Tiếng Anh lớp 6 unit 6 A closer look 2

Soạn A closer look 2 tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 6 Our Tet holiday dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday A closer look 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 61 - 62 SGK tiếng Anh 6 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 unit 6 Our Tet holiday đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- identify and practise the language of intentions with “will” and advice with “should”.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 A closer look 2

Grammar

Should and Shouldn't for advice

1. Look at the signs at the library and complete the sentences with should or shouldn't. Nhìn vào các biển báo ở thư viện và hoàn thành câu với should / shouldn’t.

Đáp án

1 - should;

2 - shouldn't;

3 - should;

4 - shouldn't

2. Tick (✓) the activities children should do at Tet and cross (x) the one they shouldn't. Đánh dấu (✓) những hoạt động trẻ nhỏ nên làm vào dịp Tết và đánh dấu (x) cho những hoạt động không nên làm.

Đáp án

1 - ✓; 2 - X; 3 - ✓; 4 - X; 5 - ✓; 6 - ✓; 7 - X; 8 - ✓;

3. Work in pairs. Look at the activities in 2. Take turns to say what you think children should/ shouldn't do. Làm việc theo cặp. Nhìn những hoạt động ở hoạt động 2. Lần lượt nói về việc em nghĩ trẻ nhỏ nên / không nên làm.

Children should plant trees.

Children shouldn't break things.

Children should go out with friends.

Children should make a wish.

Children shouldn't fight.

Children should help with housework.

Some/ any for amount

4. Complete the sentences with some or any. Hoàn thành câu với some hoặc any.

Đáp án

1 - some - some

2 - any

3 - any - some

5. Work in pairs. Look at the fridge. Make sentences with the words / phrases provided, using some or any. Làm việc theo nhóm. Nhìn tủ lạnh. Viết câu với các từ / cụm từ được cho, sử dụng some hoặc any.

Đáp án

1 - There are some eggs.

2 - There is some fruit juice.

3 - There aren't any apples.

4 - There isn't any bread.

5 - There are some bananas.

6 - There is some cheese.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
26 2.774
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm