Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Lesson 3

Sách bài tập i-Learn Smart World 6 unit 4 lesson 3

Nằm trong bộ đề Giải SBT tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 - 2022, Soạn unit 4 lớp 6 Festivals and free time lesson 3 bao gồm đáp án chi tiết các phần bài tập trang 24 25 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Đáp án tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words trang 24 unit 4 lớp 6 Festivals and Free time lesson 3

a. Use the given words to label the pictures. Sử dụng từ đã cho để hoàn thành tranh.

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Lesson 3

b. Match the activities with the holiday. Nối hoạt động với các ngày lễ.

Đáp án

2 - E

3 - A

4 - C

5 - B

Listening lesson 3 unit 4 i-Learn Smart World lớp 6 workbook

Listen and fill the table. Nghe và hoàn thành bảng.

Click để nghe

Đáp án

2 - Wednesday

3 - 20000

4 - 1/ one

5 - 145000

Reading lesson 3 unit 4 Festivals and Free time lớp 6 trang 25

Read the article and write the answer. Đọc bài báo và viết câu trả lời.

Đáp án

2 - They go back their hometowns to spend time with their families as well as their friends.

3 - They wear hanbok and visit their older family members.

4 - They eat traditional food like songpyeon and jeon.

5 - They play many traditional games and activities.

Writing lesson 3 tiếng Anh lớp 6 unit 4 Festivals and Free time

Write a text message about Christmas using the given information. Write 40 - 50 words. Viết 1 tin nhắn về Giáng sinh bằng cách sử dụng thông tin đã cho. Viết 40-50 từ

Gợi ý

Christmas is one of the most biggest traditional holiday in the UK. All family member get together at Christmas. During Christmas, people always give gifts and cards to their family member as well as their friends. In the evening, all family member will have a special meal together. After the meal, they play many funny games.

Hướng dẫn dịch

Giáng sinh là một trong những ngày lễ truyền thống lớn nhất ở Vương quốc Anh. Tất cả các thành viên trong gia đình có được với nhau vào Giáng sinh. Trong lễ Giáng sinh, mọi người luôn tặng quà và thiệp cho người thân trong gia đình cũng như bạn bè của họ. Vào buổi tối, tất cả các thành viên trong gia đình sẽ có một bữa ăn đặc biệt cùng nhau. Sau bữa ăn, họ chơi nhiều trò chơi vui nhộn.

Trên đây là Giải Workbook tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 4 lesson 3. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time khác như:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 lesson 2

Bài tập i-Learn Smart World 6 unit 4 Festivals and Free time

Ngữ pháp unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Festivals and Free time

Đánh giá bài viết
15 5.844
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm