Unit 6 lớp 6 Looking back

Soạn tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6 Looking back dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday Looking back hướng dẫn giải các phần bài tập liên quan đến tổng hợp kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm trang 66 67 SGK tiếng Anh 6.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

-Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

-Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Looking back

Vocabulary

1. Draw lines to match the actions on the left with the things on the right. Nối những hành động bên trái với những đồ vật bên phải sao cho phù hợp.

Đáp án

1 - j. go to a pagoda

2 - e. buy a present

3 - d. give lucky money

4 - c. cook special food

5 - i. visit relatives

6 - f. clean the furniture

7 - h. grow flowers

8 - g. plant trees

9 - a. make a wish

10 – k. hang a calendar

11 - b. watch fireworks

12 - l. break things

2. Game "About or Not about Tet?" Trò chơi: liên quan hoặc không liên quan đến ngày Tết

Five volunteers stand in front of the class. They take turns to read aloud each phrase from the list. The quickest student with the right answer gets one point for one right answer. The student with the highest score wins. Năm tình nguyện viên đứng ở trước lớp. Họ lần lượt đọc to mỗi cụm từ trong danh sách. Học sinh trả lời nhanh nhất với đáp án đúng sẽ được 1 điểm. Học sinh cao điểm nhất sẽ thắng.

Gợi ý

A: break things

B: Not about Tet

A: Watch fireworks

B: About Tet

A: hang a calendar

B: About Tet

A: make a wish

B: About Tet

Grammar

3. Phong is visiting Thailand at their New Year Festival. Look at the list of what he will or will not do. Then write out complete sentences. Phong đang đi thăm Thái Lan vào vào dịp lễ hội năm mới của họ. Hãy nhìn vào danh sách điều cậu ấy sẽ làm hoặc không làm. Sau đó viết thành câu hoàn chỉnh.

Đáp án

Will

Phong will wear shorts and a T-shirt.

Phong will get wet.

Phong will throw water at others.

Phong will watch the elephants.

Won't

Phong won't stay at home.

Phong won't go to school.

Phong won't get lucky money.

Phong won't wait for the first footer.

4. Tom is asking Phong what children in Viet Nam should or shouldn't do at Tet. Listen and fill in the summary with should or shouldn't. Tom đang hỏi Phong về những điều mà trẻ em Việt Nam nên làm và không nên làm vào ngày Tết. Nghe và điền vào bảng với should hoặc shouldn't.

Bài nghe

Đáp án

(1) should

(2) should

(3) should

(4) shouldn’t

(5) shouldn’t

(6) should

Nội dung bài nghe

Tom: Phong, should children in Viet Nam visit their grandparents?

Phong: Yes, they should. And they should wish them good health.

Tom: Do they help decorate their house?

Phong: Of course. They should..

Tom: Do they eat much?

Phong: They do, but they shouldn’t. And they shouldn’t ask for lucky money, either.

Tom: Should they make a wish?

Phong: They should, I think.

Communication

5. Rerrange the words in each sentence to make New Year wishes and greetings. Sắp xếp các từ sau trong mỗi câu để tạo thành lời chúc mừng năm mới.

Đáp án

1 - I wish you a Happy New Year.

2 - Have a great year with your studies!

3 - I wish you success in your career.

4 - I wish you a joyful year.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
3 595
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm