Unit 2 lớp 6 My home Bài tập

Tiếng Anh Unit 2 lớp 6: My home

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới năm 2020, Đề ôn tập Unit 2 My Home lớp 6 có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 6 mới thường gặp giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 

1. A. lampsB. catsC. desksD. phones
2. A. tablesB. boxesC. washesD. houses
3. A. clocksB. villasC. chairsD. fans
4. A. brotherB. motherC. sofaD. honey
5. A. betweenB. behindC. nextD. me

II. Put a word from the box in each gap to complete the following passage:

Bedrooms; city; likes; bookshelf; are;

Television; chairs; rooms; window; cool;

Lien’s house is in the (1) _________. It is big and clean. Her house has five (2) _________. There is a living room, two (3) _________, a bathroom and a kitchen. There is a cupboard, a round table and five (4)_________ in the living room. There is a (5) _________ on the cupboard.

Lien’s bedroom is small. In her room, there is a big (6) _________ so it’s light and (7) _________. There is a computer on the table. There are a lot of books on the (8)_________ There (9) _________ some pictures on the wall. Lien (10) _________ her bedroom best in the house.

III. Make sentence using the words and phrases given.

1. I/ can/ see/ nice picture / behind/ you.

_____________________________________________.

2. They / move / to /new /villa /next / week.

_____________________________________________.

3.There / is / a / bed / and / computer/ in / my / bedroom.

_____________________________________________.

4. The / clock / is / the/ and/ between/ picture/ map/ the/ .

_____________________________________________.

5. The / cat/ is / in front of / computer.

_____________________________________________.

Đáp án có trong file tải: Bài tập Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 714
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm