A closer look 1 Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 A closer look 1 dưới đây gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 trang 40 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 10 Our houses in the future.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- Pronounce correctly the sounds /dr/ and /tr/ in isolation and in context

- Use the lexical items related to the topic “our houses in the future”

2. Objectives:

- Vocabulary: related to types of houses, modern appliances

II. Soạn giải A closer look 1 tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

1. Listen and repeat the appliances in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use an appliance more than once. Nghe và nhắc lại các thiết bị trong hộp sau. Sau đó đặt chúng vào cột thích hợp. Một thiết bị có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.

Bài nghe

Đáp án

living room

bedroom

kitchen

bathroom

wireless TV, high-tech robot

wireless TV, high-tech robot

modern fridge , automatic dishwasher , high-tech robot.

automatic washing machine,high-tech robot .

2. Match the appliances in A with the things they can or might do in B. Nối các thiết bị với công dụng tương ứng của chúng.

Đáp án

1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - e; 5 - a;

3. Work in pairs. Using the information in 2, ask and answer questions about appliances in the house. Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin phần 2, hỏi và trả lời câu hỏi vể những thiết bị trong nhà.

Gợi ý

A : What does a automatic dishwasher do?

B: It help us wash and dry dishes.

A: What do hi-tech robot do?

B: It will look after children.

4. Listen to the chants. Write the words with the sounds /dr/ and /tr/ in the table. Nghe những câu thơ sau. Viết những từ có âm /dr/ và /tr/ vào bảng sau cho phù hợp.

Bài nghe

Đáp án

/dr//tr/
dropscountryside
driptravel
drivetractor
drippingtrain

5. Say the words you have written in the table. Pay attention to the sounds /dr/ and /tr/. Can you add some more words? Hãy nói những từ em đã viết trong bảng trên. Chú ý đến những âm /dr/ và /tr/. Em có thế thêm vài từ khác được không?

Đáp án

/dr/: draw; drought, dream, drove, dread

/tr/: trick; trap; try; tree, strict, treat, troop

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future A closer look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
12 1.140
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm