Review Unit 9 lớp 6 Houses in the future

Giải unit 9 review lớp 6 Houses in the future dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 Review unit 9 bao gồm hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập trang 102 - 103 Sách học sinh unit 9 Houses in the future.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Listening Review unit 9 Houses in the future tiếng Anh 6 trang 102

You will hear Jenny talking to her friend, Tom, about a TV show she watched. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the conversation twice. Bạn sẽ nghe Jenny nói chuyện với bạn của cô ấy, Tom, về chương trình cô ấy xem. Với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lới đúng. Bạn sẽ được nghe 2 lần.

Click để nghe

Đáp án

1 - C;

2 - B;

3 - B;

4 - C;

5 - B;

Nội dung bài nghe

Jenny: Hey, Tom, did you watch Future Lives on TV last night?

Tom: No, I didn't. What was it about, Jenny?

Jenny: It was about where people will live in the future. Things will change a lot.

Tom: Why? What's going to happen?

Jenny: I think the biggest change will be that many people might live in megacities.

Tom: I don't like big cities.

Jenny: Not just megacities. People might live in cities on the sea, too.

Tom: Wow! Where else will people live?

Jenny: Big apartment buildings underground called earthscrapers.

Tom: Urgh!

Jenny: They'll be eco-friendly.

Tom: Hmm, that's good. Anything else?

Jenny: Yeah, we'll have smart homes in the future.

Tom: Great.

Jenny: They'll have things like 3D printers to make all kinds of objects like new clothes or furniture.

Tom: They sound awesome!

Hướng dẫn dịch

Jenny: Này, Tom, bạn có xem Sự sống trong tương lai trên TV tối qua không?

Tom: Không, tôi không. Nó nói về cái gì vậy Jenny?

Jenny: Nó nói về nơi mọi người sẽ sống trong tương lai. Mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều.

Tom: Tại sao? Điều gì sẽ xảy ra?

Jenny: Tôi nghĩ thay đổi lớn nhất sẽ là nhiều người có thể sống trong các siêu đô thị.

Tom: Tôi không thích các thành phố lớn.

Jenny: Không chỉ siêu đô thị. Mọi người cũng có thể sống ở các thành phố trên biển.

Tom: Chà! Mọi người sẽ sống ở đâu khác nữa?

Jenny: Những tòa nhà chung cư lớn dưới lòng đất được gọi là những tòa nhà dưới lòng đất.

Tom: Ôi!

Jenny: Chúng sẽ thân thiện với môi trường.

Tom: Hmm, tốt quá. Còn gì nữa không?

Jenny: Đúng vậy, chúng ta sẽ có những ngôi nhà thông minh trong tương lai.

Tom: Tuyệt vời.

Jenny: Họ sẽ có những thứ như máy in 3D để tạo ra tất cả các loại đồ vật như quần áo hoặc đồ nội thất mới.

Tom: Chúng nghe có vẻ thật tuyệt!

Reading Review tiếng Anh unit 9 lớp 6 Houses in the future trang 102

Read about the three devices of the future. Choose the correct answer (A, B, or C). Đọc đoạn văn về 3 thiết bị tương lai dưới đây. Chọn đáp án đúng A, B hoặc C.

Đáp án

1 - C;

2 - A;

3 - B;

4 - C;

5 - C;

Vocabulary Review unit 9 tiếng Anh 6 Smart World trang 103

Fill in the blank with words from the box. Các vào ô trống các từ trong hộp.

Đáp án

2 - megacity

3 - robot helper

4 - Moon

5 - underground

6 - lock

7 - 3D printer

8 - space station

Grammar Review unit 9 tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World

Write full sentences using the words below. Viết đầy đủ câu sử dụng sử dụng các từ dưới đây.

Đáp án

2. We might have automatic food machines.

3. I think a few people will live in earthscrapers.

4. A lot of people will live in cities on the sea.

5. How do astronauts sleep in space?

6. What do you think homes will be like?

7. I think many people will have robot helpers.

8. They have to use a special toilet.

Pronunciation Review unit 9 i-Learn Smart World lớp 6 trang 103

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Khoanh vào từ có trọng âm chính khác với từ còn lại trong mỗi câu hỏi sau.

Đáp án

2 - B; 3 - B;

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Khoanh chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại.

Đáp án

4 - A; 5 - D; 6 - B

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 9 Review trang 102 - 103 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 9 lớp 6 Houses in the future khác nhau như:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 lesson 3

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Lesson 3

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Houses in the future

Đánh giá bài viết
3 3.244
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm