Skills 2 Unit 12 lớp 6 Robots

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Skills 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots Skills 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 trang 65 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 12 Robots.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- listen to get specific information about different options of what robots will be able to do in the future.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Robots”.

- Structures: Could for past ability.

Will be able to for future ability

II. Soạn giải Skills 2 tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots

1. Do you agree or disagree with these statements? Tick (√) the boxes. Em có đồng ý với những câu này không?

Hướng dẫn dịch

1. Người máy sẽ sớm có thể làm tất cả những công việc của chúng ta và chúng ta sẽ có thể sống thoải mái hơn.

2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.

3. Nếu người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.

4. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.

2. Phong, Vy, Mi and Duy are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person says what. Phong, Vy, Mi và Duy đang làm việc trong một nhómếHọ đang thảo luận về những gi người máy sẽ có thể làm trong tương lai. Nghe cuộc thảo ỉuận của họ và tìm ra người nào nói gì.

Click để nghe

Đáp án

1 - Vy; 2 - Duy; 3 - Mi; 4 - Phong; 5 - Mi;

Hướng dẫn dịch

1. Chúng ta sẽ sông thoải mái hơn trong tương lai gần.

2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.

3. Người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.

4. Người máy sẽ không thể làm tất cả các công việc của chúng ta.

5. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.

3. Listen again. Tick (√) which statements are true or false. Nghe lại. Chọn câu nào đúng ghi T (True), câu nào sai ghi F (Fasle).

Click để nghe

Đáp án

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - F;

Hướng dẫn dịch

1. Vy không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai gần người máy sẽ có thể làm tất cả các công việc của chúng ta.

2. Duy đồng ý với ý kiến chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần.

3. Mi không đồng ý với quan điểm của Duy và Vy.

4. Mi không nghĩ rằng chúng ta nôn cẩn thận với người máy.

Nội dung bài nghe

Phong: Some people think in the near future robots will be able to do all of our work. What do you think about this, Vy?

Vy: I agree. I think we will live comfortably then.

Phong: What’s your opinion, Duy?

Duy: I agree with Vy. I think they will even be able to do dangerous work for us.

Phong: What about you, Mi?

Mi: I don’t agree, Duy and Vy. I think if they do all of our work, we will have nothing to do.

Phong: I agree with you, Mi. Robots won’t be able to do all of our work.

Mi: Yeah. I think we must be careful with robots because some people will use robots to do bad things.

4. Complete the paragraph with the phrases or sentences from the box. Hoàn thành đoạn văn sau với cụm từ hoặc câu ở trong khung.

Đáp án

1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d;

Hướng dẫn dịch

Tôi không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích với chúng ta. Đầu tiên, chúng sẽ không thể làm những công việc phức tạp như lái xe hơi hoặc sử dụng máy tính. Thứ hai là, nếu người máy làm tất cả công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có gì để làm. Cũng không có đủ năng lượng trong tương lai bởi vì những người máy tương lai sẽ sử dụng quá nhiều điện. Cuối cùng, chúng ta phải cẩn thận bởi vì vài người sẽ sử dụng người máy để làm những điều xấu. Vì những lý do này, tôi không nghĩ người máy sẽ hữu ích trong tương lai chúng ta.

5. Write a paragraph to support the idea that: robots will be very useful in the future. Yot can use some of these ideas or your own. Viết một đoạn văn đế hỗ trợ những ý kiến rằng người máy sẽ hữu ích trong tương lai. Em có thể sử dụng vài ý kiến sau, hoặc ý kiến riêng của em.

- home robots will be able to do all of our housework (rô- bốt gia đình sẽ có thể làm mọi việc nhà)

- teaching robots will be able to help children do their homework (rô- bốt dạy học sẽ có thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà)

- worker robots will be able to build houses in the air (công nhân rô- bốt sẽ có thể xây nhà trong không trung)

- doctor robot will be able to help sick people ( bác sĩ rô- bốt sẽ có thể giúp bệnh nhân)

- space robots will be able to build space stations on many other planets (rô-bốt không gian sẽ có thể xây dựng các trạm không gian ở nhiều hành tinh khác)

- robots will be able to do dangerous work for us (rô- bốt sẽ có thể làm các công việc nguy hiểm cho chúng ta)

Gợi ý

I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, home robots will be able to do all of our housework. Secondly, teaching robots will be able to help children do their homework. Next, worker robots will be able to build houses in the air; doctor robots will be able to help sick people; space robots will be able to build space stations on many other planets. Finally, robots will be able to do dangerous work for us. For these reasons, I think that robots will be useful in our future.

* Xem thêm: Write a paragraph to support the idea that: robots will be very useful in the future

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
3 670
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm