Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh 6 Global success unit 7 Online

Bài tập unit 7 lớp 6 Global Success Television

Bài tập tiếng Anh 6 Global Success Unit 7 Television có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em học sinh nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer.
 • 1. __________ hours a day do you watch TV ?
 • 2. __________ do you watch TV a day ?- Twice a day.
 • 3. I like watching TV, _________ I watch it in my free time.
 • 4.___________ the newsreaders on BBC One reads very fast. My brother can hear everything in the news.
 • 5. That TV programme is not only interesting _______ it also teaches children many things about family and friendship.
 • Complete the sentences with suitable adjectives from the box.
 • 1. This is a very ___________ television programme. Millions of people watch it every week.
 • 2. It was a really ___________ film. It made us laugh all the time!
 • 3. Donald Duck is so ___________! I really love him.
 • 4. VTV is the ___________ television broadcaster of Vietnam.
 • 5. Channels like Discovery offer ___________ programmes that can increase our knowledge.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm tiếng Anh 6 Global Success

  Xem thêm