A closer look 2 Unit 12 lớp 6 Robots

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 A closer look 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 6 trang 61 62 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 12 Robots.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- use will be able to for future ability and could for past ability.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “Robots”.

Structures: Could for past ability.

Will be able to for future ability.

II. Soạn giải A closer look 2 tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots

1. Put the words in the correct order. Sắp xếp các từ theo trật tự đúng để hoàn thành câu.

Đáp án

1. In 2030, robots will be able to do many things like humans.

2. Will robots be able to talk to us then?

3. Robots won’t be able to play football.

4. Will robots be able to recognize our faces?

2. Will you be good at English when you are in Year 8? Khi em học lớp 8 em có giỏi tiếng Anh không?

Look at the pictures and tick (√) Yes or No. Then write what you think you will or won't be able to do when you are in Year 8. Nhìn vào những bức hình và chọn Yes hoặc No. Sau đó viết ra điều em nghĩ sẽ hoặc sẽ không thể làm được khi em học lớp 8.

Gợi ý 

I can't read an English book.

I can speak English on the phone.

I can’t write an essay in English.

I can speak English with a group of people.

I can understand English in conversations.

3. Work in pairs. Ask and answer the questions about the activities in 2. Tell the class about your partner. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về những hoạt động trong phần2. Nói cho lớp nghe về bạn học của em.

A: Will you be able to read an Enghlish book when you are in Year 8.

B: Yes, I will/ No, I won’t.

4. Fill the gaps with can, can't, could, couldn't, will be able to or won't be able to. Điền vào chỗ trống với "can, can’t, could, couldn’t, will be able to" hoặc "won’t be able to".

Đáp án

1 - couldn’t; 2 - will be able to; 3 - Could; 4 - won’t; 5 - can;

Hướng dẫn dịch

1. Trong quá khứ, người máy không thể dạy trong lớp học, nhưng bây giờ chúng có thể.

2. Bây giờ người máy không thể nói chuyện. Vào năm 2030, chúng có thể nói chuyện.

3. Ông Văn có thể chạy rất nhanh khi ông còn trẻ. Bây giờ ông không thể.

4. Vào năm 2030, người máy có thể nói chuyện với chúng ta, nhưng chúng không thể làm nhiều việc phức tạp hơn.

5. Bé em gái của tôi rất thông minh. Cô bé có thể đọc được vài từ.

5. Complete the sentences. Use will be able to, can, could, and the verbs from the box. Hoàn thành các câu sau. Sử dụng "will be able to, can, could" và những động từ trong khung.

Đáp án

1 - will be able to recognize; 2 - can make; 3 - could do; 4 - can;

Hướng dẫn dịch

1. Người máy này sẽ nhận ra dược khuôn mặt của chúng ta khi những nhà khoa học cải tiến nó.

2. Ngày nay người máy gia đình có ích hơn - chúng có thể dọn giường.

3. Thậm chí trong quá khứ, người máy có thể giặt ủi dược.

4. Bây giờ người máy có thể canh gác nhà cửa. Khi có vấn dề gì chúng gửi tin nhắn đến diện thoại của chúng ta.

6. Work in pairs. Look at the information fror the table below and tell your partner what Kitty could do in the past, can do now and wil be able to do in the future. Làm việc theo cặp. Xem thông tin ở bảng bên dưới và nói cho bạn học nghe người máy Kitty có thế làm gì trong quá khứ, có thể làm gì ở hiện tại và sẽ có thể làm gì trong tương lai.

Gợi ý

In the past, Kitty could lift heavy things.

Now, it can lift heavy things, make coffee and guard our house.

In the future, it will be able to lift heavy things, make coffee, guard our house and understand what we say.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
5 659
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm