Tiếng Anh lớp 6 unit 12 Project

Tiếng Anh 6 Unit 12 Project trang 67

Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Project - Unit 12. Robots Tiếng Anh 6 Global Success bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 67 SGK tiếng Anh 6 Unit 12 Robots.

1. You are taking part in a robot design competition. Work in groups, decide what your robot is like and complete this table. Bạn đang tham gia một cuộc thi thiết kế robot. Làm việc theo nhóm, quyết định robot của bạn trông như thế nào và hoàn thành bảng này.

Robot name:

Appearance (weight, height, etc...):

Where it can work:

What it can do:

Gợi ý

Robot name: Zobito

Appearance (weight, height, etc...): like a 10 year old child

Where it can work: at home

What it can do: do a lot of housework: wash the dishes, clean the house and water the garden

2. Present your designs to other groups. Vote on the best robot. Trình bày thiết kế của bạn cho các nhóm khác. Bình chọn robot tốt nhất.

Gợi ý

My robot’s name is Zobito. It is a Japanese robot. It looks like a 10 year old child. It can do a lot of housework. It can wash the dishes, clean the house and water the garden. Moreover, it can wake me up every morning. I love it very much because it helps me a lot in my life. Maybe in the future it can talk to me and understand me

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Global Success Robots Project trang 67. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 1.027
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm