Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 Unit 1: My new school

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút Bài 1: My new school Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 củng cố kiến thức đã học về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng Tiếng Anh trong Unit 1.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. Next summer Mike’s parents _________ him to New York to see a new film
 • 2. Mai and Hoa __________their bicycles to school canteen now.
 • 3. Can you __________ me the book, please?
 • 4. ___________ girl!
 • 5. My best friend is kind and ____________. He often makes me laugh.
 • 6. Students live and study in a/ an ___________ school. They only go home at weekends.
 • 7. Listen! Someone __________ at the door.
 • Fill in each gap with "is" or "have", "has".
  My best friend is Lucas. He (1)_________ brown eyes. He (2)__________ friendly! I like him because he’s always beside me.
  My best friend (3)___________ a round face and short hair. He isn’t very tall but he (4)________ kind and funny. I like him because he often makes me laugh.
 • 1. He (1)_________ brown eyes.
 • 2. He (2)__________ friendly!
 • 3. My best friend (3)___________ a round face and short hair.
 • 4. He isn’t very tall but he (4)________ kind and funny.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
112 11.315
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm