Write a book review

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit, Giải bài tập Writing Unit 2 School trang 21 i-Learn Smart World lớp 6 bao gồm hướng dẫn cách viết đoạn văn tiếng Anh ngắn về một cuốn sách yêu thích giúp các em học sinh lớp 6 lên cách viết Review sách hiệu quả.

b. Use your answers in Task a. to write a book review. Use the Reading to help you. Write 40 to 50 words. Sử dụng các câu trả lời của em ở bài a để viết bài nhận xét về sách. Sử dụng Reading để giúp em. Viết 40 đến 50 từ.

Review sách bằng tiếng Anh - bài viết số 1

My favorite book is Harry Potter and the Half-Blood Prince. It is a fantasy novel. J.K. Rowling is the author of this book. This book is about a boy called Harry Potter, who has powerful magic in Hogwarts with Severus Snape, a professor. I like this book very much. It is an interesting book that you must read it.

Nội dung dịch

Cuốn sách yêu thích của tôi là Harry Potter và Hoàng tử lai. Đó là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng. J.K. Rowling là tác giả của cuốn sách này. Cuốn sách này kể về một cậu bé tên là Harry Potter, người có phép thuật mạnh mẽ trong trường Hogwarts cùng với Severus Snape, một giáo sư. Tôi thích cuốn sách này rất nhiều. Đó là một cuốn sách thú vị mà bạn nên đọc nó.

Review về 1 cuốn sách bằng tiếng Anh - bài viết số 2

My favorite comic book is Doraemon. The author of it is Fujiko Fujio. The story is about Doraemon, a cat from the future and Nobita, a Japanese boy. Doraemon always help Nobita by using many modern inventions form the future. I love this story because I can understand the friendship between Doraemon and Nobita.

Hướng dẫn dịch

Cuốn truyện tranh yêu thích của tôi là Doraemon. Tác giả của nó là Fujiko Fujio. Câu chuyện kể về Doraemon, chú mèo máy đến từ tương lai và Nobita, một cậu bé người Nhật. Doraemon luôn giúp đỡ Nobita bằng cách sử dụng nhiều phát minh hiện đại hình thành nên tương lai. Tôi thích câu chuyện này vì tôi có thể hiểu được tình bạn giữa Doraemon và Nobita.

Viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh - bài viết số 3

My favorite book is Alice in Wonderland. It's fantasy novel. The author of the book is Lewis Carroll. The book is about a young girl named Alice, who falls through a rabbit hole into a subterranean fantasy world. I like the book because it shows us many beautiful things Wonderland. I really like this book. I think you should read it.

Tạm dịch

Cuốn sách yêu thích của tôi là Alice và xứ sở thần tiên. Đó là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Tác giả của cuốn sách là Lewis Carroll. Cuốn sách kể về một cô gái trẻ tên là Alice, người bị rơi qua một cái hố thỏ vào một thế giới tưởng tượng dưới lòng đất. Tôi thích cuốn sách vì nó cho chúng ta thấy nhiều điều đẹp đẽ của Xứ sở thần tiên. Tôi thực sự thích quyển sách này. Tôi nghĩ bạn nên đọc nó.

Trên đây là TOP 3 đoạn văn tiếng Anh review cuốn sách yêu thích có dịch. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh 6 Unit 2 School khác nhau như:

Ngữ pháp unit 2 lớp 6 School

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 lesson 3

Đánh giá bài viết
16 4.628
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm