A closer look 2 Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 A closer look 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 trang 41 42 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 10 Our houses in the future.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- use will for the future and Modal verb MIGHT for a unsure possibility in the future

2. Objectives:

- Grammar: Will structure and Might structure

II. Soạn giải A closer look 2 tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

1. Complete the conversation with will or won't. Hoàn thành bài đàm thoại với "will" hoặc "won’t".

Đáp án

1 will; 2 won’t; 3. will; 4. will; 5. will

6. will; 7 will; 8 won’t; 9 will; 10. won’t

Hướng dẫn dịch

Tom: Giáo sư Lin, em có thể hỏi một câu hỏi không? Xe hơi trong tương lai sẽ chạy bằng điện phải không ạ?

Giáo sư Lin: Không. Có thể nó sẽ sử dụng nước để chạy.

Tom: Nghe thú vị thật! Xe hơi trong tương lai sẽ khác theo những cách nào?

Giáo sư Lin: Thay vi dùng chìa khóa, chúng ta sẽ có chiếc thẻ đặc biệt để khởi động động cơ. Thẻ sẽ mở cửa. Chúng sẽ điều khiển nhiệt độ, nhưng chúng không lái xe nhé.

Tom: Vậy chiếc xe hơi sẽ là bao nhiêu tiền?

Giáo sư Lin: Thầy không biết, nhưng nó sẽ không rẻ đâu.

2. Match the verbs in A with the nouns in B. Nối những động từ trong phần A với những danh từ trong phần B.

Đáp án

1 - d; 2 - f; 3 - a; 4 - g;

5 - b; 6 - h; 7 - e; 8 - c;

3. What will appliances do in the future? What won't they do? Using the phrases in 2, tell your partner about them. Những thiết bị sẽ làm được gì trong tương lai? Và chúng sẽ không làm được gì? Sử dụng những cụm từ trong phần 2, nói với bạn học của em về chúng.

Đáp án

1. Robots will water the flower.

2.  Robots won't surf the Internet.

3. Robots will send and receive e-mail.

4 .Robots will do the household chores.

5. Robots won't do the homework.

4. Listen and read the two poems. Then, decide whether the statements below are T (True) or F (False). Nghe và đọc hai bài thơ. Sau đó, quyết định xem các câu bên dưới đúng ghi (T) hay sai ghi (F).

Bài nghe

Đáp án

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - F; 5 - T; 6 - F;

Hướng dẫn dịch

1. Jenny nghĩ rằng chúng ta có thể sông với người máy.

2. Henry nghĩ rằng chúng ta có thể đi du lịch đến Mặt Trăng.

3. Jenny nghĩ rằng người máy không thể lau dọn nhà cửa được.

4. Henry nghĩ rằng anh ấy sẽ ở trên Mặt Trăng một thời gian ngắn.

5. Jenny nghĩ rằng người máy sẽ giúp chúng ta làm việc nhà.

6. Henry nghĩ rằng chúng ta không thể sống vui vẻ trên Mặt Trăng.

5. Work in groups. Think about what you might do or have in the future. Share your ideas with your classmates. Làm việc theo nhóm. Nghĩ vể việc em sẽ có thể làm hoặc làm trong tương lai. Chia sẻ ý kiến của em với lớp.

Gợi ý

I might have a smart phone to surf the Internet.

I might be a pop star.

We might live on Mar.

We might not use light bulb.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
8 944
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm