A closer look 1 Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit năm 2021 - 2022, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 A closer look 1 dưới đây gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 trang 40 SGK tiếng Anh 6 Global Success Unit 10 Our houses in the future.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- Pronounce correctly the sounds /dr/ and /tr/ in isolation and in context

- Use the lexical items related to the topic “our houses in the future”

2. Objectives:

- Vocabulary: related to types of houses, modern appliances

II. Soạn giải A closer look 1 tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Vocabulary - Từ vựng

1. Listen and repeat the words/ phrases in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use some more than once. Nghe và lặp lại các từ / cụm từ trong hộp. Sau đó đặt chúng vào các cột thích hợp. Bạn có thể sử dụng một số hơn một lần.

Click để nghe

Đáp án

living room

bedroom

kitchen

wireless TV

electric fan

smart clock

computer

wireless TV

smart clock

electric fan

electric cooker

dishwasher

fridge

washing machine

2. Match the appliances in A with what they can help us to do in B. Ghép các thiết bị ở A với những gì chúng có thể giúp chúng ta làm ở B.

Đáp án

1. c

2. d

3. b

4. e

5. a

3. Work in pairs. Ask and answer questions about appliances, using the information in 2. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về các thiết bị, sử dụng thông tin trong 2.

Gợi ý

What can a dishwasher help us to do?

It can help us to wash and dry dishes

Pronunciation - Ngữ âm

4. Listen and repeat the words. Lắng nghe và lặp lại các từ.

Click để nghe

'picture

'robot

'bedroom

'kitchen

'housework

'palace

'village

'mountains

5. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the stress of the underlined words. Nghe và lặp lại các câu. Chú ý đến trọng âm của những từ được gạch chân.

Click để nghe

1. The picture is on the wall of the bedroom.

2. The robot helps me to do the housework.

3. There's a very big kitchen in the palace.

4. Their village is in the mountains.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future A closer look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
16 1.906
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm