Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 6

Bài kiểm tra 15 phút Unit 6 lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập Tiếng Anh 6 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently for the rest

1. A. bread

B. coffee

C. meat

D. tea

2. A. but

B. come

C. so

D. much

3. A. bath

B. bathe

C. great

D. make

4. A. present

B. sound

C. sweet

D. season

5. A. blossom

B. chess

C. messy

D. passion

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Vietnamese people usually return to their families _________ Tet.

A. in

B. on

C. for

D. during

2. Tet is the _________ time of the year.

A. busy

B. busier

C. busiest

D. most busy

3. The _________ is the first person to enter your house in the New Year.

A. relative

B. first cousin

C. first footer

D. rooster

4. Tet is coming. We _________ clean and decorate our house.

A. should

B. shouldn’t

C. mustn’t

D. are

5. How old will you ___________ on your next birthday?

A. be

B. are

C. am

D. is

6. American students take part _________ different activities at recess.

A.at

B. on

C. to

D. in

7. ________ is your telephone number?

A.When

B. Which

C. What

D. How

8. How _________ is it from your house to school?

A.often

B. many

C. far

D. distance

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 6

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently for the rest

1. A

2. C

3. A

4. A

5. D

Exercise 2: Choose the correct answer

1. D

2. C

3. C

4. A

5. A

6. D

7. C

8. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Unit 5 lớp 6 Writing: Write a travel guide about a place you know, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.043
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm