) hottest (2) hotter (3) coldest (4) coldest

(5) colder (6) biggest (7) highest (8) smaller

Hướng dẫn dịch

Bạn đã biết Lybia ở châu Phi là qucíc gia nóng nhất trên thế giới không? Nó nóng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Còn về quốc gia lạnh nhất? Nam Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới. Nó thậm chí lạnh hơn Nga. Sa mạc lớn nhất trên thế giới là Sahara. Và bây giờ bạn có biết ngọn núi cao nhất được gọi là núi Everest không? Bạn có biết nó nằm ở Nepal không? Nepal nhỏ hơn An Độ, nhưng mình nghĩ nó đẹp hơn.

6. Cut up some pieces of paper. Write the names of some famous places on them. Work in groups and make sentences about the places. Cắt một vài mảnh giấy. Viết tên một số địa danh nổi tiếng lên đó. Làm theo nhóm và viết một số câu về các địa danh đó.

Gợi ý

Landmark82 - It is the highest building in Vietnam.

Modal verb: Must

7. Vy is giving Mai some feedback. Read and underline the forms of must. Vy dang gửi cho Mai một vài phản hồi. Đọc và gạch dưới các dạng của must.

Đáp án

You must arrive on time. It’s very important that you mustn’t be late. Plan to arrive 10 minutes early so that you are always on time.

8. Look at the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates. Nhìn vào các nội quy lớp học dưới dây. Viết thêm một số nội quy khác cho bạn và các bạn cùng lớp.

Đáp án

3 - We must do the homework everyday.

4 - We mustn’t talk in class.

5 - We must clean the board everyday.

6 - We mustn't litter the rubbish in the schoolyard.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
39 2.322
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm