Write about a sport/ game you like

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games - Skills 2 Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết đoạn văn tiếng Anh ngắn về môn thể thao/ trò chơi mà bạn yêu thích cũng như TOP 8 đoạn văn chủ đề Write a paragraph about a sport/ game you like.

Topic: Write about a sport/ game you like. Use your own ideas and the following as cues. 

Name of the sport/ game

Is it a team or an individual sport/ game?

How long does it last?

How many players are there?

Does it need any equipment?

Hướng dẫn dịch 

Viết về một môn thể thao/ trò chơi em thích. Dùng ý kiến của mình và các gợi ý sau.

tên thể thao/ trò chơi

Nó là môn thể thao/ trò chơi theo đội hay riêng lẻ?

Nó kéo dài trong bao lâu?

Có bao nhiêu người chơi?

Nó có cần thiết bị gì không?

1. Write about a sport you like football số 1

There are many sports, which are good for our health and popular over the world. Soccer is one of my favorite sports. It is played by two teams consisting of 11 people each team. The general rule is that the ball is kicked by leg and the players get score when having the ball in their goal post. Football is known as “king” among other sports. First, it improves integrity when applying several techniques to create strong power. Second, it not only reduces stress and bad cholesterol of body but also relaxes out spirit after a hard working day. My brother usually plays football every afternoon after work as he is in a local sport club. Moreover, football is not simply one kind of sport, it is an art because of the popularity. Since there is an increasing number of football team over the world such as: Manchester United, Barcelona, Arsenal with professional players. Although I am not able to play well, I love watching football matches as they are interesting and we can also learn from their technique. Furthermore, football is public concern as well as heated debate. Football is now popular through women, who are thought not able to play this kind of sport.

Hướng dẫn dịch

Có rất nhiều môn thể thao tốt cho sức khỏe của chúng ta và phổ biến trên toàn thế giới. Bóng đá là một trong những môn thể thao yêu thích của tôi. Nó được chơi bởi hai đội gồm 11 người mỗi đội. Nguyên tắc chung là bóng được đá bằng chân và các cầu thủ sẽ được tính điểm khi có bóng trong khung thành của họ. Bóng đá được mệnh danh là “vua” trong số các môn thể thao khác. Đầu tiên, nó cải thiện tính toàn vẹn khi áp dụng một số kỹ thuật để tạo ra sức mạnh mạnh mẽ. Thứ hai, nó không chỉ giảm căng thẳng và lượng cholesterol xấu trong cơ thể mà còn giúp tinh thần thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh trai tôi thường chơi bóng vào mỗi buổi chiều sau giờ làm việc khi anh ấy tham gia một câu lạc bộ thể thao địa phương. Hơn nữa, bóng đá không chỉ đơn giản là một loại hình thể thao, nó là một nghệ thuật bởi sự phổ biến. Vì ngày càng có nhiều đội bóng trên thế giới như: Manchester United, Barcelona, ​​Arsenal với các cầu thủ chuyên nghiệp. Mặc dù tôi không thể chơi tốt nhưng tôi thích xem các trận đấu bóng đá vì chúng rất thú vị và chúng tôi cũng có thể học hỏi từ kỹ thuật của họ. Hơn nữa, bóng đá được dư luận quan tâm cũng như tranh luận sôi nổi. Bóng đá ngày nay phổ biến thông qua phụ nữ, những người được cho là không thể chơi loại thể thao này.

2. Write about a sport you like badminton số 2

I like sport and I play it two hours everyday. My favorite sport is playing badminton. There are four reasons why I like it. Firstly, I can improve my health through playing it. I play it about 2 times every week. It makes me feel energetic everyday. Secondly, I enjoy the feeling that badminton flies in the air. I can change the movement direction of badminton without much effort and make opponent lose it. Thirdly, I can make many friends when I play badminton. I often play it with many kinds of persons. We can improve our skills with exercises. Also we talk about many interesting things when we have an break. Finally, playing badminton is not as intense as other sports such as basketball and soccer. It lessens the possibility of being hurt. So If you like playing badminton, please feel free to contact me. I think we can exchange experiences and make friends.

Lời dịch

Tôi thích thể thao và tôi chơi nó hai giờ mỗi ngày. Môn thể thao yêu thích của tôi là chơi cầu lông. Có bốn lý do tại sao tôi thích nó. Thứ nhất, tôi có thể cải thiện sức khỏe của mình thông qua việc chơi nó. Tôi chơi nó khoảng 2 lần mỗi tuần. Nó làm cho tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Thứ hai, tôi tận hưởng cảm giác cầu lông bay trên không trung. Tôi có thể thay đổi hướng di chuyển của cầu lông mà không cần nỗ lực nhiều và khiến đối thủ thua cuộc. Thứ ba, tôi có thể kết bạn với nhiều người khi chơi cầu lông. Tôi thường chơi nó với nhiều loại người. Chúng ta có thể cải thiện kỹ năng của mình bằng các bài tập. Ngoài ra chúng tôi nói về nhiều điều thú vị khi chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng, chơi cầu lông không phải là cường độ cao như các môn thể thao khác như bóng rổ và bóng đá. Nó làm giảm khả năng bị thương. Vì vậy, nếu bạn thích chơi cầu lông, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm và kết bạn.

3. Viết đoạn văn về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh số 3

As you know, there are many kinds of sports such as: badminton, volleyball, baseball.... Among them, I like walking best because of the following reasons. Firstly, going for a walk is very good for our health. Every day I get up early to jog with my mother. We often walk from our house to the park for about twenty minutes so I feel better. Secondly, it is very easy to do and doesn't cost much. The only thing you need is a pair of shoes. It takes you a little time yo do. Finally, you don't spend much money on sport clothes. You can wear clothes you like. In short, walking is a fun, easy and inexpensive activity; people of all ages and abilities can enjoy it. You should walk every day to keep fit and stay healthy.

Bài dịch

Như các bạn đã biết, có rất nhiều loại hình thể thao như: cầu lông, bóng chuyền, bóng chày .... Trong đó em thích nhất là đi bộ vì những lý do sau. Thứ nhất, đi dạo rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm để chạy bộ cùng mẹ. Chúng tôi thường đi bộ từ nhà đến công viên khoảng hai mươi phút để tôi cảm thấy tốt hơn. Thứ hai, nó rất dễ làm và không tốn nhiều chi phí. Thứ duy nhất bạn cần là một đôi giày. Bạn sẽ mất một chút thời gian. Cuối cùng, bạn không tốn nhiều tiền cho quần áo thể thao. Bạn có thể mặc quần áo bạn thích. Tóm lại, đi bộ là một hoạt động vui vẻ, dễ dàng và ít tốn kém; mọi người ở mọi lứa tuổi và khả năng đều có thể thưởng thức nó. Bạn nên đi bộ hàng ngày để giữ dáng và giữ gìn sức khỏe.

4. Viết đoạn văn tiếng Anh về môn thể thao yêu thích số 4

Volleyball has always been my favorite sport since I was a little kid. It is a team sport in which two teams of six players are separated by a net. Most volleyball matches last between 60 and 90 minutes. I started playing volleyball professionally for my school team when I was in grade nine. Usually, I play volleyball with my friends after school. However, when there is a competition, we will practice more. I love volleyball because it is amazing team sport. Playing it helps me learn how to interact and corporate properly with my teammates. I also widen my relationship circle thanks to volleyball. In the future, I want to play for the national team.

Dịch

Bóng chuyền luôn là môn thể thao yêu thích của tôi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Đây là một môn thể thao đồng đội, trong đó hai đội gồm sáu người chơi được ngăn cách bằng lưới. Hầu hết các trận đấu bóng chuyền kéo dài từ 60 đến 90 phút. Tôi bắt đầu chơi bóng chuyền chuyên nghiệp cho đội bóng của trường khi tôi học lớp chín. Thông thường, tôi chơi bóng chuyền với bạn bè sau giờ học. Tuy nhiên, khi có cuộc thi, chúng tôi sẽ tập luyện nhiều hơn. Tôi yêu bóng chuyền vì nó là môn thể thao đồng đội tuyệt vời. Chơi nó giúp tôi học cách tương tác và kết hợp đúng cách với các đồng đội của mình. Tôi cũng mở rộng mối quan hệ của mình nhờ bóng chuyền. Trong tương lai, tôi muốn chơi cho đội tuyển quốc gia.

5. Đoạn văn nói về môn thể thao em yêu thích số 5

My favorite sport is playing football. I often play football in my spare time. After completing my home work at home, I generally spend my lot of free time in playing football. I was so interested to play football from my childhood however started learning to play well when I was 5 years old. I was in one class when I was 5 years old. My father asked to my class teacher in the PTM about my hobby of football. And my teacher told him that there is a facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, I really enjoy playing football and participate in the inter-school competitions.

Bản dịch

Môn thể thao yêu thích của tôi là chơi bóng đá. Tôi thường chơi bóng vào thời gian rảnh rỗi. Sau khi hoàn thành công việc ở nhà, tôi thường dành nhiều thời gian rảnh để chơi bóng. Tôi rất thích chơi bóng từ thời thơ ấu của mình, tuy nhiên tôi bắt đầu học cách chơi tốt khi mới 5 tuổi. Tôi học một lớp khi tôi 5 tuổi. Cha tôi đã hỏi giáo viên lớp tôi ở PTM về sở thích bóng đá của tôi. Và cô giáo của cháu nói với cháu là trong trường có tổ chức chơi thể thao hàng ngày từ lớp 1 nên cháu có thể nhận cháu. Bây giờ, tôi thực sự thích chơi bóng và tham gia các cuộc thi giữa các trường.

6. Kể về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh số 6

Today, sport is necessary for everyone. Sport is not only brings good health for everybody but also brings joyment for many elderly to live longer so according to me. Sport is good for our health so most of people like sport. So do I, my favorite sport is badminton. It becomes a very popular sports activity. It spreads quickly from the city to the countryside. I need only a pair of rackets, a shuttlecock, a net and a small piece of land to play it. Two or four players hit the shuttlecock over the net with their rackets. I can play badminton in my free time or in a competition. Now, there are many competitions in the world. One of the strongest countries in badminton is Indonesia. I love playing badminton very much.

Lời dịch

Ngày nay, thể dục thể thao là cần thiết cho tất cả mọi người. Theo tôi, thể thao không chỉ mang lại sức khỏe tốt cho mọi người mà còn mang lại niềm vui để nhiều người cao tuổi sống lâu hơn. Thể thao rất tốt cho sức khỏe của chúng ta nên hầu hết mọi người đều thích thể thao. Tôi cũng vậy, môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Nó trở thành một hoạt động thể thao rất phổ biến. Nó lan nhanh từ thành phố đến nông thôn. Tôi chỉ cần một đôi vợt, một quả cầu, một cái lưới và một mảnh đất nhỏ để chơi nó. Hai hoặc bốn người chơi đánh quả cầu qua lưới bằng vợt của họ. Tôi có thể chơi cầu lông vào thời gian rảnh hoặc tham gia một cuộc thi. Bây giờ, có rất nhiều cuộc thi trên thế giới. Một trong những quốc gia mạnh về môn cầu lông là Indonesia. Tôi rất thích chơi cầu lông.

7. Talk about your favorite sport lớp 6 số 7

My favorite sport is football. It is a team sport so everyday after class, I often play football with my friends at the stadium. One football match lasts 90 minutes. To play this sport, you need 12 football players including 2 goal keepers and 10 players. In addition to this, you also need a ball and a spacious place to play in. All football players try to kick the ball to the opponent’s goal. When the time is out, the team which has more scores will be the winner. I love football because it is the king of sport and it helps me to live a healthy lifestyle.

Hướng dẫn dịch

Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Nó là môn thể thao đồng đội vì vậy sau mỗi buổi học hàng ngày, tôi thường chơi đá bóng với bạn bè ở sân vận động. Một trận đấu bóng đá kéo dài 90 phút. Để chơi môn thể thao này, bạn cần 12 người chơi bao gồm 2 thủ môn và 10 cầu thủ. Thêm vào đó, bạn cũng cần một quả bóng và nơi rộng rãi để chơi trong đó. Tất cả các cầu thủ cố gắng đá quả bóng vào khung thành của đối phương. Khi hết giờ, đội nào giành được nhiều điểm hơn sẽ là đội thắng cuộc. Tôi yêu bóng đá vì nó là môn thể thao vua và nó giúp tôi có lối sống khỏe mạnh.

8. Topic sports and games lớp 6 số 8

I would like to talk about a sport that I particularly enjoy and have been practising for a few years. It is badminton. For me, badminton is not only a sport or a physical exercise but also an ideal way for me to relieve of stress and make new friends.

I first knew about badminton when I was a little kid. However, at that time I did not play badminton on a regular basis, partly because I was not fully aware of the critical importance of physical exercises, but also because I was not able to find any friends to play it with me. When I went to high school, a lot of my friends were a big fan of badminton and my high school offered big playgrounds for sports activities, therefore I practised badminton much more often.

I usually play badminton in the weekends when I have large amounts of free time. I often go to sports centres with a number of my classmates for badminton matches. Sometimes we choose other kinds of sport such as football and basketball instead of badminton.

For me, badminton is a good way to help me pursue a healthy lifestyle. It is also an affordable type of sport as you do not have to buy a lot of specialised sports materials. Finally, playing badminton enables me to develop a number of important and non-academic skills such as discipline, team-work, problem-solving and co-operation.

Nội dung dịch

Tôi muốn nói về một môn thể thao mà tôi đặc biệt yêu thích và đã tập luyện được vài năm. Đó là môn cầu lông. Đối với tôi, cầu lông không chỉ là một môn thể thao hay một bài tập thể dục mà còn là một cách lý tưởng để tôi xả stress và làm quen với những người bạn mới.

Tôi biết đến cầu lông lần đầu tiên khi tôi còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó tôi không chơi cầu lông thường xuyên, một phần vì tôi chưa nhận thức được tầm quan trọng của các bài tập thể lực, nhưng cũng vì tôi không tìm được người bạn nào chơi cùng. Khi tôi đi học trung học, rất nhiều bạn bè của tôi rất thích cầu lông và trường cấp ba của tôi đã cung cấp những sân chơi lớn cho các hoạt động thể thao, do đó tôi thường xuyên tập cầu lông hơn rất nhiều.

Tôi thường chơi cầu lông vào cuối tuần khi tôi có nhiều thời gian rảnh. Tôi thường đến các trung tâm thể thao với một số bạn cùng lớp để thi đấu cầu lông. Đôi khi chúng tôi chọn các môn thể thao khác như bóng đá và bóng rổ thay vì cầu lông.

Đối với tôi, cầu lông là một cách tốt để giúp tôi theo đuổi lối sống lành mạnh. Đây cũng là một loại hình thể thao giá cả phải chăng vì bạn không phải mua nhiều vật liệu thể thao chuyên dụng. Cuối cùng, chơi cầu lông giúp tôi phát triển một số kỹ năng quan trọng và không mang tính học thuật như kỷ luật, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và hợp tác.

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
47 24.992
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm