Unit 2 lớp 6 Looking back

Soạn bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home Looking back dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Looking back Unit 2 At home tiếng Anh lớp 6 bao gồm gợi ý đáp án, hướng dẫn dịch giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà một cách chuẩn xác nhất.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “My home”.

Structures: There is / There isn’t

There are / There aren’t

Prepositions of place.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Looking back

Vocabulary

1. Put the words into the correct groups. Do you want to add any words to each group? Cho các từ vào đúng nhóm. Bạn có muốn thêm từ nào vào mỗi nhóm này nữa không? 

Đáp án

Types of buildingRoomsFurniture

villa

apartment

town house

stilt house

country house

penthouse

Row House

Farm House

...

living room

attic

hall

bathroom

bedroom

kitchen

basement

...

bed

picture

cupboard

chest of drawers

wardrobe

sofa

dishwasher

desk

refrigerator

stool

...

2. Make sentences. Use appropriate prepositions of place. Đặt câu. Sử dụng giới từ thích hợp chỉ nơi chốn.

Đáp án

1 - The boy is on the table.

2 - The dog is in front of his house.

3-  The cat is between the bookshelf and the sofa.

4 - The cat is behind the computer.

5 - The girl is next to the cat.

6 -The boy is next to the sofa.

3. Look at the picture and complete the sentences. Use There is/There are/ There isn't/There aren't. Nhìn vào bức tranh và hoàn thành các câu. Sử dụng there is/there isn't/there are/there aren't.

Đáp án

1 - There is/ There's

2 - There are/ There're

3 - There is/ There's

4 - There are/ There're

5 - There is/ There's

6 - There are/ There're

Hướng dẫn dịch

1. Có một cái đồng hồ trên tường.

2. Có những quyển sách ở trên kệ.

3. Có một cái bàn giấy kế bèn kệ sách.

4. Không có hai áp phích (tranh khổ lớn) ở trên tường.

5. Có một máy tính xách tay và một cái đèn trển bàn giấy

6. Không có 3 cái cây nhỏ trong góc.

4. Turn the sentences in 3 into questions. Chuyển các câu ở phần 3 sang dạng nghi vấn.

Đáp án

1 - Is there a clock on the wall?

2 - Are there books on the bookshelf?

3 - Is there a desk next to the bookshelf?

4 - Are there 2 posters on the wall?

5 - Is there a laptop and a lamp on the desk?

6 - Are there 3 small plants in the corner?

5. Write six sentences to describe your bedroom. Viết 6 câu miêu tả về phòng ngủ của bạn.

Gợi ý:

This is my bedroom. It is small but beautiful. There are a lot of plants near the window. There is a blue bed with some teddy bears. This is also a table, a chair and a bookshelf. There are some BTS's posters on the wall. There is a pencil case and a laptop on the table.

* Xem thêm nhiều bài viết hay khác tại: Đoạn văn miêu tả phòng ngủ bằng Tiếng Anh

Communication

6. Work in groups. Take turns to draw a cat in the house below. Other students ask questions to find the cat. Làm việc theo nhóm. Thay phiên nhau vẽ 1 chú mèo vào ngôi nhà bên dưới. Học sinh khác đặt câu hỏi để tìm chú mèo. 

A: Where is the cat?

B: Is it on the bed?

A: No, it isn't.

C: Is it under the table?

A: Yes, it is.

Finished. Now you can...√√√√√
  • use words for types of houses, furniture and family
  • use prepositions to describe where things are
  • describe things using there is/there isn't/there are/there aren't
  • describe where things are in a house

Gợi ý

A. Where is the cat?

B. Is it in the bedroom?

A. Yes, it is.

B. Is it under the bed?

A. No, it isn't.

B. Is it on the bed?

A. Yes, it is.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 My Home Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
25 1.928
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm