Looking back Unit 11 lớp 6 Our greener world

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Looking back nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world Looking back bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 6 trang 56 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 11 Our greener world.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- review some vocabulary and grammar they’ve learn in unit 11.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our greener world”.

- Structures: Conditional sentences – type 1

II. Soạn giải Looking back tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world

Vocabulary

1. Add more words to the word webs below. Thêm các từ vào lưới từ bên dưới.

Đáp án

Reduce: water, electricity, paper, gas, rubbish

Reuse: envelope, can, plastic bag, bottle, light bulb

Recycle: can, plastic box, book, plastic bag, newspaper

2. In pairs, ask and answer questions about the 3Rs. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi về 3R.

Gợi ý

A: How can we reuse old books?

B: We can exchange them, or turn them into present wrap.

A: How can we save electricity?

B: Turn off the electricity when you go out.

3.a. Complete the words or phrases. Hoàn thành các từ hoặc cụm từ sau.

Đáp án

1 - deforestation;

2 - air pollution;

3 - water pollution;

4 - noise pollution;

5 - soil pollution;

b. Match each word or phrase from a with an effect below to make a sentence. Nối mỗi từ hoặc cụm từ ở phần a với một hậu quả bên dưới để tạo thành 1 câu hoàn chỉnh.

1 - b; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - d.

Grammar

4. Write the correct form of each verb in brackets. Viết dạng đứng của mỗi động từ trong ngoặc.

1 - is - will rise; 2 -  rises - will disappear;

3 - reduce - will have; 4 -  don’t have - will be; 5 - are - will be;

5. Combine each pair of sentences below make a conditional sentence - type 1. Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để tạo thành câu điều kiện loại 1.

Đáp án

1. If students recycle and use recycled materials, they will save energy.

2. If we use the car all the time, we will make the air dirty.

3. If you turn off your computer when you don’t use it, you will save electricity.

4. People will stop using so much energy if they want to save the environment.

5. If you see a used can in the road, what will you do?

Hướng dẫn dịch

1. Nếu những học sinh tái chế và sử dụng những nguyên liệu được tái chế, thì chúng sẽ tiết kiệm năng lượng.

2. Nếu chúng ta sử dụng xe hơi mọi lúc, chúng ta sẽ làm bẩn không khí.

3. Nếu bạn tắt mảy tính của bạn khi bạn không dùng, bạn sẽ tiết kiệm điện.

4. Con người sẽ ngừng sử dụng nhiều năng lượng nếu họ muốn bảo lệ môi trường.

5. Nếu bạn thấy một cái lon đã dùng ở trên đường, bạn sẽ làm gì ?

6. Work in groups. Interview three classmates are note down their answers. Share their answers with the class. Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn 3 bạn học và ghi chú các câu trả lời. Chia sẻ câu trả lời với lớp.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
5 861
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm