Unit 6 lớp 6 Skills 2

Soạn Skills 2 tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6 Our Tet holiday dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday Skills 2 hướng dẫn giải các phần bài tập liên quan đến 2 kỹ năng Listening & Writing trang 65 SGK tiếng Anh 6 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Listen to get information about shopping for Tet.

– Write complete sentences from prompts and write a short guided passage.

– Practise listening and writing skills.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Skills 2

Listening

1. Mai and her mother are going shopping for Tet. Listen and tick (√) the things they will buy Mai và mẹ sẽ đi mua sắm cho dịp Tết. Nghe và đánh dấu chọn √ những vật mà họ sẽ mua.

Bài nghe

Đáp án

1. peach blossoms
2. banh chung
3. new clothes
4. a tie
5. sweets
6. fruit
7. chocolate biscuits

2. Listen again and write the names of the things they will buy for the people in column A. Nghe lại và viết tên những thứ họ sẽ mua cho mọi người ở cột A.

Bài nghe

Đáp án

A. PeopleB. Things
1. Mai and her brothernew clothes
2. Mai's dada tie
3. Mai's grandparentssweets

Nội dung bài nghe

Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms?

Mum: Yes, dear. We’ll buy a beautiful one.

Mai: And how many banh chung shall we buy?

Mum: We won’t buy banh chung, dear. This year, we’ll make them at home.

Mai: Wow... I like cooking banh chung. I will help you with that.

Mum: Yes, sure. And I’ll buy some new clothes for you and your brother.

Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too?

Mum: Yes, we’ll buy a new tie for him.

Mai: Should we buy something for grandma and grandpa?

Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and...

Mai: And some fruit...

Mum: No dear, we shouldn’t buy fruit. It’s too early. We should wait until the 30th.

Mai: Yeah, Mum. And don’t forget to buy some chocolate biscuits for us.

Mum: No, I won’t, dear. I will buy you the most delicious biscuits.

Writing

3. Now write an e-mail to a friend about your Tet holiday. Include what you will and won't do. Also include things people should and shouldn't do. Use your notes from Speaking and the rest of the unit to help you. Bây giờ viết một email cho bạn của bạn về kỳ nghỉ Tết. Nói về những điều bạn sẽ làm và sẽ không làm. Nói cả những điều nên làm và không nên làm. Sử dụng các ghi chú từ phần Speaking và các phần còn lại của bài để giúp bạn.

Gợi ý

Dear John,

I feel very happy. Our Tet holiday is coming soon. This year I will clean and decorate our house beautifully. I will go for shopping to buy new things with my mommy such as: clothes, furniture, sweets, fruit, apricot blossoms. I won’t buy banh chung because we will do it ourselves. And we also won’t buy fireworks because they are banned in my country. We will go to the city center to watch fireworks.

At Tet, people should get up early, dress beautifully and welcome New Year guests.

People shouldn’t give black cat as a present because its cry sounds like the Vietnamese words for poverty.

Write soon,

Nhung

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
9 678
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm